179/2005

Given i Helsingfors den 17 mars 2005

Statsrådets förordning om grunderna för och anordnandet av språkexamen för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av 48 § 6 mom. i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004):

1 §
Språkexamen för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium

Med språkexamen för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium avses en examen genom vilken en person som avses i 48 § 1 mom. 3 punkten i utlänningslagen (301/2004) visar de kunskaper i finska eller svenska som avses i 2 mom. 2 punkten i nämnda paragraf.

Den språkkunskap som avses i 1 mom. kan också visas med ett examensbevis över allmän språkexamen enligt lagen om allmänna språkexamina (964/2004). I sådana fall krävs att kunskaperna i finska eller svenska motsvarar minst grundnivå 2 i de allmänna språkexamina.

2 §
Examensförvaltning

Arbetsministeriet svarar för anordnandet och utvecklandet av samt för tillsynen över den språkexamen som avses i 1 § 1 mom. Arbetsministeriet beslutar efter att ha hört Utbildningsstyrelsen om grunderna för språkexamen, innehållet i examensbeviset och om de tester som används vid examina.

Arbetsministeriet kan ingå avtal med högskolor och andra anordnare av språkexamen gällande utarbetandet, bedömningen och anordnandet av den språkexamen som avses i 1 § 1 mom.

3 §
Anordnande av examina

Arbetsministeriet kan avtala om anordnande av den språkexamen som avses i 1 § 1 mom. för högst ett år i sänder. Arbetsministeriet och den som anordnar språkexamen avtalar om antalet examenstillfällen och examenstillfällenas regionala täckning.

Den som anordnar språkexamen har till uppgift att

1) anordna språkexamen,

2) tillsammans med arbetsministeriet informera om möjligheten att avlägga examen, om examensgrunderna och om rättsverkningarna av examen,

3) sända examensprestationerna för bedömning, samt

4) tillställa arbetsministeriet och Utlänningsverket uppgifter om examensdeltagarna och om examensresultaten.

4 §
Bedömare av examina

De språkexamina som avses i 1 § 1 mom. får bedömas av den som har behörighet som lärare i finska som främmande språk (S 2) och har deltagit i den utbildning som ordnas för bedömare av de språkexamina som avses i 1 § 1 mom. och på ansökan har godkänts av arbetsministeriet för anteckning i det register över bedömare som förs av arbetsministeriet.

I fråga om jäv för bedömaren tillämpas bestämmelserna i 27–29 § i förvaltningslagen (434/2003).

5 §
Register över bedömare

För anordnande av och tillsyn över språkexamen samt i syfte att trygga en enhetlig bedömning av språkexamen för arbetsministeriet ett register över dem som deltar i bedömningen av den språkexamen som avses i 1 § 1 mom.

I registret införs med samtycke av bedömaren hans eller hennes namn, födelsedatum, nödvändiga kontaktuppgifter samt uppgift om huruvida han eller hon tillåter eller inte tillåter att namn- och adressuppgifter lämnas ut.

En bedömare antecknas i registret för fem år. Anteckningen kan förnyas på ansökan förutsatt att bedömaren alltjämt uppfyller de villkor som bestäms i 4 § och bedömningsfärdigheten har upprätthållits i praktiken. Om väsentliga brister eller försummelser framkommer i de bedömningar som bedömaren gör, kan arbetsministeriet efter att ha hört bedömaren stryka anteckningen före giltighetstidens utgång.

På registret över bedömare tillämpas dessutom personuppgiftslagen (523/1999).

6 §
Examensbevis

Den som avlagt språkexamen ges ett examensbevis i vilket antecknas plats och tidpunkt för examen. Examensbeviset undertecknas av arbetsministeriet.

7 §
Registeranteckningar

I det utlänningsregister som avses i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) antecknas uppgifter om dem som har avlagt den språkexamen som avses i 1 § eller som har deltagit i den. I registret införs examinandens namn och födelsedatum, uppgifter om avlagd eller icke godkänd examen, tidpunkt eller tidpunkter för deltagande i språkexamen, de platser där examen kan avläggas, omtagningar och granskningar av bedömningen.

Arbetsministeriet och Utlänningsverket är registeransvariga och sköter om att uppgifterna antecknas i registret.

8 §
Granskning av bedömningen

Den som är missnöjd med bedömningen av en examensprestation får hos arbetsministeriet skriftligen yrka på en granskning av bedömningen inom 30 dagar efter det att han eller hon haft möjlighet att få kännedom om bedömningsresultaten och tillämpningen av bedömningsgrunderna.

9 §
Examensavgift

Den språkexamen som avses i 1 § 1 mom. är avgiftsfri.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.

Helsingfors den 17 mars 2005

Arbetsminister
Tarja Filatov

Specialplanerare
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.