173/2005

Given i Helsingfors den 17 mars 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador som betalas till producenten samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, 13 § i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), 25 § 3 mom. i lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 4 § 1 mom. i lagen den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), sådant detta lagrum lyder i lag 92/1995:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller följande specialstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen och ansökningstider för dem, anmälan av arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet, inlämnande av ansökningar samt ansökningsblanketter:

1) i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan stödförordningen, föreskrivet:

a) non food-trädesbidrag,

b) stöd för stärkelsepotatis,

c) stöd för energigrödor,

d) bidrag för proteingrödor,

e) utsädesstöd,

f) stöd för jordbruksgrödor i fråga om spånadslin och fiberhampa,

2) stöd för grönmjölshö enligt rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder.

Denna förordning gäller dessutom ansökningstider, inlämnande av ansökningar och ansökningsblanketter i fråga om följande nationella stöd samt ersättningar för översvämningsskador:

1) nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd och anmälan om areal och areal för odlingsgranskning beträffande det,

2) nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen,

3) ersättningar för översvämningsskador enligt lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983).

2 §
Bestämmelser om administration och kontroll

Vid administrationen och kontrollen av stöd som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a―f tillämpas vad som bestäms i 4―13, 16―20 och 22 samt 23 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (438/2004).

3 §
Stödansökan

Ansökan om att få det stöd som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a―e och 1 § 2 mom. 1 punkten samt den anmälan om areal som krävs för ansökan om stöd enligt 1 § 1 mom. 1 punkten underpunkt f och 2 punkten (stödansökan) skall inlämnas senast den 29 april 2005. Till stödansökan fogas nödvändiga bilagor.

Stödansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 102A och 102B för 2005 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2005. Till stödansökan skall fogas basskiftesblankett nummer 102A som fyllts i på förhand eller på annat sätt.

Om fjolårets basskiften har delats, sammanslagits eller permanent tagits ur bruk, eller om nya basskiften har bildats eller om det skett ändringar i innehavet av basskiften, skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 102C för 2005 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för 2005 inlämnas.

4 §
Non food-trädesbidrag

Ansökan om non food-trädesbidrag skall uppgöras på blankett nummer 101B i stödansökan. På blankett nummer 102B skall producenten beträffande non food-trädesskiftena ange non food-träda som den växt som odlas, med specificering av jordbruksgrödor och permanenta grödor. Non food-träda skall uppges höra till stödareal C.

Producenten skall som bilaga till ansökan foga en kopia av det odlingskontrakt som ingåtts med förädlingsanläggningen.

5 §
Stöd för stärkelsepotatis

Stöd för stärkelsepotatis skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande stärkelsepotatisskiftena ange stärkelsepotatis som den växt som odlas. Stärkelsepotatis skall uppges höra till stödareal M.

Producenten skall som bilaga till ansökan, dock senast den 30 juni 2005, lämna in en kopia av det odlingskontrakt som ingåtts med potatisstärkelsefabriken.

6 §
Stöd för energigrödor

Stöd för energigrödor skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten i fråga om skiften med energigrödor anteckna art och sort för den odlade grödan och i fråga om frivilliga trädesskiften för vilka stöd för energigrödor söks uppge CAP-träda/stöd för energigrödor som den växt som odlas, med specificering av jordbruksgrödor och permanenta grödor. CAP-trädan/stödet för energigrödor skall uppges höra till stödareal C. Övriga energigrödor skall uppges höra till stödareal C eller M, med undantag av arealer med spånadslin och fiberhampa som skall uppges höra till stödareal M.

Som bilaga till ansökan skall producenten foga en kopia av ett odlingskontrakt som slutits med en förädlingsanläggning.

7 §
Bidrag för proteingrödor och anmälan om exceptionella väderförhållanden

Bidrag för proteingrödor skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten i fråga om de skiften för vilka bidrag för proteingrödor söks anteckna matärt, foderärt, bondböna, sötlupin eller en sådan blandning av ärt/bondböna och spannmål där mängden spannmålsutsäde är högst 15 procent av den sammanräknade utsädesmängden, som den växt som odlas. Skiften för vilka bidrag för proteingrödor söks skall uppges höra till stödareal C eller M.

Om jordbrukaren åberopar exceptionella väderförhållanden enligt artikel 77 andra stycket i stödförordningen skall han eller hon skriftligen meddela kommunens landsbygdsmyndighet om saken omedelbart då de exceptionella väderförhållandenas inverkan på beståndet har upptäckts. Anmälan kan uppgöras med jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 166.

I de fall som nämns i 2 mom. skall jordbrukaren bevara växtligheten på skiftena för bidrag för proteingrödor, utan att någon ersättande gröda sås. Växtligheten skall bevaras fram till den 15 augusti. En gård med ekologisk produktion kan, om det är nödvändigt med tanke på ogräsbekämpningen och den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen har inspekterat den förstörda arealen, bearbeta skiftet innan den ovan nämnda tidsfristens utgång.

8 §
Utsädesstöd som finansieras av Europeiska gemenskapen

Det på kilogram baserade utsädesstödet för fröväxter som odlas år 2005 skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan senast den 29 april 2005. Som bilaga till ansökan skall producenten, dock senast den 15 september 2005, lämna in en kopia av det beslut om godkännande av odlingskontraktet som utfärdats av Kontrollcentralen för växtproduktion.

På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande de skiften som utsädesodlingen gäller anteckna art och sort för den växt som odlas samt beteckningen ST. Frövall skall uppges höra till stödareal M. Utsädesodlingsarealen för oljelin, spånadslin, fiberhampa och speltvete kan även uppges höra till stödareal C, om villkoren för stöd för jordbruksgrödor uppfylls.

Sökanden skall senast den 31 maj 2006 lämna in kopior av besluten om certifiering av det utsäde som ansökan om stöd gäller. Om certifieringen har utförts efter den 15 maj 2006 skall sökanden senast den 15 juni 2006 lämna in kopior av besluten om certifiering av det utsäde som ansökan om stöd gäller.

9 §
Anmälan om arealen för spånadslin och fiberhampa

Stöd för jordbruksgrödor i fråga om spånadslin och fiberhampa söks med blankett nummer 101B i stödansökan i samband med den huvudsakliga ansökan om stöd, enligt vad som föreskrivs om ansökan av stöd för jordbruksgrödor. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande spånadslin och fiberhampa ange spånadslin eller fiberhampa som den växt som odlas. Spånadslin och fiberhampa uppges höra till stödareal C. För att odlingen skall berättiga till stöd krävs att såväl de allmänna villkoren för stödet för jordbruksgrödor som de särskilda villkoren för spånadslin och fiberhampa uppfylls.

Efter att stödansökan har lämnats in gäller i fråga om de kontrakt eller förbindelser samt de handlingar om godkännande av utsäde som skall fogas till ansökan vad som föreskrivs om dem i artikel 13.1 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen, och i artikel 56 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror.

10 §
Anmälan om arealen för grönmjölshö

På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten i fråga om skiften med grönmjölshö ange grönmjölshö som den växt som odlas. Blankett nummer 102B skall inlämnas inom den tid som bestäms i 3 § 1 mom. Grönmjölshö skall uppges höra till stödareal M. Producenten skall som bilaga till blankett nummer 102B foga en kopia av det produktionskontrakt som slutits med fabriken och av vilket avtalsskiftena framgår.

Produktionsstöd för torkat foder betalas till torkinrättningen på basis av den råvara som har bärgats från grönmjölshöskiftet. År 2005 förmedlar torkinrättningen en del av stödet till den som levererat råvaran.

11 §
Nationellt hektarbaserat utsädesstöd

Det på hektar baserade utsädesstödet för vallväxter som odlas år 2005 skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande de skiften som utsädesodlingen gäller anteckna arten och sorten för den växt som odlas. Frövall skall uppges höra till stödareal M.

Sökanden skall senast den 31 januari 2006 lämna in kopior av kontrollbesluten beträffande alla de utsädesodlingar under produktionsåret 2005 som ansökan gäller.

12 §
Nationellt på kilogram baserat utsädesstöd

Det på kilogram baserade utsädesstödet för stråsäd i fråga om sådana utsädespartier som producenten kommer att certifiera tidigast den 1 juni 2005 och senast den 31 maj 2006 skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan.

På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande de skiften som utsädesodlingen gäller anteckna arten och sorten för den växt som odlas samt beteckningen ST. Utsädesspannmål kan även uppges höra till stödareal C, om villkoren för stöd för jordbruksgrödor uppfylls.

Sökanden skall senast den 31 maj 2006 lämna in kopior av besluten om certifiering av det utsäde som ansökan gäller. Om certifieringen har utförts efter den 15 maj 2006 skall sökanden senast den 15 juni 2006 lämna in kopior av besluten om certifiering av det utsäde som ansökan om stöd gäller.

13 §
Anmälan om såningsarealer

Anmälan om ändrade såningsarealer skall lämnas in senast den 15 juni 2005. Om det gäller minskningar av odlingsarealen för stärkelsepotatis skall anmälan om ändrade såningsarealer lämnas in senast den 30 juni 2005. Om Europeiska gemenskapernas kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall anmälan om såningsarealer lämnas in senast den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning i de områden som undantaget omfattar.

Anmälan om såningsarealer skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för 2005 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2005.

14 §
Precisering av odlingskontrakt för stärkelsepotatis

Producenten skall precisera arealen i det odlingskontrakt enligt 5 § som ingåtts med potatisstärkelsefabriken, om den areal för stärkelsepotatis som producenten angett på blankett nummer 102B i stödansökan avviker från den areal som avtalats i odlingskontraktet. Anmälan om utökning av kontraktet skall göras senast den 15 juni 2005 och anmälan om minskning av kontraktet senast den 30 juni 2005. Preciseringen kräver ett skriftligt godkännande av potatisstärkelsefabriken. Dessutom skall preciseringen vara möjlig med hänsyn till potatisstärkelsefabrikens underkvot.

Fabriken skall senast den 30 juni 2005 sända jord- och skogsbruksministeriets stödenhet en sådan förteckning över odlingskontrakt som avses i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2236/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse.

15 §
Stöd för biodling enligt antalet bisamhällen

En ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen skall lämnas in senast den 15 juni 2005.

Stödansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 204 för 2005 eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2005.

Om det antal bisamhällen som uppges i ansökan minskar under produktionsperioden, skall den sökande inom tio dagar från tidpunkten för minskningen skriftligen meddela detta till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen.

16 §
Ersättningar för översvämningsskador

För att få ersättning för översvämningsskador skall den skadelidande lämna in ansökan om ersättning omedelbart, dock senast inom en månad efter det att översvämningen har upphört.

För skador på växande trädbestånd skall ersättning sökas senast den sista juni det kalenderår som följer på det år då översvämningen inträffade.

Ansökan om ersättning skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 129A eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

17 §
Inlämnande av ansökan och därtill hörande dokument

Stödansökan, kontrakt, anmälan enligt 7, 9, 10 och 13 §, beslut enligt 8, 11 och 12 § samt ansökan om ersättning enligt 16 § jämte bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten saknar driftscentrum skall stödansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Om det är fråga om skador som på grund av översvämning drabbat andra objekt än lantbruksfastigheter eller lantbrukslösöre, skall den ersättningsansökan som avses i 16 § lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där fastigheten eller lösöret finns.

En ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen och en anmälan enligt 15 § 3 mom. lämnas in till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral där driftsstället för biodlingen är beläget.

En stöd- och ersättningsansökan eller anmälan som sänts per post anses ha lämnats in inom utsatt tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan eller anmälan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och adresserad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

18 §
För sent inlämnad ansökan

På basis av för sent inlämnade stödansökningar, bilagor till stödansökan, kontrakt samt beslut enligt 8, 11 och 12 § verkställs minskningar av stöden i överensstämmelse med vad som bestäms i artikel 21 i tillämpningsförordningen.

19 §
Ansökan om andra specialstöd

I fråga om följande specialstöd gäller vad som särskilt bestäms om sökande av dem:

1) ersättningar för skördeskador;

2) nationellt stöd per djur i fråga om renar.

I fråga om ansökan om beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa gäller dessutom vad som föreskrivs om detta i kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (508/2001).

20 §
Minimibeloppet av stöd och bidrag som finansieras av Europeiska gemenskapen

Stöd eller bidrag som finansieras av Europeiska gemenskapen beviljas inte om dess belopp är 50 euro eller lägre.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003; EUT nr L 270, 21.10.2003, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1786/2003; EUT nr L 270, 21.10.2003, s. 114
Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004; EUT nr L 141, 30.4.2004, s. 18
Kommissionens förordning (EG) nr 2236/2003; EUT nr L 339, 24.12.2003, s. 45
Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004; EUT nr L 345, 20.11.2004, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 245/2001; EGT nr L 35, 6.2.2001, s. 18

Helsingfors den 17 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Mirja Eerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.