Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

171/2005

Given i Helsingfors den 17 mars 2005

Statsrådets förordning om ändring av djurskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i djurskyddsförordningen av den 7 juni 1996 (396/1996) 18 § 3 mom., 19 § och 33 § 1 mom. samt

fogas till 18 § ett nytt 4 mom. som följer:

18 §
Nötkreatur

Mjölkkor samt kvigor som föds upp huvudsakligen för mjölkproduktion och som hålls uppbundna, skall under minst 60 dagar släppas på bete eller beredas någon annan ändamålsenlig plats för rastning under en period som börjar den 1 maj och slutar den 30 september. Rastningsplatsen skall vara minst 6 m2 per nötkreatur, dock alltid minst 50 m2. Med kviga avses ett minst åtta månader gammalt nötkreatur av honkön som inte har kalvat.

Länsstyrelsen kan bevilja befrielse från det krav att ordna bete eller en plats för rastning som avses i 3 mom., om produktionsenheten inte till sitt förfogande har lämplig betesmark eller om någon annan ändamålsenlig plats för rastning inte rimligen kan ordnas eller om uppfyllandet av kravet är oskäligt av orsaker som hänför sig till trafiken, terrängen eller avstånden. Befrielse beviljas för högst tre år åt gången och den återkallas om förutsättningarna för beviljandet upphör.

19 §
Får och getter

Får och getter får inte hållas uppbundna annat än kortvarigt medan djuret utfodras, mjölkas eller sköts på annat sätt.

33 §
Animalieproduktionsdjur

Ett animalieproduktionsdjur som hör till däggdjuren eller fåglarna får, med undantag för pälsdjur, avlivas endast med skjutvapen, elström eller koldioxid. Fjäderfän får dessutom avlivas genom att halsen snabbt skärs av med ett vasst instrument eller genom att nacken på ett djur som väger mindre än tre kilo snabbt och effektivt bryts av.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005. Förordningens 18 § 3 mom. tillämpas dock först från och med den 1 juli 2006.

Helsingfors den 17 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärråd
Pirkko Skutnabb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.