160/2005

Given i Helsingfors den 16 mars 2005

Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 34 § i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993), sådan denna paragraf lyder i lag 527/1999, och 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när prestationer som utförs av registerförvaltningens myndigheter skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som uppbärs för de offentligrättsliga prestationerna, med undantag av handelsregistrets, föreningsregistrets, notarius publicus och offentliga köpvittnens prestationer.

Vad som i denna förordning bestäms om magistraternas prestationer, tillämpas på motsvarande sätt på registerförvaltningens prestationer som länsstyrelsen på Åland producerar.

2 §
Befolkningsregistercentralens avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen utför är

1) säkerställande av att befolkningsdatasystemet fungerar och att registerfunktionerna är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbokföring och handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen,

3) sådan offentlig statistik, sådana förteckningar och motsvarande utredningar som distribueras i elektronisk form genom ett öppet datanät,

4) uppgifter som hänför sig till registrering av i religionsfrihetslagen (453/2003) avsedda religionssamfund, samt

5) förande av register över vigselrätt enligt förordningen om vigselrättsregistret (421/1993).

3 §
Magistraternas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som magistraterna utför är

1) ansvaret för uppgifterna i befolkningsdatasystemet och för upprätthållandet av dem,

2) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden eller annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd,

3) hindersprövning och förrättande av vigsel enligt äktenskapslagen (234/1929, ändr. 58/2005) och prövning av hinder mot registrering av partnerskap och registrering av partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001, ändr. 59/2005),

4) intyg över en ändring av postadressen som skall göras i det båtregister som avses i förordningen om båttrafik (152/1969), förutsatt att ändringen inte medför att igenkänningstecknet för båten ändras,

5) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som för första gången utfärdas till intressebevakaren när intressebevakningen börjar samt andra än i 5 och 6 § nämnda förmynderskapsprestationer, samt

6) i lagen om faderskap (700/1975) avsedda ärenden som gäller fastställande av faderskap genom erkännande.

4 §
Befolkningsregistercentralens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Befolkningsregistercentralen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet för offentligrättsligt behov av uppgifter,

2) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

3) befolkningsdatatjänster för den vetenskapliga forskningen,

4) utfärdande av i 3 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999) avsedda certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips,

5) utdrag ur det register över religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen,

6) intyg över registeruppgifter som avses i förordningen om vigselrättsregistret,

7) uppgifter som med stöd av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999, ändr. 61/2005) utlämnas ur registret över förmynderskapsärenden till statliga eller kommunala myndigheter, sammanslutningar eller näringsidkare via en teknisk anslutning, samt

8) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för i 1―3 punkten nämnda instanser än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom. uppbärs fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs separat i varje enskilt fall.

5 §
Magistraternas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka magistraterna tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) utfärdande av enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet eller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv,

2) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet för offentligrättsligt behov av uppgifter,

3) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

4) befolkningsdatatjänster för den vetenskapliga forskningen,

5) befolkningsdatatjänster för bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund för hantering, upprätthållande och kontroll av uppgifter om de boende i byggnader som ägs, innehas eller annars företräds av bostads- och fastighetsaktiebolagen, företagen eller samfunden,

6) bevis och intyg som avses i gruvförordningen (663/1965),

7) i vallagen (714/1998) avsedda utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister,

8) i ärvdabalken (40/1965) avsedd fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen,

9) registerbevis som avses i förordningen om båttrafik,

10) beslut som gäller i namnlagen (694/1985) avsedd ansökan om ändring av släktnamnet eller förnamnet,

11) beslut i sådana tillståndsärenden som anges i 34 § i lagen om förmyndarverksamhet,

12) revisioner som avses i 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om andra än minderåriga huvudmän,

13) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

14) registrering enligt äktenskapslagen av anmälan om uteslutande av giftorätt, äktenskapsförord, anmälan om gåva, avvittringshandling och avtal om den lag som skall tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden,

15) registrering av anmälan om gåva enligt 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947, ändr. 60/2005),

16) kopia, utskrift eller avskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till dessa frågor,

17) uppgifter som via en teknisk anslutning utlämnas ur register som avses i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005) till statliga eller kommunala myndigheter, sammanslutningar eller näringsidkare, samt

18) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för i 2-4 punkten nämnda instanser än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 3 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom. uppbärs fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs separat i varje enskilt fall.

6 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Registerförvaltningens myndighet uppbär en avgift med stöd av 34 § 2 mom. i befolkningsdatalagen endast för databehandlingskostnaderna för utlämnandet av prestationen samt kapital- och räntekostnaderna för utarbetandet och upprätthållandet av systemen, programmen och tillämpningarna gällande datatjänsten i följande fall:

1) för uppgifter om byggnader och lägenheter samt för uppgifter om byggnadsprojekt som utlämnas till kommunerna på annat sätt än via en teknisk förbindelse för förfrågning, samt

2) hos en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet för personuppgifter som utlämnats för upprätthållande av medlemsregister och särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka magistraten uppbär en fast avgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är

1) beslut som gäller förordnande av intressebevakning enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet,

2) ansökningar hos tingsrätten i anknytning till intressebevakning, samt

3) revisioner som avses i 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om minderåriga huvudmän.

7 §
Enligt företagsekonomiska grunder prissatta prestationer

Prestationer som myndigheterna inom registerförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2-6 § och andra tjänster som gäller certifiering av elektronisk kommunikation än de som nämns i 4 §,

2) andra utbildnings- och konsulteringstjänster än sådana tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 och 3 § och som avses i 4 § 1 mom. 7 punkten samt 5 § 1 mom. 18 punkten,

3) annan än i 2 § 3 punkten avsedd publikationsverksamhet,

4) andra än i 2-5 § avsedda handlingar eller kopior av dem,

5) tilläggstjänster som föranleds av sändning och postning av uppgifter eller handlingar, om inte annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen, samt

6) användning av lokaler och utrustning som registerförvaltningens myndigheter besitter.

8 §
Befrielse från avgifter som gäller förmynderskapsprestationer

Avgift för revision eller ansökan hos tingsrätten eller för förordnande av intressebevakning enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet uppbärs inte, om huvudmannens nettoinkomster, de sociala förmåner som givits i pengar medräknade, understiger 6 570 € om året. Med nettoinkomst avses den inkomst som fås när skatten enligt förskottsinnehållning eller förskottsuppbörd och arbetstagarens lagstadgade avgifter som eventuellt hänför sig till den dras av från huvudmannens inkomster.

Magistraten kan dessutom i enstaka fall bestämma att avgift inte uppbärs för en prestation inom förmyndarverksamheten, om det vore oskäligt att uppbära avgift med beaktande av huvudmannens inkomster och tillgångar samt dennes underhållsskyldighet och andra omständigheter av betydelse för den ekonomiska situationen.

9 §
Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen och magistraterna har självständig befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av i 7 § avsedda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder. Om det är fråga om ett ärende som gäller företagsekonomiska avgifter för eller prissättning av registerförvaltningens riksomfattande telefontjänster innehas befogenheten emellertid av Befolkningsregistercentralen.

10 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005 och gäller till utgången av 2006.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, uppbärs avgift för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 mars 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsrådet
Leena Lehtonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.