156/2005

Given i Helsingfors den 11 mars 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramkonventionen

I enlighet med Republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Världshälsoorganisationens (WHO) i Genéve den 21 maj 2003 ingångna ramkonvention om tobakskontroll, som riksdagen har godkänt den 29 september 2004 och republikens president ratificerat den 21 december 2004 och i fråga om vilken ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 24 januari 2005, träder i kraft internationellt för Finlands del den 24 april 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 21 december 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll (1207/2004), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 24 april 2005.

3 §

De bestämmelser i ramkonventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 24 april 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 27/2005)

Helsingfors den 11 mars 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.