155/2005

Given i Helsingfors den 11 mars 2005

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 11 kap. 4 § 5 mom., 18 kap. 2 § 1 mom. och 21 kap. 1 § 15 mom. som följer:

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

4 §
Arbetsinkomst som uppgetts av en försäkrad och beloppet av föräldradagpenning på grundval av den arbetsinkomst som legat till grund för en föregående föräldradagpenning

En försäkrads i 1 mom. avsedda kontinuerliga arbetsinkomst för sex månader kan på ansökan uppskattas också utgående från en utredning om den i 2 § 1 mom. 1 punkten avsedda arbetsinkomsten för minst en månad som han eller hon företer. Den försäkrades arbetsinkomst uppskattas då som om tiden i arbete skulle ha fortgått i minst sex månader. Arbetsinkomsten för en kortare tid än sex månader kan betraktas som kontinuerlig, om den försäkrade företer en utredning av arbetsgivaren eller någon annan tillförlitlig utredning om att tiden i arbete skulle ha fortgått minst sex månader, om inte den försäkrade hade blivit arbetsoförmögen eller om inte rätt till föräldradagpenning eller specialvårdspenning hade inträtt. Som kontinuerlig arbetsinkomst kan också beaktas arbetsinkomst av kortvariga anställningsförhållanden, om den försäkrade fortgående antingen har varit i arbete eller stått till förfogande för arbetsmarknaden som arbetslös arbetssökande och det av hans eller hennes arbetshistoria med fog kan dras slutsatsen att sysselsättningen skulle ha fortgått antingen i flera perioder eller utan avbrott.


18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

2 §
Statens finansieringsandel, garantibelopp och likviditetsbelopp

Minimidagpenningskostnaderna i samband med föräldradagpenningarna och specialvårdspenningarna finansieras av statens medel. Staten skall månatligen betala förskott på sin andel på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.


21 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1 §
Ikraftträdande

Lagens 14 kap. 3 § 2 mom. tillämpas på ersättning för semesterkostnader, om föräldradagpenning för samma barn har betalts första gången efter att denna lag trätt i kraft. Utan hinder av vad som bestäms i 14 kap. 3 § 2 mom. motsvarar ersättningsbeloppet per dag den särskilda moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning som betalts till en arbetstagare för den tid under vilken semester tjänats in, om arbetsgivaren ansöker om ersättning för semesterkostnader på den grund som anges i 14 mom.Denna lag träder i kraft den 16 mars 2005. Lagens 11 kap. 4 § 5 mom. träder dock i kraft den 1 oktober 2005. Lagens 18 kap. 2 § 1 mom. och 21 kap. 1 § 15 mom. tillämpas från och med ingången av 2005.

Folkpensionsanstalten rättar på tjänstens vägnar ett sådant beslut om ersättning för semesterkostnader som fattats innan denna lag träder i kraft, om de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet har tillämpats på ersättningen.

Sådant förskott på statens andel av minimidagpenningskostnaderna i samband med sjukdagpenning som beviljats med stöd av 18 kap. 2 § 1 mom., sådant det lydde vid denna lags ikraftträdande, dras av från det förskott på statens andel som beviljas efter det att lagen trätt i kraft. Om det inte är möjligt att göra hela avdraget på det första förskott som beviljas, görs avdraget på de följande förskotten.

RP 4/2005
ShUB 2/2005
RSv 6/2005

Helsingfors den 11 mars 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.