151/2005

Given i Helsingfors den 11 mars 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan av foderareal i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2005 samt avtalsperioderna för dessa avtal

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, 13 § i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) samt 64 § 3 mom. i lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökan om arealstöd för jordbruks- och ensilagegrödor och därtill ansluten trädesersättning 2005 som helt finansieras av Europeiska gemenskapen.

Dessutom tillämpas denna förordning på ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, för 2005 samt avtalsperioderna gällande dessa avtal.

Denna förordning gäller också den foderareal i samband med djurbidrag som föreskrivs i artiklarna 131 och 132 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001.

2 §
Bestämmelser om administration och kontroll

Vid administrationen och kontrollen av stöd som avses i 1 § 1 och 2 mom. samt foderareal i samband med de djurbidrag som avses i 1 § 3 mom. tillämpas vad som bestäms i 5―13 och 15―19 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (438/2004).

3 §
Stödansökan

Ansökan om sådana stöd som avses i 1 § 1 och 2 mom. samt anmälan av areal enligt 1 § 3 mom., nedan stödansökan, skall lämnas in senast den 29 april 2005.

Stödansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 102A och 102B för 2005 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2005. Stödansökan kan inte lämnas in utan basskiftesblankett nummer 102A, som fyllts i på förhand eller på annat sätt.

Om basskiften har delats efter 2004, sammanslagits eller varaktigt tagits ur bruk eller ur odling, om nya basskiften har bildats eller om det skett förändringar i besittningen av basskiften skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett för basskiften nummer 102C för år 2005 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2005 lämnas in.

Sådana stödberättigande åkerområden enligt 46 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) som ansöks om att upptas i en förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd, och som en annan odlare som har ingått en förbindelse har uppgett i sin årliga stödansökan under det föregående förbindelseåret, skall anmälas på jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett nummer 102A för 2005 och jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett för basskiften nummer 102C för 2005 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2005.

4 §
Anmälan om såningsarealer

En sådan anmälan om såningsarealer som gäller förändringar i odlingsarealerna skall lämnas in senast den 15 juni 2005. Om Europeiska gemenskapernas kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall anmälan om såningsarealer lämnas in senast på den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning, i de områden som undantaget omfattar.

Anmälan om såningsarealer skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för 2005 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2005.

5 §
Inlämnande av stödansökan och anmälan

Stödansökan och en sådan anmälan som avses i 4 § skall jämte bilagor lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten inte har något driftscentrum, lämnas stödansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av lägenhetens åkrar är belägna.

En stödansökan eller anmälan som har anlänt per post anses ha inlämnats i tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

6 §
En ny kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelse som ingås år 2005

En ny förbindelse om kompensationsbidrag skall ingås under ansökningstiden för arealbaserade stöd för år 2005. Förbindelsen ingås genom att vederbörande punkt på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101B för år 2005 fylls i.

En ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder i systemet för miljöstöd för jordbruket skall ingås under ansökningstiden för arealbaserade stöd för år 2005. Förbindelse ingås genom att jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 111 för år 2005 fylls i. Ifrågavarande blankett skall lämnas in tillsammans med den i 3 § avsedda stödansökan senast den 24 maj 2005.

Om det i ett enskilt fall konstateras ett sådant uppenbart misstag och i ansökan sådana motstridiga uppgifter som avses i artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, kan blankett nummer 111 och en förbindelse om kompensationsbidrag på så sätt som avses i 1 mom. godkännas, även om de lämnats in efter den 24 maj 2005.

Om odlaren ingår en ny förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder i systemet för miljöstöd för jordbruket och odlaren före utsatt dag har uppfyllt de förpliktelser som ingår i den förbindelse som har upphört, till exempel avläggande av kursdagar, behöver dessa inte avläggas på nytt.

7 §
Förlängning av förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd

För en odlare som har ingått förbindelse om kompensationsbidrag år 2001 eller förbindelse om miljöstöd år 2000 eller 2001, som själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under år 2004 och som ansöker om ifrågavarande stöd med stödansökningsblanketten för år 2005 senast den 24 maj 2005, anses avtalet inte ha förfallit vid föregående årsskifte, utan avtalet fortsätter att vara i kraft. Om stöd söks efter den 29 april 2005 orsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det stöd som betalas för år 2005.

8 §
Ansökan om att uppta åkerområden i förbindelsen om kompensationsbidrag och miljöstöd

Odlaren skall senast den 15 juni 2005 anmäla de åkerbasskiften som ansöks om att upptas som stödberättigande för kompensationsbidrag och miljöstöd år 2005, förutsatt att åkerområdena är sådana åkerområden enligt 46 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket som odlaren har kommit i besittning av och som överlåts av en odlare som har fyllt 65 år eller vars make har fyllt 65 år, eller som odlaren har kommit i besittning av genom ägoreglering. Vid anmälan av basskiften skall användas den blankett som avses i 3 § 3 mom.

9 §
Frånträdande av förbindelse eller avtal om miljöstöd

Om den som har ingått förbindelse eller avtal om miljöstöd har frånträtt förbindelsen eller avtalet i enlighet med 46 § statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket, skall mottagaren ansöka stödet på följande sätt:

1) förvärvaren skall senast den 29 april 2005 lämna in en stödansökan om de arealer som överlåts,

2) till ansökan fogas en kopia av arrendeavtalet eller köpebrevet varav framgår att besittningen till skiftena har överförts, och

3) förvärvaren skall senast den 15 juni 2005 göra en anmälan om överföringen av besittningen till skiftena på blankett nummer 117.

10 §
Förlängning av avtal om specialstöd

För en odlare vars avtal om specialstöd har inletts den 1 oktober 2000 eller senare och fortfarande är i kraft, som själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under år 2004 och som ansöker om utbetalning av ifrågavarande specialstöd med stödansökningsblanketten för år 2005 senast den 24 maj 2005, anses avtalet om specialstöd inte ha förfallit vid föregående årsskifte, utan avtalet fortsätter att vara i kraft. Om utbetalning av specialstöd söks efter den 29 april 2005, orsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det specialstöd som betalas för år 2005. I fråga om avtal gällande effektiverad användning av stallgödsel är motsvarande datum den 31 oktober 2004 och den 25 november 2004.

11 §
Ansökningstiden för avtal om specialstöd

Ansökan om avtal om specialstöd och ansökan om tilläggsområden till det avtal som avses i 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2005 (18/2005) skallinlämnas senast den 29 april 2005 till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral, inom vars verksamhetsområde gårdens driftscentrum är beläget. Om gården inte har något driftscentrum skall ansökan inlämnas till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde det område eller merparten av det område som är föremål för ansökan är beläget. Ansökan om avtal om specialstöd skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett för avtalet i fråga eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för år 2005.

12 §
Avtalsperioderna för de avtal om specialstöd som ingås år 2005

Avtalsperioden för avtal om specialstöd om ekologisk odling, ekologisk husdjursproduktion, uppfödning av lantraser och odling av ursprungssorter inleds den 1 juni 2005. Avtalsperioden för avtal om specialstöd om anläggning och skötsel av skyddszon, anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng, reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten, effektiverad användning av stallgödsel, skötsel av vårdbiotoper, främjande av naturens mångfald samt utvecklande och vård av landskapet inleds den 1 juni 2005 eller den 1 oktober 2005. Avtalsperioden för avtal om specialstöd för åkerodling på grundvattenområden samt avtal om specialstöd om effektiverad kalkning av åkrarna inleds den 1 oktober 2005.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003; EUT nr L 270, 21.10.2003, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 21/2004; EUT nr L 5, 9.1.2004, s. 8
Rådets förordning (EG) nr 583/2004; EUT nr L 91, 30.3.2004, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 864/2004; EUT nr L 161, 30.4.2004, s. 48
Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004; EUT nr L 141, 30.4.2004, s. 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004; EUT nr L 345, 20.11.2004, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 239/2005; EUT nr L 42, 12.2.2005, s. 3

Helsingfors den 11 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.