148/2005

Given i Helsingfors den 10 mars 2005

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Till jordbruks- och trädgårdsproducenterna betalas år 2005 så som annat nationellt stöd enligt 6 § 4 punkten lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) en nationell tilläggsdel till miljöstödet, nedan tilläggsdel, så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödkoefficient den andel av det stödbelopp för tilläggsdelen som berättigar till stöd och som är föremål för stödansökan och för vilken stöd betalas,

2) miljöstödsförbindelse en sådan femårig förbindelse gällande bas och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruk vilken avses i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) samt i landskapet Åland en förbindelse som gäller miljöstödets basstöd och som avses i landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag (ÅFS 17/2000), nedan landskapsförordningen,

3) blandsäd ett växtbestånd som består enbart av stråsäd,

4) blandat växtbestånd ett blandat växtbestånd som består av säd och proteingrödor som omfattas av Europeiska gemenskapens stödsystem för jordbruksgrödor, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att mer än 15 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av spannmålsutsäde,

5) grönfodersäd ett rent spannmålsbestånd som skördas efter att det gått i ax, dock senast innan spannmålsskörden mognat,

6) foderspannmål foderkorn, havre, rågvete, blandsäd, blandat växtbestånd och grönfodersäd, samt

7) naturängar och naturbeten arealer där det växer ängshö, vilka under växtperioden 2005 utnyttjas som betesmark eller används till produktion av foder för sökandens husdjur och på vilka inga andra årliga odlingsåtgärder vidtas.

3 §
Grunderna för beviljande av tilläggsdel

Tilläggsdelen betalas i stödområdena A och B i enlighet med stödområdesindelningen i bilaga 1.

Tilläggsdelen kan beviljas högst för den med hjälp av stödkoefficienten angivna andelen av det belopp av tilläggsdelen som i övrigt beviljas. Stödkoefficienten är 1,00. Om det sammanlagda beloppet av den tilläggsdel som beviljas på basis av de godtagbara ansökningarna överstiger maximibeloppet på 55 miljoner euro, ändras stödkoefficienten.

Tilläggsdelen kan betalas högst för samma areal och motsvarande förbindelseperiod för vilken odlaren har en gällande miljöstödsförbindelse.

4 §
Om fastställandet av tilläggsdelen i Fasta Finland

En förutsättning för beviljande av tilläggsdel i stödområdena A och B, med undantag av landskapet Åland, är att den odlare som ansöker om tilläggsdel har ingått en i 12 § föreskriven tilläggsdelsförbindelse år 2004 eller kommer att ingå en sådan år 2005 och att odlaren år 2001, 2002, 2003 eller 2004 har ingått eller fortsätter en år 2000 ingången miljöstödsförbindelse. Vidare förutsätts att odlaren vid användningen av den areal som förbindelsen gäller iakttar villkoren i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk (646/2000), nedan miljöstödsförordningen, samt andra villkor för miljöstödsförbindelsen, inklusive villkoren i fråga om odlarens ålder och andra villkor som gäller rätten till stöd, sådana de lyder i nämnda förbindelse.

Till tilläggsdel berättigar en i 1 mom. avsedd areal som år 2005 berättigar till miljöstöd för jordbruket och för vilken miljöstöd har betalats. Tilläggsdelen bestäms som en i 6 § 1 mom. föreskriven andel av det belopp för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd som slutligen betalats för de i momentet angivna växterna.

5 §
Om fastställandet av tilläggsdelen i landskapet Åland

En förutsättning för beviljande av tilläggsdel i landskapet Åland är att den odlare som ansöker om tilläggsdel har ingått en i 12 § föreskriven tilläggsdelsförbindelse år 2004 eller kommer att ingå en sådan år 2005 och att odlaren år 2001, 2002, 2003 eller 2004 har ingått eller fortsätter en år 2000 ingången miljöstödsförbindelse enligt landskapsförordningen, nedan förbindelse på Åland, samt en tilläggsdelsförbindelse enligt 12 § och vid användningen av den areal som förbindelsen gäller iakttar de föreskrivna villkoren, inklusive villkoren i fråga om odlarens ålder och andra villkor som gäller rätten till stöd, sådana de lyder i nämnda förbindelse.

Till tilläggsdel berättigar en i 1 mom. avsedd areal som år 2005 berättigar till miljöstöd för jordbruket i landskapet Åland och för vilken miljöstöd har betalats. Tilläggsdelen fastställs på det sätt som föreskrivs i 6 § 1 och 2 mom. och 7 §.

6 §
Om grunderna för fastställande av tilläggsdel

Den tilläggsdel som avses i denna förordning beviljas för åker som under växtperioden 2005 används till nedan avsedd produktion. Tilläggsdelen beviljas till högst följande procentandel av det belopp gällande bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd för jordbruket som betalats för grödans areal:

procent
Vete 82
Maltkorn 68
Råg 92
Fodersäd 4
Sockerbeta 92
Stärkelsepotatis 92
Oljeväxter 92
Fiberväxter 92
Proteingrödor 92
Vall 92
Frilandsgrönsaker 96
Äpplen 30
Bär 8

Tilläggsdelen betalas bortsett från landskapet Åland till högst det eurobelopp per hektar som fastställs i tabellen nedan på basis av den areal som används för odling av den i tabellen nämnda grödan:

euro/ha
Vete 105
Maltkorn 84
Råg 129
Fodersäd 6
Sockerbeta 129
Stärkelsepotatis 129
Oljeväxter 129
Fiberväxter 129
Proteingrödor 129
Vall 129
Frilandsgrönsaker 392
Äpplen 155
Bär 50
7 §
Om grunderna för fastställande av tilläggsdel i landskapet Åland

Tilläggsdelen betalas till högst det eurobelopp per hektar som fastställs i bilaga 2 på basis av den areal som används för odling av den i tabellen nämnda grödan.

8 §
Rätten till tilläggsdel i fråga om vissa växter

Areal som används till odling av speltvete berättigar till tilläggsdel för vete.

Tilläggsdelen för andra än i 6 § angivna växter som berättigar till stöd för jordbruksgrödor som helt finansieras av Europeiska gemenskapen motsvarar tilläggsdelen för proteingrödor.

När det gäller ärter som odlas som frilandsgrönsaker är spritärter, spritmärgärter, sockerärter och brytärter som skördas omogna stödberättigade. Ett blandat växtbestånd med ärter och spannmål betraktas som stödberättigade proteingrödor, om jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av ärter och spannmål så att högst 15 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av ärter och spannmål utgörs av spannmålsutsäde.

Tilläggsdel för vall betalas inte för naturängar och naturbeten.

9 §
Tilläggsdel för maltkorn

Av maltkornsarealen beviljas tilläggsdel högst för den areal som vid ansökan om arealstöd för 2005 angetts för maltkorn på jordbruksskiftesblankett nr 102B och som godkänts vid kontrollen. Vid utmärkningen av skiften, anmälan av arealer, förvaltningens godkännande av arealer och i fråga om kartbilagor iakttas jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (438/2004).

Betalningen av tilläggsdel förutsätter att

1) ett odlingsavtal för maltkorn har ingåtts mellan odlaren och mälteriet eller en direkt representant för mälteriet senast den 15 juni 2005,

2) till mälteriet har sänts ett godkänt förhandsprov av maltkornet som uppfyller mälteriernas kvalitetskrav och har analyserats i enlighet med Analytica-EBC-standarden eller en annan analys som är minst likvärdig med dessa kvalitetskrav,

3) mälteriet på basis av det godkända förhandsprovet har gjort upp ett bekräftat odlingskontrakt för maltkorn och odlaren har sänt detta kontrakt och det i 1 punkten avsedda odlingskontraktet för maltkorn tillsammans med samlingsblankett nr 174 för maltkorn till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 15 december 2005 samt

4) den areal som angetts för maltkorn inte till någon del används för produktion av certifierat utsäde.

Om maltkorn odlas som sådant för förädling annanstans än inom republiken Finlands territorium skall den som ansöker om tilläggsdel för maltkorn till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet sända ett intyg över användningen av maltkornet. Intyget skall innehålla uppgifter om att maltkornet används för mältning.

Tilläggsdelen för maltkorn kan beviljas endast på basis av den kontraktsareal för maltkorn som angivits i det bekräftade odlingskontraktet för maltkorn eller på basis av den maltkornsareal som angetts på jordbruksskiftesblankett nr 102B i stödansökan för 2005. Tilläggsdelen beviljas på basis av den minsta av dessa arealer.

10 §
Odlingskontrakt för maltkorn

Det bekräftade odlingskontrakt för maltkorn som avses i 9 § 2 och 4 mom. skall innehålla

1) odlarens namn,

2) odlarens FO-nummer,

3) namn och adress på det mälteri som gjort upp kontraktet eller, i fråga om förädling annanstans än inom republiken Finlands territorium, namnet och adressen på förmedlaren samt

4) den slutliga kontraktsarealen angiven i hektar.

Det mälteri eller den direkta representant för mälteriet som anges i odlingskontraktet för maltkorn skall vara en instans som erkänt bedriver kontraktsverksamhet. Om det finns oklarheter i den faktiska karaktären av den verksamhet som bedrivs av den som ingått odlingskontraktet för maltkorn, skall den som söker tilläggsdel ge en närmare utredning om verksamhetsidkaren. För att tilläggsdel för maltkorn skall betalas ut på basis av den utredning som lämnats, förutsätts att utredningen kan anses vara tillförlitlig.

Av den i avtalet nämnda kontraktsarealen skall finnas åtminstone ett godkänt förhandsprov enligt 9 § 2 mom. 2 punkten per varje påbörjad 20 hektar av kontraktsarealen. Om antalet godkända förhandsprov är färre än ett per varje påbörjad 20 hektar av kontraktsarealen, sänks den areal som utgör grund för betalningen av tilläggsdelen i motsvarande mån.

11 §
Ansökan om utbetalning av tilläggsdel

En förutsättning för betalning av tilläggsdel är att odlaren ansöker om utbetalning av tilläggsdelen. Utbetalning av tilläggsdel för 2005 skall sökas på stödansökningsblankett 101B i ansökan om arealstöd för 2005.

12 §
Förbindelse för tilläggsdel

De odlare som år 2000, 2001, 2002 eller 2003 har ingått en miljöstödsförbindelse ger en skriftlig förbindelse gällande tilläggsdelen, nedan tilläggsdelsförbindelse, för samma tid som miljöstödsförbindelsen är i kraft. Tilläggsdelsförbindelsen ges på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 275 och den skall senast den 29 april 2005 återsändas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten saknar driftscentrum, skall tilläggsdelsförbindelsen sändas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

I tilläggsdelsförbindelsen skall odlaren förbinda sig att hålla sin miljöstödsförbindelse i kraft. Tilläggsdelsförbindelsen skall ingås för samma tidsperiod som miljöstödsförbindelsen. Om odlaren inte ingår en tilläggsdelsförbindelse under det år då miljöstödsförbindelsen har ingåtts, kan odlaren inte längre ett senare år ingå en tilläggsdelsförbindelse.

13 §
Frånträdelse eller förfall av miljöstödsförbindelse

Om odlaren före avtalsperiodens utgång frånträder den miljöstödsförbindelse som ligger till grund för betalningen av tilläggsdel, återkrävs den utbetalda tilläggsdelen. Om odlarens miljöstödsförbindelse emellertid har varit i kraft tre år och odlaren lägger ner idkandet av jordbruk genom försäljning av hela lägenheten eller på något annat sätt, återkrävs inte tilläggsdelen. Med frånträdande av miljöstödsförbindelse avses också en situation där en odlare som ingått stödförbindelse inte ansöker om årlig utbetalning utan en sådan grund som avses i 2 mom. Odlaren skall höras innan beslut om eventuellt återkrav av tilläggsdelen fattas.

Om odlaren frånträder miljöstödsförbindelsen på grund av oöverstigligt hinder, återkrävs inte tilläggsdelen. Som oöverstigligt hinder betraktas de omständigheter som föreskrivs i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). Oöverstigliga hinder i landskapet Åland är endast de omständigheter som föreskrivs i landskapsförordningen.

Odlaren skall inom tio arbetsdagar göra en skriftlig anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om de ovan nämnda omständigheterna i fråga om den tilläggsdel som föreskrivs i denna förordning. När det gäller tilläggsdelsförbindelse skall i det beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar om befrielse av odlaren från iakttagande av förbindelsen konstateras att utbetalningen av tilläggsdelen upphör. I beslutet skall även eventuellt återkrav fastställas.

Om en miljöstödsförbindelse förfaller på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket eller i landskapsförordningen, återkrävs inte den utbetalda tilläggsdelen.

14 §
Anmälan om ändringar

Upptagande av nya områden i miljöstödsförbindelsen, överföringar av miljöstödsförbindelser eller andra motsvarande ändringar berättigar till tilläggsdel till den del ändringarna berättigar till miljöstöd.

Om ändringarna föranleder frånträdande eller förfall av miljöstödsförbindelsen, tillämpas bestämmelserna i 13 §.

15 §
Förvaring av dokument

Dokument, anteckningar och intyg som hänför sig till villkoren för tilläggsdelen skall förvaras på gården under hela förbindelse- och avtalsperioden samt tre år därefter.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

STÖDOMRÅDSINDELNING

Stödregion A

Alastaro, Askola, Aura, Bjärnå, Borgnäs, Elimäki, Esbo, Helsingfors, Grankulla, Karis, Kervo, Kiikala, Kimito, Koski, Kouvola, Kuusjoki, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Loimaa, Lovisa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Mörskom, Nurmijärvi, Oripää, Pemar, Pertteli, Pojo, Pukkila, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sibbo, Sjundeå, Somero, Strömfors, Tarvasjoki, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis och Västanfjärd samt, frånsett skärgårdsdelarna, Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Landskapet Åland

Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund ja Vårdö.

Övrigt stödregion B

Anjalankoski, Artsjö, Asikkala, Birkala, Björneborg, Ekenäs, Eura, Euraåminne, Forssa, Fredrikshamn, Gustavs, Hangö, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Houtskär, Huittinen, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Iitti, Ikalis, Imatra, Iniö, Jaala, Janakkala, Jockis, Joutseno, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä frånsett de delar som hör till region C1, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karislojo, Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Kjulo, Kodisjoki, Korpo, Kotka, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kumo, Kuusankoski, Kylmäkoski, Kärkölä, Lahtis, Laitila, Lammi, Lappi, Lavia, Lemi, Lempäälä, Loppi, Luopioinen, Luumäki, Luvia, Längelmäki, Merimasku, Miehikkälä, Mouhijärvi, Mynämäki, Mäntsälä, Mäntyharju, Nagu, Nakkila, Nastola, Nokia, Norrmark, Nousis, Nummi-Pusula, Nystad, Orimattila, Orivesi, Padasjoki, Punkalaidun, Pyttis, Pyhäranta, Påmark, Pälkäne, Raumo, Renko, Riihimäki, Rimito, Sammatti, Suodenniemi, Suomusjärvi, Sysmä, Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tavastkyro, Tavastehus, Toijala, Tuulos, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Vahto, Valkeakoski, Valkeala, Vammala, Vampula, Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Villmanstrand, Villnäs, Virolahti, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä och Äetsä samt skärgårdsdelarna av Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Bilaga 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.