139/2005

Given i Helsingfors den 4 mars 2005

Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/1978) 5 § 1 mom., 11 § 3 mom., den finska språkdräkten i rubriken för 14 § samt 14 § 1 mom.,

av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 906/1996, 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag 236/1993 och 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 723/1997, som följer:

5 §
Val av företrädare för personalen i vissa fall

När någon personalgrupp saknar förtroendeman, förbindelseman eller kontaktperson eller har denna blivit utsedd genom val där förutsättningen för deltagande har varit medlemskap i en facklig förening, och utgör de arbetstagare eller funktionärer som inte hör till föreningen majoritet i personalgruppen, har dessa arbetstagare eller funktionärer, när majoriteten av dem fordrar det, rätt att bland sig välja en företrädare för samarbete som avses i denna lag för ett år i sänder. Vid uppsägning av arbetsavtalet för en ovan avsedd företrädare för personalen skall utöver vad som bestäms i 7 kap. 1―4 § i arbetsavtalslagen även iakttas 7 kap. 10 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.


11 §
Arbetsgivares informationsskyldighet

Överlåtaren och mottagaren av rörelsen skall meddela företrädarna för de av sina arbetstagare som överlåtelsen berör

1) tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen,

2) orsakerna till överlåtelsen,

3) de juridiska, ekonomiska och sociala verkningarna av överlåtelsen för arbetstagarna, samt

4) de planerade åtgärder som berör arbetstagarna.


14 §
Rätt att ingå avtal

Arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärsföreningar vilkas verksamhet omfattar hela landet kan genom avtal avvika från vad som i 3 och 4 § bestäms om samarbetsparter, i 6 § om ärenden som hör till området för samarbetsförfarandet, i 6 a § om konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse, i 6 b § om personal- och utbildningsplaner, i 7 § om samarbetsförfarandet, i 7 a § om förhandlingsframställning, i 8 § om förhandlingsskyldighetens innehåll och dess fullgörande, i 8 a § om anteckning om förhandlingar, i 11 § om arbetsgivares informationsskyldighet, i 11 b―11 e § om koncernsamarbete samt i 13 § om befrielse för företrädare för personalen från arbete och om de ersättningar som skall betalas för detta.Denna lag träder i kraft den 23 mars 2005.

RP 201/2004
AjUB 1/2005
RSv 4/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG; EGT nr L 80, 23.3.2002, s. 29

Helsingfors den 4 mars 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.