135/2005

Given i Helsingfors den 3 mars 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelningen av det anslag som av statsmedel skall betalas för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt om lämnandet av redovisning angående användningen av anslaget

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 4 mom. och 3 b § 3 mom. i lagen av den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/1978), sådana de lyder i lag 1350/2004 som följer:

1 §
Fördelningen av anslaget mellan universiteten

Av det anslag som institutet för arbetshygien erhållit med stöd av 3 a § i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/1978) kan institutet till universiteten i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo betala ersättning uppgående till högst 70 000 euro per universitet för avlönings- och andra kostnader för de tjänster som kliniska lärare som, med tanke på den utbildning av specialister inom företagshälsovården som dessa universitet ger, skall inrättas vid samtliga dessa universitet. Institutet för arbetshygien kan betala ersättningen efter att av universiteten ha erhållit en skriftlig föreställning om de tjänster som skall inrättas vid respektive universitet samt en kalkyl över avlönings- och andra kostnader.

Institutet för arbetshygien kan dessutom av det i 1 mom. avsedda anslaget betala ersättning uppgående till sammanlagt 100 000 euro till i 1 mom. nämnda universitet för kostnader föranledda av det av Helsingfors universitet samordnade och för universiteten gemensamma virtuella universitetet, för att användas till utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för utvecklandet och den riksomfattande samordningen av denna utbildning. Institutet för arbetshygien kan betala ersättningen till universiteten efter att institutet av Helsingfors universitet har fått en skriftlig föreställning om det virtuella universitetsprojektet som hänför sig till utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt en kalkyl över de kostnader som föranleds av genomförandet.

Om de uppgifter som angivits i de föreställningar eller kalkyler som avses i 1 och 2 mom. ändras, skall universiteten omedelbart underrätta institutet för arbetshygien om detta.

2 §
Fördelningen av anslaget till institutet för arbetshygien

Institutet för arbetshygien kan använda anslag som det erhållit med stöd av 3 a § i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering även för sådana kostnader för utbildning av specialister inom företagshälsovården som institutet för arbetshygien själv gett, och som föranleds av

1) inrättandet av en tjänst som specialläkare som utbildar specialister inom företagshälsovården,

2) inrättandet av åtta specialiseringstjänster för specialister inom företagshälsovården, samt

3) utarbetandet och underhållet av adb-program som hänför sig till utvecklandet av utbildningen för specialister inom företagshälsovården samt av den förvaltning som hänför sig till utbildningen av specialister inom företagshälsovården.

Institutet för arbetshygien får inte använda i 1 mom. avsett anslag för de kostnader som institutet erhåller statsandel för i enlighet med 3 § 1 mom. i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering.

3 §
Lämnande av redovisningar om användningen av anslag

Universiteten skall före utgången av mars följande år skriftligen till institutet för arbetshygien lämna en i 3 b § 3 mom. i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering avsedd redovisning angående 2005.

Institutet för arbetshygien skall före utgången av juni följande år skriftligen till social- och hälsovårdsministeriet lämna i 3 b § 3 mom. i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering avsedda redovisningar och sammandrag angående 2005.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2005 och gäller till och med den 31 december 2005. Förändringen tillämpas dock från och med den 1 mars 2005.

Helsingfors den 3 mars 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Medicinalråd
Matti Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.