118/2005

Given i Helsingfors den 23 februari 2005

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet av den 28 mars 2003 (286/2003) 8, 13, 16, 17, 24, 29, 36, 49, 62, 89, 92 och 93 §, av dem 16, 17, 49 och 89 § sådana de lyder i förordning 1043/2003 och 8 § i förordning 611/2004, samt

fogas till arbetsordningen en ny 42 a § som följer:

8 §
Ministeriets utvidgade ledningsgrupp

Ministeriets utvidgade ledningsgrupp deltar i behandlingen av vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller verksamheten inom förvaltningsområdet samt behandlar förberedelsevis andra frågor som ordföranden eller vice ordföranden tar upp till behandling i ledningsgruppen. Ledningsgruppen skall dessutom främja den interna informationen vid ministeriet.

Ledningsgruppen består av statssekreteraren, understatssekreterarna, avdelningscheferna, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektören inom utrikesförvaltningen, planerings- och forskningschefen, ekonomidirektören och en representant som personalen utsett.

Ordförande för ledningsgruppen är statssekreteraren, vice ordförande är understatssekreterarna i den ordning som statssekreteraren bestämmer, samt sekreterare är en tjänsteman som statssekreteraren förordnar. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av statssekreteraren eller på något annat sätt som ledningsgruppen bestämmer.

13 §
Beredskapsgruppen

Vid ministeriet finns en beredskapsgrupp som behandlar de planer och åtgärder inom förvaltningsområdet som gäller förberedelser med tanke på krissituationer och undantagsförhållanden.

Ordförande för beredskapsgruppen och beredskapschef för utrikesförvaltningen är statssekreteraren eller någon annan tjänsteman som har förordnats att sköta uppgiften. Sekreterare för beredskapsgruppen är säkerhetschefen.

Beredskapsgruppens närmare uppgifter, sammansättning och vice ordförande, som är ställföreträdande beredskapschef, bestäms i det beslut genom vilket gruppen tillsätts.

16 §
Organisationens grundstruktur

Vid ministeriet finns en politisk avdelning, en handelspolitisk avdelning, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern, en avdelning för globala frågor, en administrativ avdelning, en rättsavdelning, en protokollavdelning samt en informations- och kulturavdelning. Vid ministeriet finns dessutom sekretariatet för nordiskt samarbete, enheten för intern granskning och enheten för planering och forskning, vilka lyder under statssekreteraren.

17 §
Politiska avdelningens organisation

Vid politiska avdelningen finns följande enheter:

1) Säkerhetspolitik,

2) Vapenkontroll,

3) EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,

4) Politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, och

5) Civil krishantering.

24 §
Organisationen vid avdelningen för globala frågor

Vid avdelningen för globala frågor finns följande enheter:

1) Allmänna globala frågor,

2) Ekonomisk och social utveckling,

3) Utvecklingsfinansieringsinstitutioner,

4) Internationell miljöpolitik, och

5) Humanitärt bistånd.

29 §
Politiska avdelningens uppgifter

Till politiska avdelningens uppgifter hör följande ärenden:

1) Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i allmänhet samt globala politiska frågor och säkerhetsfrågor,

2) EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt Europakorrespondentens uppgifter,

3) EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik samt euroatlantiska säkerhetsfrågor (Nato, Euroatlantiska partnerskapsrådet, verksamheten inom Partnerskap för fred),

4) fredsbevarande verksamhet och militär krishantering,

5) civil krishantering,

6) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,

7) Europarådet,

8) vapenkontroll, ärenden som gäller försvarsmaterielexport, samarbete som gäller försvarsmaterielområdet och internationellt samarbete när det gäller exportövervakning,

9) samordning av åtgärder mot terrorism,

10) politiska och allmänna frågor gällande mänskliga rättigheter,

11) flykting, invandrar- och asylpolitiska frågor,

12) stöd för mänskliga rättigheter och demokrati, samt

13) deltagande i beredningen av internationella överenskommelser som hänför sig till avdelningens uppgifter och i författningsberedningen i samarbete med rättsavdelningen.

36 §
Uppgifterna vid avdelningen för globala frågor

Till uppgifterna vid avdelningen för globala frågor hör följande ärenden:

1) FN:s generalförsamling, säkerhetsråd, ekonomiska och sociala råd och fackorgan,

2) FN:s operativa utvecklingsprogram, utvecklingsfonder och forskningsinstitut,

3) globala utvecklingsfrågor i anslutning till handel, främjande av koherens, tekniskt bistånd samt UNCTAD,

4) utvecklingsfinansieringsärenden, inbegripet utvecklingsfinansieringsinstitutioner,

5) hållbar utveckling och internationell miljöpolitik samt finansieringen i anslutning till detta,

6) humanitärt bistånd, och

7) internationella överenskommelser som hänför sig till avdelningens uppgifter.

42 a §
Uppgifterna vid enheten för planering och forskning

Till uppgifterna vid enheten för planering och forskning hör följande ärenden:

1) planering, analys och forskning med anknytning till ministeriets verksamhetsområde,

2) deltagande i beredningen av centrala utrikespolitiska linjer i samråd med de ansvariga avdelningarna, och

3) styrning och samordning av ministeriets forskningsarbete, inbegripet sektorforskningen.

49 §
Cheferna för fristående enheter

Sekretariatet för nordiskt samarbete leds av chefen för sekretariatet och enheten för intern granskning av inspektören inom utrikesförvaltningen. De tjänstemän som leder dessa enheter har i tillämpliga delar samma uppgifter som avdelningscheferna.

Enheten för planering och forskning leds av planerings- och forskningschefen som i tillämpliga delar har samma uppgifter som enhetscheferna.

62 §
Beslutanderätten när det gäller cheferna för fristående enheter och ambulerande ambassadörer

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektören inom utrikesförvaltningen och planerings- och forskningschefen samt i tillämpliga delar de ambulerande ambassadörerna avgör följande ärenden:

1) uppställande av verksamhetsenhetens resultatmål,

2) utlåtanden, noter, förhållningsregler och andra offentliga ställningstaganden i ärenden som hör till verksamhetsenhetens uppgifter,

3) användningen av de anslag som anvisats verksamhetsenheten, och

4) förbindelser, överenskommelser och uppdrag i anslutning till användningen av anslagen, om inte något annat föreskrivs.

89 §
Tjänstereseförordnanden vid ministeriet

Förordnanden om tjänsteresor utfärdas av

1) ministern för statssekreteraren,

2) statssekreteraren för understatssekreterarna, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektören inom utrikesförvaltningen, planerings- och forskningschefen och de ambulerande ambassadörerna,

3) statssekreteraren eller en understatssekreterare som förordnas av statssekreteraren för avdelningschefen,

4) avdelningscheferna för biträdande avdelningschefer, linjechefer samt för enhetschefer och övriga tjänstemän som lyder direkt under dem,

5) chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete och inspektören inom utrikesförvaltningen för de tjänstemän som lyder under dem,

6) linjecheferna för de enhetschefer som lyder under dem och övriga tjänstemän som lyder direkt under dem, och

7) enhetscheferna för de tjänstemän som lyder under dem.

När det gäller tjänstemän som sänds på tjänsteresa som vikarie eller för introduktion till en beskickning utfärdas dock förordnandet om tjänsteresa av personaldirektören.

När det gäller tjänstemän som sänds på tjänsteresa i krishanteringsuppdrag eller andra motsvarande uppdrag men som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet utfärdas förordnandet om tjänsteresa av chefen för den verksamhetsenhet från vars anslag resekostnaderna betalas.

Då reseförordnande utfärdas för en anställd i arbetsförhållande skall bestämmelserna om tjänstemän iakttas i tillämpliga delar.

I sådana fall där beslutanderätten inte bestäms enligt 1―4 mom. utfärdas förordnandet om tjänsteresa av avdelningschefen vid administrativa avdelningen.

92 §
Fastställande av semester

Utrikesministern fastställer semestern för statssekreteraren. Statssekreteraren fastställer semestrarna för understatssekreterarna, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektören inom utrikesförvaltningen, planerings- och forskningschefen och de ambulerande ambassadörerna.

Statssekreteraren eller en understatssekreterare som förordnas av statssekreteraren fastställer semestern för avdelningschefen.

Avdelningscheferna fastställer semestrarna för biträdande avdelningschefer, linjechefer samt för enhetschefer och övriga tjänstemän som lyder direkt under dem.

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete och inspektören inom utrikesförvaltningen fastställer semestrarna för de anställda som lyder under dem.

Linjecheferna fastställer semestrarna för de enhetschefer som lyder under dem och övriga tjänstemän som lyder direkt under dem.

Enhetscheferna fastställer semestrarna för de anställda som lyder under dem.

93 §
Tjänstemännens ställföreträdare

När statssekreteraren har förhinder är den understatssekreterare till vars ansvarsområde ärendet hör ställföreträdare. Om också denna har förhinder, är den till tjänsteåren äldsta understatssekreteraren ställföreträdare, i förvaltningsärenden dock avdelningschefen vid administrativa avdelningen.

När en understatssekreterare har förhinder är avdelningschefen vid den avdelning till vars uppgifter ärendet hör ställföreträdare eller, om också avdelningschefen har förhinder, hans eller hennes ställföreträdare.

När en avdelningschef har förhinder är biträdande avdelningschefen eller en linjechef som avdelningschefen förordnar ställföreträdare. Om det inte finns någon biträdande avdelningschef eller linjechef vid avdelningen eller om denna har förhinder är en annan tjänsteman som avdelningschefen förordnar ställföreträdare.

När en linjechef har förhinder är en enhetschef eller någon annan tjänsteman vid linjen som linjechefen förordnar ställföreträdare.

När chefen för en enhet som lyder under en avdelningschef har förhinder är en tjänsteman som avdelningschefen förordnar ställföreträdare. När chefen för en enhet som hör till en linje har förhinder är en tjänsteman vid enheten eller chefen för någon annan enhet som linjechefen förordnar ställföreträdare.

När inspektören inom utrikesförvaltningen, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete eller planerings- och forskningschefen har förhinder är en tjänsteman som chefen för verksamhetsenheten förordnar ställföreträdare.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 februari 2005

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.