117/2005

Given i Helsingfors den 18 februari 2005

Handels- och industriministeriets förordning om sötningsmedel för användning i livsmedel och alkoholdrycker

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995) beslutat:

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning verkställs Europaparlamentets och rådets direktiv av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (94/35/EG) jämte ändringar.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sötningsmedel, som hör till tillsatsämnena för livsmedel, som används för att ge söt smak i livsmedel eller som beståndsdel i en sådan tillverkning som ger söt smak och som är avsedd för bordsbruk. Denna förordning tillämpas också på sådana produkter som avses i handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter (662/2000).

De tillsatsämnen som räknas upp i bilagan får användas för annat ändamål än för att ge söt smak, om detta bestäms någon annanstans i lagstiftningen. I fråga om livsmedels sammansättning och påskrifter skall dessutom iakttas vad som föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) sötningsmedel ett ämne som ger söt smak i ett livsmedel men som inte är mono- eller disackarid,

2) bordssötningsmedel en tillverkning som ger söt smak och som är avsedd för bordsbruk och som utöver sötningsmedel också kan innehålla andra beståndsdelar,

3) livsmedel utan tillsats av socker ett livsmedel i vilket inte har tillsatts mono- eller disackarid och inte heller andra beståndsdelar som ger söt smak, och med

4) energifattigt livsmedel ett livsmedel vars energiinnehåll har sänkts med minst 30 procent från energiinnehållet i det ursprungliga livsmedlet eller motsvarande tillverkning.

4 §
Försäljning och användning av sötningsmedel

Till konsumenterna får säljas och vid tillverkningen av ett livsmedel får användas endast de sötningsmedel som räknas upp i bilagan.

Sötningsmedel kan användas vid tillverkningen av ett livsmedel endast på de villkor som anges i bilagan. De maximimängder som fastställts i bilagan gäller ett livsmedel som har tillverkats enligt bruksanvisningen och som är färdigt att förtäras.

Sötningsmedel får inte användas i produkter som avses i handels- och industriministeriets beslut om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (485/1997), i barnmat som avses i handels- och industriministeriets beslut om barnmat (789/1997) samt i sådana dietiska produkter som är avsedda för andra än friska spädbarn och småbarn, om inte något annat bestäms någon annanstans i lagstiftningen.

5 §
Quantum satis

Uttrycket quantum satis som förekommer i denna förordning betyder att någon maximimängd för ämnet i fråga inte har fastställts. Tillsatsämnet får då användas enligt god tillverkningssed högst i den mängd som behövs för att önskad effekt skall uppnås. Konsumenten får inte vilseledas genom användning av ett tillsatsämne.

6 §
Sötningsmedel i sammansatta livsmedel

Utan hinder av vad som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs får sötningsmedel användas i livsmedel i följande fall:

1) i ett sammansatt livsmedel i vilket inget socker har tillsatts eller som är energifattigt, i en sammansatt dietisk produkt som är avsedd för energifattig diet samt i ett annat sammansatt livsmedel med lång hållbarhetstid än sådant livsmedel som avses i 4 § 3 mom., om det är tillåtet att använda sötningsmedel i någon av det sammansatta livsmedlets beståndsdelar samt

2) i ett livsmedel som är avsett endast för tillverkning av sammansatta livsmedel en sådan mängd att det sammansatta livsmedlet uppfyller kraven i denna förordning.

7 §
Förpackningspåskrifter för bordssötningsmedel

I samband med försäljningsnamnet för ett bordssötningsmedel skall finnas omnämnandet bordssötningsmedel med ....bas, av vilket framgår de sötningsmedel som tillverkningen innehåller.

I förpackningspåskrifterna till ett bordssötningsmedel som innehåller polyoler och/eller aspartam skall finnas följande varningar:

- för bordssötningsmedel som innehåller polyol: för stor konsumtion kan medföra laxerande effekt,

- för bordssötningsmedel som innehåller aspartam eller aspartamacesulfamsalt: innehåller en källa till fenylalanin,

8 §
Information om användningen av sötningsmedel

Utöver vad som någon annanstans i lagstiftningen bestäms om förpackningspåskrifter för livsmedel skall information om användningen av sötningsmedel lämnas i enlighet med vad som bestäms särskilt.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 12 december 1995 om sötningsmedel för användning i livsmedel (1675/1995) jämte ändringar.

Saluföring och användning av livsmedel som inte uppfyller kraven i denna förordning är förbjuden efter den 29 juli 2005. Sådana livsmedel som har tillverkats och förpackats före ovan nämnda datum for dock saluföras fram till den 29 januari 2006 om de uppfyller kraven i de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Bestämmelserna om erytritol (E 968), som nämns i bilagan, gäller till och med den 1 mars 2007. Livsmedel innehållande erytritol (E 968) som har tillverkats och förpackats före nämnda datum får dock säljas slut.

Helsingfors den 18 februari 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Liisa Rajakangas

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.