104/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 17 februari 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (1258/2002) 1―3 och 5 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller iståndsättning och hopmontering av delar av skadade fordon i kategori M1 samt L3e och L4e samt besiktning och anteckning i registret av sådana fordon.

2. Förordningen gäller inte fordon i vilka mindre än 35 procent av delarna härstammar från något annat fordon än det i 2 § avsedda stamfordonet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) stamfordon, ett fordonsexemplar, från vilket mer än 50 procent av delarna i ett iståndsatt eller hopmonterat fordon härstammar,

b) reparerat fordon, ett fordon som skadats på grund av trafikolycka, korrosion eller någon annan orsak och som därefter iståndsatts, och som har ett stamfordon; med reparerat fordon avses också ett hopmonterat fordon som har ett stamfordon,

c) hopbyggt fordon, ett iståndsatt eller av komponenter hopmonterat fordon som saknar stamfordon, samt

d) reservdel, en del som använts vid iståndsättning eller hopmontering av ett fordon och som inte tidigare använts i detta fordon,

e) förbrukningsdel, en likadan del som original som ingår i fordonstillverkarens serviceprogram och som är avsedd att bytas ut med vissa förutbestämda körkilometer- eller tidsintervaller eller någon annan omständighet som direkt inverkar på trafiksäkerheten; till förbrukningsdelarna räknas också enskilda vindrutor, lyktor, reflektorer och packningar eller andra motsvarande enskilda delar som gått sönder vid vanlig körning, och

f) enskild kritisk del, fordonsdel som hör till en större helhet utan vilken helheten inte fungerar, såsom en axel till växellådan, kugghjul till drivväxeln eller startmotorn, eller en del av ett ventilsystem.

3 §
Fordonsdelarnas andel

1. Fordonsdelarna och komponentenheternas andelar av fordonet överensstämmer med det som anges i bilagan till denna förordning.

2. Om bara en del av den i bilagan nämnda komponentenheten används bestämmer besiktningsstället andelen genom värdering.

3. Byte av förbrukningsdelar och enskilda kritiska delar i fordonet minskar inte stamfordonets andel och inverkar inte på andelen delar som härstammar från stamfordonet.

4. Vad som i 3 mom. bestäms om förbrukningsdelar och enskilda kritiska delar gäller också för broms- och styranordningar, om de eller delar av dem ändras eller byts ut mot delar som avviker från de ursprungliga och som är trafiksäkrare.


5 §
Övervakning av arbetet

1. Stamfordonet till ett fordon som skall besiktigas som reparerat skall förevisas besiktningsstället för identifiering innan arbetet med att iståndsätta eller omändra fordonet eller arbetet med att montera ihop det påbörjas. Då fordonet blivit färdigt skall det föras till registrerings- eller ändringsbesiktning på samma besiktningsställe.

2. Ett fordon som inte före arbetet med att iståndsätta eller omändra fordonet eller arbetet med att montera ihop det påbörjats har förevisats för identifiering godkänns för trafik endast som hopbyggt fordon.

3. Den som besiktigar fordonet har rätt att under arbetets gång granska att arbetet utförs på behörigt och tillförlitligt sätt.

4. Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan stamfordonet till ett fordon som skall registreras i Finland och utomlands redan varit registrerat som reparerat identifieras i efterhand på basis av utredningar som skall lämnas i samband med registreringen i Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

När förordningen träder i kraft förblir gällande identifieringar av stamfordon i kraft som sådana.

Helsingfors den 17 februari 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.