102/2005

Given i Helsingfors den 17 februari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador för år 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), sådan denna paragraf lyder i lag 92/1995:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller beloppen och kostnaderna av de skador som skall ersättas med stöd av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), nedan översvämningslagen, samt de andelar som skall ersättas av de belopp och kostnader av skadorna när det gäller skador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd samt jordbrukets produktionsbyggnader i översvämningarna år 2004.

2 §
Ersättningsprocent

I fråga om alla skadeobjekt som ersätts med stöd av denna förordning är ersättningsandelen 80 procent av skadorna enligt ersättningsgrunderna i översvämningslagen med beaktande av det förskott som eventuellt redan betalats.

3 §
Anslag för ersättningarna

För de ersättningar som betalas för skador som förorsakats av exceptionella översvämningar som avsetts i 1 § används av beloppet som står till förfogande enligt moment 30.01.48 högst det anslag som beviljats kommunerna enligt bilaga 1.

4 §
Ersättande av eget arbete

I ersättandet av eget arbete brukas en timersättning om 8,5 euro. I användande av utomstående arbetskraft jämställd med eget arbete tillämpas likaledes en timersättning om 8,5 euro.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Esko Juvonen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.