96/2005

Given i Helsingfors den 10 februari 2005

Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer

I englighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs:

1 §
Syftet med delegationen

I anslutning till arbetsministeriet finns en delegation för etniska relationer.

Syftet med delegationen är att utveckla växelverkan mellan myndigheterna, medborgarorganisationerna och de partier som är representerade i riksdagen samt invandrarna och de etniska minoriteterna på riksplanet och på det regionala och det lokala planet.

Som sakkunnigorgan inom invandrarpolitiken bistår delegationen ministerierna i främjandet av ett etniskt jämställt och mångsidigt samhälle.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för etniska relationer skall

1) främja goda etniska relationer och etnisk jämställdhet samt mångsidig växelverkan och samarbete mellan aktörerna inom invandrarpolitikens olika delområden,

2) fungera som sakkunnigorgan i utvecklandet av invandrarpolitikens olika delområden,

3) delta i främjandet av invandrarnas organisationsverksamhet, och

4) informera om invandrarpolitiken, målet gällande etnisk jämställdhet och den etniska mångfalden som en samhällelig resurs samt öka kännedomen om dessa.

Delegationen fullgör sina uppgifter bland annat genom att ordna utbildningsdagar och andra evenemang, ge utlåtanden, ta initiativ och göra framställningar.

Delegationen ordnar i samarbete med de regionala delegationerna för etniska relationer Forumet för etniska relationer, som sammanträder åtminstone en gång per år.

3 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för etniska relationer för tre år i sänder. Delegationen har förutom en ordförande och två vice ordförande högst 29 andra medlemmar. Var och en har en personlig ersättare.

Arbetsministeriets kanslichef är ordförande för delegationen. Vice ordförande är inrikesministeriets kanslichef och en representant för invandrarna. De ordinarie medlemmarna och deras ersättare skall företräda arbetsministeriets, utrikesministeriets, inrikesministeriets, undervisningsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden, riksdagsgrupperna, Finlands kommunförbund, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna, de registrerade föreningar som företräder invandrare eller etniska minoriteter samt myndigheterna, som samtidigt kan företräda de regionala delegationerna.

Av medlemmarna och ersättarna i delegationen skall åtminstone tio företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna.

Om en medlem eller en ersättare i delegationen avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar arbetsministeriet i hans eller hennes ställe en ny medlem eller ersättare för den återstående mandatperioden.

4 §
Delegationens arbete

Delegationen för etniska relationer har en samordnande och beredande arbetssektion som ansvarar för utarbetandet av utlåtanden och handlingar. Ordförande för arbetssektionen är en tjänstemannarepresentant för arbetsministeriet och vice ordförande en representant för invandrarna eller de etniska minoriteterna. Bland delegationens medlemmar och ersättare utser delegationen medlemmarna i arbetssektionen och deras personliga ersättare så att representationen i sektionen följer delegationens sammansättning. Till arbetssektionen hör utöver ordföranden och vice ordföranden högst åtta medlemmar.

För beredningen av ärenden och för utredningar kan delegationen vid behov tillsätta tidsbegränsade arbetsgrupper eller sektioner, till vilka även kan höra sakkunniga som står utanför delegationen. Delegationen kan höra utomstående sakkunniga.

Delegationen kan ha en sekretare som har uppgiften som huvudsyssla och står i anställningsförhållande till arbetsministeriet. Delegationen kan även ha sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Delegationen sammanträder minst två gånger per år.

5 §
Regionala delegationer för etniska relationer

Delegationen för etniska relationer bistås av minst tre regionala delegationer för etniska relationer. Sedan arbets- och näringscentralen hört andra arbetskrafts- och näringscentraler på området samt länsstyrelsen tillsätter den en regional delegation för etniska relationer för tre år i sänder.

Medlemmarna i de regionala delegationerna företräder arbetskrafts- och näringscentralerna, länsstyrelserna och de centrala kommunerna, medborgarorganisationerna, parterna inom arbetslivet och näringslivet, invandrarna samt de etniska minoriteterna. I valet av samtliga medlemmar beaktas den regionala täckningen och sådan sakkännedom som är central med tanke på delegationens uppgifter.

Varje regional delegation består av en ordförande och en vice ordförande samt högst 14 andra medlemmar, som var och en har en personlig ersättare. Ordföranden eller vice ordföranden skall representera invandrarna eller de etniska minoriteterna. Minst hälften av medlemmarna eller ersättarna skall representera invandrarna eller de etniska minoriteterna.

De regionala delegationerna skall på det regionala och det lokala planet fungera som initiativrika sakkunnig-, samarbets- och samrådsorgan som förenar olika parter inom invandrarpolitikens olika delområden, främja goda etniska relationer samt öka kännedomen om goda etniska relationer och pluralism. De regionala delegationerna kan även utföra uppgifter som delegationen för etniska relationer bestämmer särskilt.

Varje regional delegation kan ha en sekreterare med uppgiften som huvudsyssla och sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Om en medlem eller en ersättare avgår eller avlider under mandatperioden, utser arbetskrafts- och näringscentralen vid behov i hans eller hennes ställe en ny medlem eller ersättare i den regionala delegationen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 5 december 1991 om delegationen för etniska relationer (1391/1991) jämte ändringar.

Helsingfors den 10 februari 2005

Arbetsminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Heidi Nummela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.