85/2005

Given i Helsingfors den 10 februari 2005

Handels- och industriministeriets förordning om förfarandet för godkännande av kontrollörer och om utförandet av kontrolluppgiften

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 59 § i lagen av den 30 juli 2004 om utsläppshandel (683/2004):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på det förfarande för godkännande av kontrollörer om vilket föreskrivs i 7 kap. i lagen om utsläppshandel (683/2004) och på utförandet av kontrolluppgifter.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kontrollör en oberoende och opartisk aktör som har godkänts med stöd av lagen om utsläppshandel eller i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med verkställandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (2003/87/EG) om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, nedan utsläppshandelsdirektivet, och vilken har tillräcklig behörighet att sköta och svara för utförandet av en kontrolluppgift enligt denna förordning,

2) behörighetsområde sådan verksamhet enligt lagen om utsläppshandel som kontrollören får kontrollera med stöd av ett godkännande enligt denna förordning,

3) övervakningsplan en plan för övervakning av utsläppen enligt 8 § i lagen om utsläppshandel och 3 § i statsrådets förordning om utsläppshandel (730/2004),

4) utsläppsrapport en rapport enligt 11 § i handels- och industriministeriets förordning om övervakning av koldioxidutsläpp och om den rapport som skall utarbetas över utsläppen (741/2004), nedan övervakningsförordningen,

5) EG:s övervakningsanvisning kommissionens beslut 2004/156/EG om riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

6) utsläppshandelsmyndighet Energimarknadsverket.

2 kap.

Godkännande av kontrollör

3 §
Krav gällande kontrollören

En kontrollör skall uppfylla kraven i 55 § i lagen om utsläppshandel.

4 §
Ansökan

Godkännande av en kontrollör skall sökas skriftligen hos utsläppshandelsmyndigheten. I ansökan skall anges

1) namn, företags- och organisationsnummer, hemort och kontaktuppgifter i fråga om den juridiska person som är sökande,

2) namn och kontaktuppgifter i fråga om de personer som hör till förvaltningsorganet i en juridisk person, verkställande direktören, de ansvariga personerna i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag,

3) namn och födelsetid i fråga om den som är verksam som kontrollör,

4) de handlingar som behövs för bedömning av de krav om vilka föreskrivs i 3 § samt

5) för vilket behörighetsområde enligt 5 § godkännande söks.

Till ansökan skall fogas en i 6 § avsedd bedömning av sökandens behörighet.

Utsläppshandelsmyndigheten kan av kontrollören eller verksamhetsutövaren kräva de tilläggsutredningar som den anser att behövs i fråga om de förutsättningar om vilka föreskrivs i lagen om utsläppshandel.

5 §
Behörighetsområden

En kontrollör skall ha tillräcklig behörighet att vara verksam som kontrollör inom ett eller flera av följande behörighetsområden:

1) förbränningsanläggningar,

2) oljeraffinaderier,

3) koksverk,

4) anläggningar för rostning och sintring av metallhaltig malm,

5) anläggningar som producerar råjärn eller stål,

6) anläggningar som producerar cementklinker,

7) anläggningar som producerar kalk,

8) anläggningar som producerar glas eller glasfiber,

9) anläggningar som producerar keramiska produkter,

10) anläggningar som producerar massa,

11) anläggningar som producerar papper och kartong.

6 §
Ackrediteringsorganets bedömning av sökandens behörighet vilken skall fogas till ansökan

Till den ovan i 4 § nämnda ansökan skall fogas ett utlåtande eller ackrediteringsbeslut av Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet, av vilket framgår att sökanden uppfyller de krav om vilka föreskrivs i 3 § i denna förordning. Dessutom skall av det framgå de behörighetsområden kontrollören har konstaterats vara behörig på.

7 §
Beslut om godkännande

Utsläppshandelsmyndigheten beviljar sökanden ett skriftligt beslut om godkännande, ifall sökanden uppfyller kraven i 3 §. När utsläppshandelsmyndigheten beviljar beslutet beaktar den Mätteknikcentralens ackrediteringsenhets bedömning av sökanden.

Utsläppshandelsmyndigheten meddelar i sitt beslut om godkännande kontrollörens namn och kontaktuppgifter samt fastställer de behörighetsområde på vilka sökanden anses vara behörig.

Utsläppshandelsmyndigheten godkänner kontrollören för en viss tid.

Utsläppshandelsmyndigheten kan i sitt beslut om godkännande ge närmare anvisningar om hur kontrollen skall utföras.

Utsläppshandelsmyndigheten upprätthåller en offentlig förteckning över de kontrollörer som godkänts i Finland samt över kontrollörer som godkänts i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som anmälts till utsläppshandelsmyndigheten.

8 §
Ändring av beslutet om godkännande

Kontrollören skall meddela utsläppshandelsmyndigheten alla sådana ändringar i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för att godkänna kontrollören.

Ett meddelande om en ändrad situation skall tillställas utsläppshandelsmyndigheten inom en månad från det situationen ändrades.

Utsläppshandelsmyndigheten kan vid behov förutsätta att kontrollören i fråga om sin behörighet lämnar in en ny bedömning av sökanden som Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet har gjort.

Utsläppshandelsmyndigheten kan utgående från kontrollörens ansökan om ändring ändra sitt tidigare beslut eller ställa begränsningar eller villkor för kontrollörens verksamhet.

9 §
En kontrollör som godkänts i ett annat land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Verksamhetsutövaren skall göra en anmälan till utsläppshandelsmyndigheten när en kontrollör som har godkänts vid verkställandet av utsläppshandelsdirektivet i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet används, omedelbart sedan kontrollören har valts.

3 kap.

Utförande av kontrolluppgiften

10 §
Allmänna principer

Kontrollören skall bedöma om de övervakningsmetoder som verksamhetsutövaren tillämpar motsvarar det utsläppstillstånd som utsläppshandelsmyndigheten har beviljat och den övervakningsplan som har godkänts i samband med tillståndet.

Föremål för kontrollen är alla koldioxidutsläpp som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel och härrör från den anläggning som övervakas samt hur tillförlitliga, trovärdiga och exakta anläggningens övervakningssystem och de uppgifter om de totala utsläppen som verksamhetsutövaren har uppgett i utsläppsrapporten är enligt vad som föreskrivs i övervakningsförordningen.

Kontrollören skall följa det som föreskrivs i 58 § i lagen om utsläppshandel.

Verksamhetsutövaren skall ordna tillträde för kontrollören till alla de platser och lokaliteter som utövaren innehar, som är föremål för kontrollen och som inte omfattas av hemfriden.

Verksamhetsutövaren skall ge kontrollören alla uppgifter som utövaren besitter och som är nödvändiga med tanke på kontrollen.

11 §
Utsläppshandelsmyndighetens övervakningsrätt

Utsläppshandelsmyndigheten har med stöd av 61 § i lagen om utsläppshandel rätt att vid behov följa utförandet av kontrollen på de platser och i de lokaliteter som verksamhetsutövaren besitter och som inte omfattas av hemfriden.

12 §
Kontroll av övervakningsmetoderna

Kontrollören bedömer huruvida de verksamhetsuppgifter, utsläppsfaktorer samt oxiderings- och omvandlingsfaktorer som använts för fastställande av anläggningens koldioxidutsläpp har definierats och dokumenterats eller, om övervakningen av utsläppen grundar sig på mätning, huruvida valet och användningen av mätningsmetoder har utförts och resultaten dokumenterats i enlighet med den övervakningsplan som utsläppshandelsmyndigheten har godkänt.

13 §
Anmälan till verksamhetsutövaren

Kontrollören skall utan dröjsmål underrätta verksamhetsutövaren om de brister, oklarheter eller fel som kontrollören har upptäckt i verksamhetsutövarens övervakningsmetoder eller informationshanteringsmetoder eller om andra avvikelser som kontrollören upptäckt i den övervakningsplan som utsläppshandelsmyndigheten har godkänt.

Kontrollören kan för verksamhetsutövaren uppge objekt där denne kan vidareutveckla sina övervaknings- och informationshanteringsmetoder.

14 §
Kontroll av utsläppsrapporten

Utgående från en sådan bedömning som avses i 12 § bedömer kontrollören verksamhetsutövarens utsläppsrapport och de eventuella brister, fel och feltolkningar som förekommer i den.

Kontrollören ger en motiverad bedömning av i vilken mån de brister, fel och feltolkningar som ingår i rapporten påverkar den totala utsläppsmängd av koldioxidgaser från anläggningen som verksamhetsutövaren har anmält.

15 §
Fastställande av utsläppsrapporten

Kontrollören skall fastställa att de uppgifter som verksamhetsutövaren har meddelat i utsläppsrapporten är tillfredsställande, om

1) utredningen täcker alla de utsläpp från en anläggning som är föremål för kontroll vilka omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel, inklusive koldioxid som överförts till en annan anläggning,

2) de uppgifter som behövs för beräkning av utsläppen har fastställts enligt den godkända övervakningsplanen, och om

3) de totala utsläppen av koldioxidgaser från anläggningen i fråga inte har anmälts väsentligt felaktigt.

De totala utsläppen har inte anmälts väsentligt felaktigt, om kontrollören kan konstatera att i utsläppsrapporten och i de uppgifter den innehåller inte ingår sådana brister, fel eller feltolkningar att den typiska allmänna osäkerhetsnivån för den anläggning som är föremål för övervakningen eller den verksamhet som utövas i anläggningen överskrids.

16 §
Kontrollörens utlåtande

Kontrollören skall ge verksamhetsutövaren ett skriftligt utlåtande om föremålet för kontrollen. Av utlåtandet skall framgå

1) kontrollörens namn och kontaktuppgifter,

2) uppgifter om att kontrollören är godkänd,

3) uppgifter om de personer som har deltagit i kontrollen samt dessas uppgifter och ansvar vid kontrollen,

4) namn, bransch, förläggningsplats, kontaktuppgifter samt numret på anläggningens utsläppstillstånd i fråga om den anläggning som är föremål för kontrollen,

5) uppgift om vilket år utsläppsrapporten gäller,

6) uppgift om den totala utsläppsmängd som kontrollerats inklusive den bedömning som avses i 14 § 2 mom.,

7) uppgift om att utsläppsrapporten har fastställts i enlighet med 15 § samt

8) de anvisningar för yrkande på rättelse av utlåtandet som förutsätts i 70 § i lagen om utsläppshandel.

Utlåtandet skall undertecknas av den person som är ansvarig för kontrollen.

Vid behov kan kontrollören i en promemoria som fogas till utlåtandet föra fram objekt där verksamhetsutövarens övervaknings- och informationshanteringsmetoder måste utvecklas.

Verksamhetsutövaren sörjer för att kontrollörens utlåtande och bilagorna till det tillställs utsläppshandelsmyndigheten. I fråga om en eventuell ändring av övervakningsplanen iakttas förfarandet enligt 11 § i lagen om utsläppshandel.

Utsläppshandelsmyndigheten kan vid behov begära att kontrollören kompletterar utlåtandet.

4 kap.

Ikraftträdande

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2003/87/EG; EUT nr L 275, 25.10.2003, s. 32

Helsingfors den 10 februari 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Seppo Oikarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.