84/2005

Given i Helsingfors den 9 februari 2005

Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 § i lagen av den 30 december 2004 om Forststyrelsen (1378/2004) och 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som uppbärs för de av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets förvaltningsområde.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift tas ut

Sådana offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka en avgift som baserar sig på prestationer genomsnittliga självkostnadsvärde tas ut är:

1) Följande beslut som på ansökan meddelats med stöd av förordningar om inrättande av skyddsområden som utfärdats med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) eller den tidigare lagen om naturskydd (71/1923):

a) tillstånd för geologisk forskning eller malmletning 200 euro,

b) tillstånd för byggande och underhåll av vägar, farleder, byggnader eller konstruktioner 150 euro,

c) tillstånd att röra sig in naturskyddsområden eller i därtill anslutande restriktionsområden i annat än i vetenskapligt eller undervisningssyfte 80 euro och

d) andra beslut eller tillstånd som ges på ansökan med stöd av naturvårdslagen 80 euro.

2) Tillstånd för terrängtrafik

a) personligt tillstånd för körning i snöskoterspår 9 euro/dygn eller 34 euro/snöskotersäsong,

b) tillstånd per familj för körning i snöskoterspår 34 euro/familj/snöskotersäsong,

c) sådant beslut om områdesvisa kvoter för terrängtrafik som avses i 9 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och som meddelas för ändringssökande 50 euro och

d) skriftligt beslut som meddelas separat för ändringssökande när det gäller tillstånd för terrängtrafik 10 euro.

3) Diarie- eller registreringsbevis eller diarie- eller registreringsutdrag 17 euro.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Följande av Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till offentliga förvaltningsuppgifter och som baserar sig på beställning eller annat uppdrag prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår och tillstånd för terrängtrafik sommartid,

2) användning av reserveringsstuga samt uthyrningsstuga eller uthyrningskåta,

3) utarrendering av mark- och vattenområden samt uthyrning av byggnader och konstruktioner och annan överlåtelse av bruksrättigheter,

4) uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler samt annan användning av lokaler, mötesutrymmen och auditorier,

5) försäljning av virke som kommer från åtgärder för återställande av och skötselåtgärder i naturskyddsområden och andra skyddsobjekt,

6) guidningstjänster och -produkter,

7) tjänster och produkter som har producerats för att främja miljöfostran och naturvägledning,

8) sakkunnig- och planeringstjänster,

9) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem,

10) publikationer, tidningar, upptagningar och andra motsvarande prestationer,

11) kopior och

12) andra motsvarande tjänster och prestationer.

4 §
Övriga bestämmelser

För behandling av ett annullerat ärende eller ett ärende som har förfallit av en orsak som beror på sökanden tas ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För jakande och nekande beslut tas ut en lika stor avgift.

Avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återsänds för ny behandling minskas med det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut i samma ärende.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005 och gäller till utgången av 2005.

Helsingfors den 9 februari 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.