81/2005

Given i Helsingfors den 10 februari 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 12 § 4 mom., 29 § 4 mom., 62 § 2 mom. 77 § 3 och 5 mom., 82 § 4 mom., 87 § och bilaga 1 till förordningen,

av dem 12 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 1/2004, 29 § 4 mom. i förordning 388/2004, 82 § 4 mom. i förordning 279/2003, 87 § i förordning 213/2004 och 388/2004 och bilaga 1 i förordning 1393/2004 samt

fogas till förordning ny 87 a § som följer:

12 §
Landsbygdsföretag i sammanslutningsform som stödtagare

När sammanslutningar enligt 11 § 3 mom. beviljas stöd gäller i fråga om sammanslutningens rätt att få stöd och om projekt och åtgärder som skall stödas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 16―18, 24 och 25 § och 4 och 6 kap. Sammanslutningen skall visa att den sköts på ett ekonomiskt hållbart sätt. Om sammanslutningen inte bedriver jordbruk på den egna gårdsbruksenheten eller annan företagsverksamhet för egen räkning förutsätter beviljande av stöd till en i 11 § 3 mom. 2 och 3 punkten avsedd sammanslutning dessutom att den visar att medlemmarna eller delägarna uppfyller villkoren i 22 § samt deras gårdsbruksenheter villkoren i 15, 24 och 25 §.

29 §
Stöd till fast belopp

På det stöd som avses i 1 och 3 mom. tillämpas vad som bestäms i 26 § 2 och 5 mom. samt i 26 a och 26 c §, dock på så sätt att i 26 § 2 mom. avsedd förhöjning till beloppet av tio procentenheter beaktas i de stödbelopp enligt 1 och 3 mom. som föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

62 §
Maximala inkomster

Jord- och skogsbruksministeriet justerar årligen de i 1 mom. nämnda inkomstgränserna i motsvarighet till förändringen i löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex. Om justeringen skall anmälas i Finlands förordningssamling.

77 §
Villkor för statsborgen

Statsborgen kan endast av vägande skäl vara större än 50 procent av projektets eller åtgärdens totalfinansiering. Den får inte vara större än 80 procent. Med totalfinansiering avses en sådan finansieringsplan för det granskade kostnadsförslaget eller det godtagbara anbudet för ett projekt eller en åtgärd som förutom det lån som borgen söks för innefattar ett eventuellt bidrag, annan understödd finansiering och självfinansierade poster. Om det godkända kostnadsförslaget eller anbudet överstiger maximibeloppet av de stödberättigade kostnaderna enligt 26 a §, kan statsborgen beviljas för den del av lånet som överstiger de stödberättigade kostnaderna endast om det stöd som ingår i borgen tillsammans med bidraget och det stöd som hänför sig till lånet inte överstiger det maximala stödbelopp som baserar sig på de godkända stödberättigade maximikostnaderna.


När statsborgen beviljas uppbärs hos låntagaren genom kreditinstitutets förmedling en engångsavgift till staten, vilken är 0,75 procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. För borgen uppbärs dessutom hos låntagaren i efterhand en gång i halvåret en halvårsavgift som är 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgenskrediten. De avgifter som uppbärs för borgen skall betalas i två rater årligen på förfallodagarna för de statliga lån som beviljats med stöd av finansieringslagen.


82 §
Beviljande av stöd

Ett beslut om beviljande av stöd upphör att gälla ett år efter det att beslutet har givits eller, om stödet har beviljats för en investering som gäller byggande eller genomförande av annat arbete, senast två år efter det att beslutet har givits, om bidraget eller första raten därav inte har betalts eller lånet eller första raten därav inte har lyfts inom nämnda tidsfrister eller begäran om utbetalning av bidraget eller om lyftande av lånet inte har framställts inom tidsfristen för begäran om utbetalning av bidraget eller den första raten därav eller lyftande av lånet eller den första raten därav. I beslutet om beviljande av stöd kan fastställas en kortare giltighetstid än den ovan bestämds endast om bidraget som har beviljats delfinansierat av de i 2 § 1 mom. 1―3 eller 3 a punkter avsedda programmen inte annars kan betalas enligt Europeiska Gemenskapens bestämmelser som gäller det ifrågavarande programmet eller det är frågan om ett nationelt program som motsvarar det i 2 § 1 mom. 3 a punkten avsedda programmet. Ett beslut om beviljande av statsborgen samt om överföring av stödet, statslånet och statsborgen upphör att gälla ett år efter det att beslutet har givits, om det lån som borgen gäller inte har beviljats eller den åtgärd som ligger till grund för överföringen inte har vidtagits inom nämnda frist. Giltighetstiden kan förlängas på ansökan som inlämnats före utgången av fristen, om det förekommer särskilt vägande skäl för förlängningen. Giltighetstiden får dock inte förlängas utöver två år. Giltighetstiden för ett beslut som gäller sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som avses i 53 och 65 § upphör dock den sista oktober det år då beslutet har givits.

87 §
Betalning av startstöd till unga jordbrukare

Den i 42 § 1 och 3 mom. avsedda bidragsdelen i startstödet till unga jordbrukare betalas utan särskild ansökan i tre årliga rater. Den första bidragsraten betalas den sista mars eller den sista oktober efter det att stödet beviljats. Den andra raten betalas ett år efter betalningen av den första raten och den tredje raten ett år efter betalningen av den andra raten.

Om 25 000 euro har beviljats i bidrag med stöd av 42 § 1 mom., betalas bidraget i tre årliga rater, av vilka den första är 10 000 euro och de två följande 7 500 euro. För betalning av den första raten förutsätts att villkoren för beviljande och utbetalning av stödet är uppfyllda, med undantag av utbildningskravet. För betalning av den tredje raten förutsätts att en utredning har företetts över att utbildningskravet är uppfyllt.

Om 30 000 euro har beviljats i bidrag med stöd av 42 § 3 mom., är den första bidragsraten 12 000 euro och de två följande 9 000 euro. För betalning av den första raten förutsätts att villkoren för beviljande och utbetalning av stödet är uppfyllda, med undantag av kraven på utbildning, storleksenheter och utnyttjandet av rådgivningstjänster. För betalning av den tredje raten förutsätts att godtagbara utredningar har företetts även över utbildning, storleksenheter och utnyttjandet av rådgivningstjänster. Om stödtagaren inte inom utsatt tid har företett godtagbara utredningar över att alla villkoren är uppfyllda, men utbildningskravet ändå är uppfyllt, är den tredje bidragsraten 4 000 euro och som räntestöd för ett beviljat lån får användas högst 25 000 euro.

Om det i stöd har beviljats 25 000 euro enligt 42 § 1 mom. och tilläggsstöd om 25 000 euro enligt 42 § 5 mom., betalas den förstnämnda bidragsdelen i enlighet med vad som föreskrivs i 2 mom. och tilläggsstödet i tre rater. Den första raten om 8 500 euro av tilläggsstödet betalas ett år, den andra raten om 8 500 euro två år och den tredje raten om 8 000 euro tre år efter det att den sista raten av startstödet enligt 42 § 1 mom. betalades. För betalning av den första raten av tilläggsstödet förutsätts att stödtagaren har företett en utredning över att kravet på storleksenheter är uppfyllt.

Om det i startstöd har beviljats 30 000 euro enligt 42 § 3 mom. och tilläggsstöd om 25 000 euro enligt 42 § 5 mom., betalas den förstnämnda bidragsdelen i enlighet med vad som föreskrivs i 3 mom. och tilläggsstödet i tre rater. Den första raten om 8 500 euro av tilläggsstödet betalas ett år, den andra raten om 8 500 euro två år och den tredje raten om 8 000 euro tre år efter att den sista raten av startstödet enligt 42 § 3 mom. betalades.

Stödet börjar betalas i enlighet med 1 mom. endast om villkoren för utbetalning av stödet är uppfyllda med de undantag som anges i 2―5 mom. Utredningen om att villkoren är uppfyllda skall tillställas den som beviljar stödet inom två månader innan tidfristen för betalning av bidraget går ut. Utredningen om att kraven på storleksenheter är uppfyllda skall dock lämnas in inom två månader efter att den tidsfrist för uppfyllande av nämnda krav som anges i 42 § 3 mom. har gått ut. Vad som i 85 § 2 mom. föreskrivs om förlängning av ansökningstiden för utbetalning av stöd tillämpas på inlämnandet av utredningar som avses här och i 7 mom. På grundval av godkända utredningar betalas den tredje raten vid den regelrätta betalningstidpunkt som först följer före utgången av tidsfristen för inlämnande av godtagbara utredningar.

Företagaren skall förete en utredning om utnyttjandet av de rådgivningstjänster som avses i 42 § 4 mom. till den arbetskrafts- och näringscentral som beviljat stödet en gång om året under de tre första hela kalenderåren efter etableringen, senast före utgången av juni det år som följer på respektive kalenderår.

87 a §
Säkerställande av beloppet för räntestöd i anslutning till startstöd till unga jordbrukare

Om en ung jordbrukare som har beviljats räntestöd som avses i 42 § 3 mom. för 30 000 euro inte inom två månader från det att tidsfristen som bestäms i nämda 3 mom. utgått har visat att villkor som avses i 42 § 3 och 4 mom. har uppfyllts inom den utsatta tiden betalas i räntestöd endast 25 000 euro.

Arbetskrafts- och näringscentral skall anmäla det slutgiltiga beloppet av räntestöd till kreditinstitut och stödtagare inom tre månader från det att tidsfristen som bestäms i 42 § 3 mom. utgått.


Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2005.

På ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft. Förordningens 87 och 87 a § tillämpas dock på ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

På ansökningar om betalning av stöd och tillstånd att lyfta lån tillämpas de bestämmelser som gällde när stödet beviljades.

Helsingfors den 10 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.