79/2005

Given i Helsingfors den 4 februari 2005

Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av elaffärsverksamheter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § 3 mom. och 34 § 1 mom. i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995), sådana de lyder i lag 1172/2004:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på redovisning av en sammanslutnings eller inrättnings elaffärsverksamheter och delfunktioner inom elnätsverksamheten skilt från varandra och från övriga affärsverksamheter på det sätt som avses i 7 kap. i elmarknadslagen (386/1995).

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas denna förordning också på en nätinnehavare som endast bedriver elnätsverksamhet, om nätinnehavaren i sin bokföring och vid upprättandet av sitt bokslut följer förfaranden som avviker från bestämmelserna i förordningen. Nätinnehavaren skall härvid uppge uppgifter också enligt denna förordning om sin elnätsverksamhet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nätinnehavare en sammanslutning eller inrättning på vilken bestämmelserna om nätinnehavare i elmarknadslagen tillämpas,

2) elaffärsverksamheter elnätsverksamhet och andra elaffärsverksamheter,

3) elnätsverksamhet att mot vederlag ställa elnät till förfogande för dem som behöver elöverföring och andra nättjänster; till elnätsverksamheten hör också planering, byggande, underhåll och drift av elnät, anslutande av kundernas elanläggningar till nätet, elmätning och andra sådana åtgärder som behövs för elöverföring och som är nödvändiga för elöverföringen och övriga nättjänster i nätinnehavarens eget nät,

4) övriga elaffärsverksamheter elproduktions- och elförsäljningsaffärsverksamheter,

5) övriga affärsverksamheter alla andra affärsverksamheter än dem som nämns i 2―4 punkten,

6) delfunktioner inom elnätsverksamheten verksamheter som med stöd av 28 § 2 mom. i elmarknadslagen skall särredovisas.

3 §
Affärsverksamheter av ringa betydelse

När elaffärsverksamheter redovisas skilt från andra affärsverksamheter anses sådana elaffärsverksamheter vara av ringa betydelse, vilkas sammanlagda omsättning utgör mindre än 10 procent av sammanslutningens eller inrättningens omsättning och är till storleken under 500 000 euro per år. Dock anses en sådan elnätsverksamhet eller delfunktion inom en elnätsverksamhet som en nätinnehavare utövar inte vara av ringa betydelse.

När övriga affärsverksamheter redovisas skilt från elaffärsverksamheterna anses sådana övriga affärsverksamheter vara av ringa betydelse, vilkas sammanlagda omsättning utgör mindre än 10 procent av sammanslutningens eller inrättningens omsättning och är till storleken under 500 000 euro per år.

4 §
Schema för särredovisade bokslut

I särredovisade bokslut över elaffärsverksamheter och delfunktioner inom elnätsverksamheten skall åtminstone posterna enligt schemat i bilagan uppges.

Om en sammanslutning eller inrättning upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i bokföringslagen (1336/1997), skall i de särredovisade boksluten uppges åtminstone de poster som har märkts ut med en asterisk i schemat i bilagan.

För varje post i en särredovisad resultaträkning och balansräkning skall motsvarande uppgift anges för föregående räkenskapsperiod (jämförelseuppgift). Om specifikationen av resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats, skall jämförelseuppgiften om möjligt korrigeras.

5 §
Balanskontinuitet

På balansräkningen över en särredovisad elaffärsverksamhet och en delfunktion inom elnätsverksamheten skall såvitt möjligt tillämpas principen om balanskontinuitet på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen.

6 §
Grunderna för särredovisning

Intäkter och kostnader samt tillgångs- och kapitalposter som direkt kan hänföras till särredovisade elaffärsverksamheter och delfunktioner inom elnätsverksamheten bör tas upp direkt i vederbörande affärsverksamhets särredovisade bokslut samt poster som är gemensamma för affärsverksamheterna bör hänföras till vederbörande affärsverksamheter i första hand enligt en hänföringsgrund som baserar sig på orsaksprincipen eller om någon sådan inte kan hittas, enligt en fördelningsgrund som baserar sig på affärsverksamhetens omfattning. En fördel som uppkommit vid kombinerad produktion av el och värme bör fördelas på båda affärsverksamheterna med beaktande av lokala förhållanden och tekniska lösningar.

De särredovisningsgrunder som tillämpats bör specificeras. En utredning av särredovisningsgrunderna bör förvaras som verifikation över räkenskapsperioden i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 10 § i bokföringslagen och övriga bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial.

7 §
Interna poster

Intäkter och kostnader mellan särredovisade affärsverksamheter samt ömsesidiga fordringar och skulder mellan affärsverksamheterna dras inte av i de särredovisade resultat- och balansräkningarna.

8 §
Förvaring av det material som sammanhänger med utarbetandet av särredovisade bokslut

Om särredovisningen av elaffärsverksamheter och delfunktioner inom elnätsverksamheten grundar sig på intern beräkning eller separata kalkyler hos sammanslutningen eller inrättningen, bör utdata från den interna beräkningen samt separata kalkyler, vilka anknyter till särredovisandet av affärsverksamheterna, fogas till verifikationerna över räkenskapsperioden och förvaras som verifikationer över räkenskapsperioden i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 10 § i bokföringslagen och övriga bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial.

9 §
Tilläggsuppgifter om särredovisade bokslut

Särredovisade bokslut över elaffärsverksamheter och delfunktioner inom elnätsverksamheten bör innehålla följande tilläggsuppgifter:

1) nettoinvesteringarna i elnätsverksamhetens anläggningstillgångar per balanspost specificerade i åtminstone goodwill, elnätets immateriella och materiella tillgångar samt övriga immateriella och materiella tillgångar enligt följande schema:

Nettoinvesteringar = anläggningstillgångarnas balansvärde vid räkenskapsperiodens utgång – anläggningstillgångarnas balansvärde vid räkenskapsperiodens början + avskrivningarna under räkenskapsperioden –/+ uppskrivningar/nedskrivningar –/+ väsentligt stora inköp/försäljningar av anläggningstillgångar,

2) avkastningsprocenten på placerat kapital i elnätsverksamheten beräknad enligt följande schema:

Avkastningsprocenten = 100 x (resultatet före extraordinära poster + ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter + ränteandelarna av elnätets leasingavgifter och hyror) / (balansomslutningen – räntefria skulder + leasing- och hyresansvar med anknytning till elnätet),

3) korrigeringar som gjorts i jämförelseuppgifterna gällande föregående räkenskapsperiod,

4) ändringar som under räkenskapsperioden gjorts i särredovisningsgrunderna, motiveringarna till dem samt ändringarnas verkningar.

10 §
Sändandet av de särredovisade boksluten och nätinnehavarens bokslut till Energimarknadsverket

En sammanslutning eller inrättning som bedriver elaffärsverksamhet bör för varje räkenskapsperiod till Energimarknadsverket sända in de särredovisade boksluten över elaffärsverksamheterna och delfunktionerna inom elnätsverksamheten jämte tilläggsuppgifter, vilka har granskats av revisorer, samt nätinnehavarens bokslut med noter.

De uppgifter som nämns i 1 mom. skall sändas till Energimarknadsverket före utgången av den maj månad som följer på utgången av räkenskapsperioden eller om det organ som har behörighet att fastställa bokslutet inte ännu då har fastställt det, inom 14 dagar från det bokslutet har fastställts.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Denna förordning tillämpas på särredovisade bokslut över elaffärsverksamheter och delfunktioner inom elnätsverksamheten, vilka upprättas över räkenskapsperioder som går ut den 31 december 2005 eller därefter.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 16 juni 1995 om särredovisning av elaffärsverksamheter (885/1995).

Helsingfors den 4 februari 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Arto Rajala

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.