78/2005

Given i Helsingfors den 2 februari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2003 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003) 1 § 4 mom., 3 § 2 mom., 8–11 § och 12 § 4 mom. som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas inte heller på utförsel av andra sällskapsdjur än hundar, katter och illrar när en enskild person tar ett sällskapsdjur med sig till en annan medlemsstat. På sådan utförsel tillämpas de krav som den mottagande medlemsstaten ställer.

3 §
Apor

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner och länsveterinären övervakar organ, institut eller centrum som godkänts i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG.

8 §
Minkar och rävar

Vid handel på den inre marknaden med och vid annan införsel av minkar och rävar skall följande iakttas:

1) djuren skall härstamma från en gård, där rabies inte har förekommit eller misstänkts förekomma inom de senaste sex månaderna före djurens avsändande,

2) djuren får inte ha varit i kontakt inom de senaste sex månaderna med djur från en sådan gård där rabies misstänks eller har konstaterats förekomma, samt

3) djuren skall åtföljas av en skriftlig försäkran av exportören varav framgår att

a) djuren uppfyller kraven i 1-2 punkten,

b) djuren har vid tiden för avsändningen inte uppvisat symptom på smittsamma sjukdomar,

c) gården inte är pålagd restriktioner av myndigheterna på grund av djursjukdomar,

Om djuren utförs till Förenade kungariket, Irland, Sverige, Norge, Cypern eller Malta skall dessutom dessa staters krav gällande rabies iakttas.

9 §
Hundar, katter och illrar

Vid handel på den inre marknaden samt vid annan införsel och utförsel av hundar, katter och illrar skall följande iakttas:

1) djuren skall uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG,

2) det pass som åtföljer djuren skall överensstämma med kommssionens beslut 2003/803/EG om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar,

3) av det i punkt 2 avsedda passet som åtföljer över tre månader gamla hundar och katter som införs till Finland skall dessutom framgå att de högst 30 dagar innan de anlände till Finland har getts en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel eller epsiprantel mot bandmask som orsakar echinococcos; av djuret krävs dock inte sådan medicinering om det förs in direkt från Sverige, Förenade kungariket, Irland eller Norge förutom Spetsbergen eller om djuret återinförs till Finland inom 24 timmar från det att det har utförts från Finland, samt att

4) det är förbjudet att föra in ej vaccinerade, under tre månader gamla hundar, katter och illrar till Finland.

En sådan i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 avsedd veterinär som godkänts av en behörig myndighet är i Finland en veterinär som är berättigad att utöva veterinäryrket i Finland.

10 §
Övriga djur

Vid utförsel av djur som är mottagliga för rabies till Förenade kungariket, Irland, Sverige, Norge, Cypern eller Malta skall utöver bestämmelserna i detta kapitel iakttas dessa staters krav gällande rabies.

11 §
Orensad fisk

Vid handel på den inre marknaden med och annan införsel av orensade odlade laxfiskar, gäddor och piggvarar skall bestämmelserna i rådets direktiv 91/67/EEG om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk iakttas. Till Finland får införas orensad odlad lax, öring, regnbåge, röding, harr, siklöja, sik, gädda och piggvar endast från de länder, områden och anläggningar som uppräknas i kommissionens beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på fisksjukdomarna infektiös hematopoietisk nekros (IHN) och viral hemorragisk septikemi (VHS).

Från EFTA-länderna är det möjligt att till Finland införa sådan i 1 mom. uppräknad orensad odlad fisk från Norge, utom från vattendrag i närheten av ryska gränsen, genom EFTA-tillsynsmyndighetens beslut nr 244/02/COL samt från Island genom EFTA-tillsynsmyndighetens beslut nr 227/04/COL.

Sådan i 1 och 2 mom. avsedd orensad odlad fisk skall åtföljas av ett flyttningsdokument enligt förebilden i kapitel 1 eller 2 i bilaga E till rådets direktiv 91/67/EEG. All i 1 och 2 mom. avsedd orensad, odlad fisk skall efter införseln föras direkt till en anläggning som godkänts enligt lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/96) för att rensas. Allt avfallsvatten som uppkommer vid rensningen skall på ett insjöområde ledas till ett avlopp för att förhindra spridning av IPN- och BKD-sjuka. Rensningsavfallet skall hanteras enligt biproduktförordningen.

Det är förbjudet att föra ut sådan i 1 mom. uppräknad orensad odlad fisk från Finland till länder eller områden som genom kommissionens beslut 2002/308/EG har godkänts vara fria från IHN- eller VHS-sjuka.

Vild orensad lax, öring, regnbåge, röding, harr, siklöja, sik, gädda och piggvar får införas till Finland för förädling endast om jord- och skogsbruksministeriets livsmedels- och hälsoavdelning har beviljat införseltillstånd därför. Importvillkoren fastställs i införseltillståndet.

12 §
Animaliska biprodukter

Slaktavfall eller material från fisk som hör till kategori 3 i enlighet med biproduktförordningen och som har upphettats eller behandlats med syra i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdoms- och hygienkrav för pälsdjursfoder (34/VLA/2001) samt fryst material från fisk som hör till kategori 3 kan utöver bestämmelserna i biproduktförordningen omedelbart efter införseln föras för bearbetning till en pälsdjursfoderanläggning som godkänts med stöd av jord- och skogsbruksministeriets förordning 34/VLA/2001. Bara om särskilda skäl föreligger och med tillstånd av den veterinär som övervakar den anläggning som mottar varan får varan flyttas från den mottagande anläggningen för bearbetning i en annan anläggning där varan får bearbetas enligt bestämmelserna i biproduktförordningen.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005

När förordningen har trätt i kraft kan djuret i stället för det pass som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten åtföljas av ett intyg som till utformningen avviker från förlagan till passet i fråga förutsatt att intyget har givits före den 1 oktober 2004, att dess giltighetstid inte har löpt ut och att det visar att villkoren i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 uppfylls.

Rådets direktiv 91/67/EEG; (31991L0067); EUT nr L 46, 19.2.1991, s. 1
Rådets direktiv 92/65/EEG; (31992L0065); EUT nr L 268, 14.9.1992, s. 54
Rådets direktiv 93/53/EEG; (31993L0053); EUT nr L 175, 19.7.1993, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002; (32002R1774); EUT nr L 273, 10.10.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003; (32003R0998); EUT nr L 146, 13.6.2003, s. 1
Kommissionens beslut 2002/308/EG; (32002D0308); EUT nr L 106, 23.4.2002, s. 28
Kommissionens beslut 2003/803/EG; (32003D0803); EUT nr L 312, 27.11.2003, s. 1
Kommissionens beslut 2004/301/EG; (32004D0301); EUT nr L 98, 2.4.2004, s. 55
Kommissionens beslut 2004/453/EG; (32004D0453); EUT nr L 202, 7.6.2004, s. 1

Helsingfors den 2 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Tiia Tuupanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.