64/2005

Given i Helsingfors den 3 februari 2005

Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga år 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Anslaget under moment 33.32.37 i statsbudgeten för 2005 används för betalning av statsunderstöd för de kostnader som föranleds av psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga under 16 år och kostnader som föranleds av utvecklandet av kommunernas och samkommunernas tjänster för upprätthållande av den mentala hälsan och förebyggande av mentalvårdsproblem.

2 §

Statsunderstödet fördelas mellan sjukvårdsdistrikten som följer:

Helsingfors och Nylands svd 1 411 238 €
Egentliga Finlands svd 420 352 €
Satakunta svd 205 435 €
Centrala Tavastlands svd 159 706 €
Birkalands svd 425 970 €
Päijät-Häme svd 191 381 €
Kymmenedalens svd 159 553 €
Södra Karelens svd 111 962 €
Södra Savolax svd 90 825 €
Östra Savolax svd 54 174 €
Norra Karelens svd 157 604 €
Norra Savolax svd 232 726 €
Mellersta Finlands svd 255 139 €
Syd-Österbottens svd 194 397 €
Vasa svd 164 248 €
Mellersta Österbottens svd 82 435 €
Norra Österbottens svd 428 302 €
Landskapet Kajanalands 75 526 €
Länsi-Pohja svd 65 115 €
Lapplands svd 113 911 €
3 §

Understöd beviljas på ansökan samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt för att användas för i 1 § avsedda projekt som sjukvårdsdistriktet och kommunerna inom dess område genomför. Sjukvårdsdistrikten skall rikta minst 20 procent av understödets belopp för åtgärder för utvecklande och stödjande av sådan verksamhet som upprätthåller den mentala hälsan och för förebyggande åtgärder som genomförs inom basservicen i kommunerna inom området. Understödet får inte användas för investeringsutgifter.

Understödet uppgår till högst 80 procent av kostnaderna för den vård och rehabilitering samt det utvecklande av tjänster som genomförs med understödet.

4 §

Länsstyrelsen beviljar och betalar statsunderstödet.

Ansökan om understöd skall ges in till länsstyrelsen.

5 §

Länsstyrelsen betalar understödet till sjukvårdsdistriktet. Understödet betalas i förskott i två poster, den första i april och den andra i oktober 2005.

Sjukvårdsdistriktet betalar statsunderstödet till kommunerna och andra samkommuner till den del dessa genomför de funktioner som legat till grund för understödet.

6 §

Understödstagaren kan använda understödet åren 2005 och 2006.

7 §

Utgående från sjukvårdsdistriktens utredningar sammanställer länsstyrelsen en rapport angående ändamålsenligheten i och resultaten av de projekt som har genomförts med understöd inom länets område.

8 §

På statsunderstödet tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001).

9 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005.

Helsingfors den 3 februari 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.