60/2005

Given i Helsingfors den 4 februari 2005

Lag om ändring av lagen om gåvoutfästelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 31 juli 1947 om gåvoutfästelser (625/1947) 6 a §, sådan den lyder i lag 928/2002, samt

ändras 6 §, sådan den lyder i nämnda lag 928/2002, som följer:

6 §

Ger någon lös egendom till sin make, till en släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller dennes make eller till någon som står honom särskilt nära och med vilken han bor i gemensamt hushåll, skall anmälan om gåvan göras hos magistraten så som föreskrivs i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005) för att gåvotagaren skall kunna få skydd mot återvinningsanspråk från givarens borgenärer vid konkurs eller utsökning. Detta gäller likväl inte sedvanliga gåvor som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska ställning.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På de ärenden som är anhängiga vid magistraterna när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 26 april 1991 om registrering och kungörelse av gåvor (769/1991) jämte ändringar.

RP 123/2004
FvUB 25/2004
RSv 235/2004

Helsingfors den 4 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.