58/2005

Given i Helsingfors den 4 februari 2005

Lag om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/1929) 105 och 105 a §, sådana de lyder i lag 929/2002,

ändras 35 § 4 mom., 43 §, 104 § 2 mom., 107 § samt 135 § 2 mom., sådana de lyder, 35 § 4 mom., 43 § och 104 § 2 mom. i nämnda lag 929/2002, 107 § i lag 411/1987 och 135 § 2 mom. i lag 1226/2001, samt

fogas till lagen en ny 16 a § som följer:

16 a §

För hindersprövning och vigsel som har förrättats av en statlig myndighet och för intyg i anslutning därtill uttas inte någon avgift. För förrättande av borgerlig vigsel kan dock tas ut en avgift och ersättning för resekostnader, om vigselförrättaren och de förlovade har kommit överens om att vigseln skall förrättas vid någon annan tidpunkt än under den öppettid som nämns i 1 § i förordningen om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/1994). Ersättning för resekostnader kan också tas ut om borgerlig vigsel förrättas någon annanstans än i vigselförrättarens ämbetslokal. Avgiftens och ersättningens storlek anges genom förordning av statsrådet i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

35 §

Har en makes egendom avträtts till konkurs, kan den andra maken utesluta vardera makens giftorätt genom att inom ett år efter konkursens början anmäla detta till magistraten så som föreskrivs i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005).

43 §

Ett äktenskapsförord skall ges in till magistraten för registrering så som föreskrivs i lagen om vissa personregister vid magistraterna.

Om avtalsparterna i ett äktenskapsförord meddelat att lös egendom givits som gåva, tillämpas dessutom vad som särskilt föreskrivs om registrering av gåvor som avses i 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947).

104 §

För att en make som fått egendom genom avvittring som avses i 1 mom. eller dennes arvingar skall kunna få skydd mot återvinningsanspråk från den andra makens borgenärer vid konkurs eller utsökning, skall avvittringshandlingen ges in till magistraten för registrering så som föreskrivs i lagen om vissa personregister vid magistraterna.

107 §

Har ingendera av makarna giftorätt i den andras egendom, skall vid avskiljande av egendom i tillämpliga delar iakttas 89, 98, 101, 102, 103 b, 104 och 106 §.

135 §

Ett avtal genom vilket makarna har förordnat att en främmande stats lag skall tillämpas på förmögenhetsförhållandena dem emellan kan inte åberopas mot makes borgenär i det fall att makarna är bosatta eller har hemvist i Finland, om avtalet inte har lämnats in för registrering till magistraten så som föreskrivs i lagen om vissa personregister vid magistraterna.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På de ärenden som är anhängiga vid magistraterna när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 123/2004
FvUB 25/2004
RSv 235/2004

Helsingfors den 4 februari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.