56/2005

Utfärdat i Helsingfors den 31 januari 2005

Skattestyrelsens beslut om skattedeklaration

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 13 § 3 och 4 mom. och 17 § 3 och 6 mom. i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), av dessa lagrum 8 § 1 mom. och 10 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 505/1998, 13 § 3 och 4 mom. och 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag 565/2004 och 6 mom. sådant det lyder i lag 775/2004, beslutat följande:

1 §
Deklarationsskyldighetens omfattning

Skattedeklarationen inlämnas för att fullgöra deklarationsskyldigheten enligt 2 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/ 1995). De uppgifter som avses i finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet (1760/1995) samt de i 17 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1165/2002) angivna uppgifterna som hör till kretsen för utomståendes skyldighet att lämna uppgifter ges på det sätt som bestäms av Skattestyrelsen med skattedeklaration, annan deklaration, blankett eller elektroniskt enligt vad som föreskrivs i detta beslut.

Med annan deklaration av bostadssamfund avses uppgifter som inlämnas med Skattestyrelsens blankett nr 102 för beskattningen av bostadssamfund och delägare.

Skatteverket till vilket skattedeklarationen inlämnas
2 §
Var skattedeklarationen skall lämnas in

Skattedeklarationen för en allmänt skattskyldig samt annan deklaration av bostadssamfund skall lämnas in eller sändas med posten till det skatteverk, som antecknats på returkuvertet eller till något annat skatteverk. Nämnda skatteverk vidarebefordrar deklarationen vid behov till det skatteverk som enligt 6 § i lagen om beskattningsförfarande är behörigt att verkställa beskattningen.

Skattedeklaration för aktiebolag, andelslag, bostads- och fastighetsbolag, bostadsandelslag, föreningar, stiftelser, jordbruksidkares skattedeklaration för jordbruk och rörelseidkares eller yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet kan lämnas in även i elektronisk form via en av Skattestyrelsen godkända operatör som förmedlar deklarationstjänster.

Skattedeklarationen för en person som har flyttat till Finland vidarebefordras vid behov till det skatteverk inom vars område han först har bosatt sig efter inflyttningen. Skattedeklarationen för ett samfund i fråga om inkomster som har förvärvats på Åland vidarebefordras vid behov till Sydvästra Finlands skatteverks skattebyrå på Åland.

3 §
Var en begränsat skattskyldig skall lämna in sin skattedeklaration

En begränsat skattskyldig skall inlämna eller posta sin skattedeklaration till Nylands skatteverk.

Om den begränsat skattskyldige inte har några andra inkomster, skall skattedeklarationen inlämnas eller postas direkt till det skatteverk,

1) inom vars område näringsverksamhet har idkats från ett fast driftsställe;

2) inom vars område den av den begränsat skattskyldige ägda fastigheten är belägen;

3) inom vars område ett samfund, i vilket den begränsat skattskyldige ägt aktier eller andelar, med stöd av vilka han besuttit en fastighet eller en del av den, har hemort;

4) Åbo och Björneborgs läns skattebyrå på Åland, om den begränsat skattskyldige har inkomster som härrör från Åland.

En begränsat skattskyldig kan också lämna in sin skattedeklaration till Finlands ambassad i utlandet, som skall sända den till Nylands skatteverk utan dröjsmål.

Skattedeklarationens inlämningstid
4 §
Tidpunkten för inlämnandet av skattedeklarationen

Skattedeklarationen samt annan deklaration av bostadssamfund skall för varje skatteår lämnas in senast den 31 januari följande år, om inte annat bestäms nedan.

En skattskyldig eller sammanslutning som bedriver jordbruk eller skogsbruk får lämna in sin skattedeklaration senast den sista februari. En skogsbruksidkare som omfattas av skatteförslagsförfarandet kan lämna skogsbrukets deklarationsblanketter samtidigt som han returnerar skatteförslaget.

En näringsidkare eller näringssammanslutning vars räkenskapsperiod har upphört den 1 oktober eller senare har rätt att lämna in sin skattedeklaration senast den 1 april. Staten, kommunerna och samkommunerna samt den evangelisk-lutherska kyrkans och det ortodoxa kyrkosamfundets församlingar skall också lämna in sin skattedeklaration senast nämnda datum.

Ett samfund och en samfälld förmån skall lämna in sin skattedeklaration inom 4 månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör.

5 §
Undantag gällande makars deklarationstid

Om skattedeklarationerna för makar som nämns i 7 § i inkomstskattelagen (1535/1992) skall inlämnas vid skilda tidpunkter, får båda makarna lämna in sin deklaration inom den längre inlämningstiden. Samma förlängda deklarationstid får tillämpas också vid inlämnandet av skattedeklarationerna för makarnas minderåriga barn.

6 §
Inlämningstiden för skattedeklarationer som inkommit med posten eller elektroniskt

En skattedeklaration eller ett skatteförslag som inkommit med posten anses ha inlämnats i rätt tid, om postförsändelsen med deklarationen eller skatteförslaget adresserats till skatteverket och lämnats in till posten inom den i 4 eller 12 § stadgade tiden.

En skattedeklaration som inkommit elektroniskt anses ha inlämnats i rätt tid, om den inkommit till en av Skattestyrelsen godkänd förmedlare av deklarationstjänster inom den i 4 § stadgade tiden och avsändaren har från förmedlare av deklarationstjänster fått en elektronisk bekräftelse på mottagning av deklarationen.

7 §
Komplettering av skattedeklaration

Uppgifter och utredningar som inte kan fogas till skattedeklarationen då denna lämnas in, skall tillställas skatteverket utan dröjsmål.

Undantag från deklarationsskyldigheten
8 §
Inkomster som inte deklareras

I skattedeklarationen uppges inte följande i denna paragraf uppräknade inkomster som erhållits från Finland, om inte inkomsten utgör inkomst av jordbruk eller annan näringsverksamhet;

1) pension och livränta samt belopp som erhållits såsom återbäring, genom återköp eller såsom ändringsvärde av pensionsförsäkringens försäkringspremier,

2) sådan dagpenning och annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som erhållits med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

3) i 34 § i inkomstskattelagen (1170/1998) avsedd försäkringsutbetalning på grundval av livförsäkring,

4) dag-, moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och partiell föräldrapenning och annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som grundar sig på sjukförsäkringslagen (1224/2004), folkpensionslagen (347/1956) eller patientskadelagen (585/ 1986),

5) annan dagpenning som utbetalats med stöd av försäkring eller annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, såsom vårddagsersättning som erhållits med stöd av sjukhusförsäkring,

6) studiepenning som erhållits med stöd av lagen om studiestöd (65/1994) samt vuxenutbildningsstöd som avses i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000)

7) stöd för vård av barn i hemmet och partiell vårdpenning,

8) av försäkringskassa erhållen förmån som avses i lagen om försäkringskassor (1164/ 1992),

9) dagpenning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991),

10) rehabiliteringsstöd, rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd, ersättning för förlorad inkomst som för rehabiliteringstiden erhållits med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/1991 och 626/ 1991),

11) sådan dagpenning och ersättning för förlorad inkomst, som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986),

12) sådant stöd för närståendevård av handikappat eller sjukt minderårigt barn, som erhållits med stöd av 27 a § i socialvårdslagen (1365/1992),

13) sådan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som erhållits med stöd av brottsskadelagen (935/1973),

14) sysselsättningspenning som betalas till fångar som avtjänar straff i öppen anstalt,

15) arbetslöshetsdagpenning, förhöjd dagpenning, arbetsmarknadsstöd, resebidrag, utbildningsdagpenning, förhöjd utbildningsdagpenning och annan förmån som betalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

16) utbildningsstöd, förhöjd utbildningsstöd, sysselsättningsstöd till arbetslösa arbetssökande som deltar i arbetslivträning och startpeng som erhållits med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

17) dagpenning till den som får yrkesvals- och karriärplaneringsservice och till en handikappad enskild kund samt deltidstillägg som erhållits med stöd av förordningen om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002),

18) alterneringsersättning som avses i lagen om alterneringsledighet (1305/2002),

19) periodisk ersättning som baserar sig på statstjänstemannalagen (750/1994),

20) avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) och avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994),

21) sjöarbetsinkomst som avses i 74 § i inkomstskattelagen (561/2004),

22) inkomst enligt s.k. sexmånadersregeln som erhållits från en finsk arbetsgivare,

23) lönegaranti och ränta på lönegaranti som arbetstagaren erhållit direkt av lönegarantimyndigheten med stöd av lagen om lönegaranti (866/1998) samt lönegaranti och ränta på lönegaranti som sjömän erhållit med stöd av lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),

24) reservistlön,

25) fondandel i och överskott av personalfonder,

26) skattepliktigt understöd som utbetalats av en arbetsmarknadsorganisation på grund av arbetsstrid samt annat därmed jämförbart understöd,

27) särskild ersättning som make till tjänsteman inom finländsk utrikesrepresentation erhållit (657/1989),

28) ersättning som erhållits på grund av patent, upphovsrätt och någon annan därmed jämförbar rättighet,

29) i 11 § i skatteuppbördsförordningen (903/1978) angiven ränta som fysisk person erhållit,

30) ränta och eftermarknadsgottgörelse som erhållits av kredit- och finansieringsinstitut som hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) samt av andra som yrkesmässigt handlar med eller förmedlar värdepapper,

31) ränta och avkastning som bör avses utgöra ränta på lån, som erhållits av den som emitterat ett masskuldebrevslån, på vilken lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) är tillämplig,

32) årlig avkastning som betalats per avkastningsandel i placeringsfond.

9 §
Avdrag som inte deklareras

I skattedeklarationen uppges inte

1) arbetstagarens pensionspremier,

2) arbetslöshetsförsäkringspremier,

3) andra i 96 § 1 mom. i inkomstskattelagen avsedda helt avdragbara pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren uppburit av arbetstagaren,

4) eftermarknadsgottgörelse som uppburits av kredit- och finansieringsinstitut samt av andra som yrkesmässigt handlar med eller förmedlar värdepapper.

10 §
Förmögenhet som är befriad från deklarationsskyldigheten

I skattedeklarationen uppges inte kapitalet av fondandel i en finsk placeringsfond, om det inte är fråga om tillgångar som hör till näringsverksamhet.

11 §
Bostadssamfund som är befriade från deklarationsskyldigheten

Ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag, ett bostadsandelslag eller annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en lägenhet i en av samfundet ägd byggnad, är inte utan särskilt yrkande skyldigt att inlämna skattedeklaration för annat än det första skatteåret, om

1) det finns endast lägenheter som är avsedda för stadigvarande bostadsbruk och till boendet anslutna utrymmen i den byggnad som samfundet äger (bostadssamfund),

2) bostadssamfundet under skatteåret har fått in endast inkomster av vederlag, fondbetalningar, bruksavgifter, andra smärre ersättningar i anslutning till fastigheten eller smärre ränteinkomster och

3) bostadssamfundets beskattningsbara inkomst, efter att fastställda förluster dragits av, understiger 30,00 euro.

En förutsättning för deklarationsfriheten är också att till skattedeklarationen för ett senare skatteår fogas en kopia av resultaträkningen och balansräkningen för de efter inlämnandet av den föregående skattedeklarationen räkenskapsperioder, för vilka någon skattedeklaration inte har lämnats in.

Ovan i 1 § nämnd annan deklaration av bostadssamfund skall dock inlämnas för varje skatteår.

12 §
Medverkande i skatteförslagsförfarandet

Fysiska personer och dödsbon som inte fått en deklarationsblankett av skatteverket är inte skyldiga att lämna in skattedeklaration inom den i 4 § 1 mom. stadgade tiden. Skattedeklaration skall dock lämnas in senast den i 2 mom. utsatta tiden om den skattskyldige inte heller fått ett skatteförslag.

Ett rättat skatteförslag eller i 1 mom. nämnd skattedeklaration returneras senast den 20 juni.

Ikraftträdande och tillämpning
13 §
Ikraftträdande- och tillämpningsbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 31 januari 2005. Genom beslutet upphävs Skattestyrelsens beslut av den 22 december 2003 om deklarationsskyldighet (1305/2003).

Beslutet tillämpas första gången på de skattedeklarationer som skall lämnas in för 2004 års beskattning.

Helsingfors den 31 januari 2005

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Toni Immanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.