54/2005

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

Lag om ändring av 16 § i lagen om vattentjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 februari 2001 om vattentjänster (119/2001) rubriken för 16 § och

fogas till 16 § nya 3 och 4 mom. som följer:

16 §
Upplysningsplikt och offentlighet i fråga om handlingar

På tillgången till information ur ett vattentjänstverks handlingar som innehåller miljöinformation om kvaliteten på och mängden av råvatten eller hushållsvatten eller om behandling och avledande av avloppsvatten samt på skyldigheten att främja tillgången till dylik miljöinformation tillämpas det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

I ett beslut av ett vattentjänstverk, genom vilket har avgjorts ett ärende som gäller rätt att ta del av en handling, får ändring sökas genom besvär hos en sådan behörig förvaltningsdomstol som avses i 12 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 14 februari 2005.

RP 228/2004
MiUB 20/2004
RSv 209/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG, 28.1.2003; EGT nr L 041/26, s. 0026-0032, 14.2.2003

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.