51/2005

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

Lag om utvidgning av Liesjärvi nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Utvidgning av nationalparken

Till Liesjärvi nationalpark, som inrättades genom lagen om inrättande av vissa nya naturskyddsområden på staten tillhörig mark (634/1956) och som utvidgades med stöd av lagen om avsättande av staten tillhöriga områden till nationalparker och naturparker (674/1981), fogas cirka 1 530 hektar statsägd mark i Tammela kommun samt i städerna Somero och Högfors. Gränserna för de områden med vilka parken utvidgas har märkts ut med en röd linje på den karta som utgör bilaga till lagen.

2 §
Hänvisningsbestämmelse

Beträffande de områden som fogas till nationalparken enligt 1 mom. gäller vad som särskilt bestäms om Liesjärvi nationalpark och fridlysningen.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

Genom denna lag upphävs 1 § 38 och 39 punkten i förordningen av den 11 oktober 1985 om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden (801/1985).

RP 109/2004
MiUB 22/2004
RSv 231/2004

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.