44/2005

Given i Helsingfors den 26 januari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 5 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stöd för växthusproduktion.

2 §
Besittning av växthus

De växthus där den odling som utgör grunden för ansökan om stöd bedrivs, skall vara i den sökandens besittning den 1 maj 2005.

Om ett växthus under odlingssäsongen efter det nämnda datumet övergår i eller utgår ur den sökandens besittning, skall den myndighet som behandlar stödet omedelbart underrättas om att besittningen har överförts. Stödet betalas alltid till den som besitter växthuset den 1 maj 2005.

3 §
Tekniska krav för växthusens konstruktion

Växthusens stomme och beklädnad skall vara i sådant skick som odlingssäsongen förutsätter och stå kvar året om med undantag för de perioder då växthusen repareras. Beklädnaden kan vara av glas, flerskiktsmaterial som är avsett för växthus eller dubbel plastfolie.

Om ansökan om undantag från de tekniska kraven i fråga om växthusens konstruktion bestäms i 8 § 2 mom. jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005 (17/2005).

4 §
Tekniska krav för odlingssäsong i växthus

Om stöd söks för en kort odlingssäsong, dvs. för minst 2 och högst 7 månaders odling, skall växthusen vara försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 75 kW (65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.

Om stöd söks för en lång odlingssäsong, dvs. för över 7 månaders odling, skall växthusen vara försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 200 kW (165 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling. Dessutom skall växthusen vara försedda med uppvärmings- och ventilationsregleringsautomatik.

5 §
Odlingsareal som är i användning

Växthusarealen är i odlingsanvändning om den kulturväxt som berättigar till stöd har placerats i växthuset på sin slutgiltiga växtplats den 1 maj och växthuset har en normal odlingstemperatur med hänsyn till tidpunkten och odlade växten.

Vid odling av sallat, dill och persilja i kruka räknas också plantproduktionsfasen som odlingsanvändning, även om odlingen sker i separata växtkammare.

Som odlingsanvändning anses inte lagring eller framläggande av färdiga produkter som köpts utanför företaget eller är egenodlade och som säljs som sådana till konsumenterna och inte heller förvaring eller lagring av mångåriga kruk- och gruppväxter samt grönväxter.

6 §
Beräknande av och anmälan om växthusareal

Växthusarealen räknas på basis av växthusets yttre mått. I växthusarealen inkluderas inte butiksutrymmen, trädgårdscentral med växthuskonstruktion, förbindelsegångar mellan de egentliga växthusen, packeri- och lagerutrymmen eller andra liknande utrymmen. Av arealerna för ett växthus som används för försäljning kan endast de arealer som används under de oglingssäsonger då växthuset är i odlingsanvändning enligt 5 § anses berättiga till stöd.

Växthusarealen anges endast en gång i ansökan enligt den areal som är i stödberättigad odling den 1 maj 2005.

I odlingsplanen anges växthusens odlingsarealern specifierade enligt växthus och kulturväxt. I odlingsplanen skall också anges tidpunkt och längd för de perioder då växthus inte används för odling och undantagsarrangemang, såsom plastbyte. Sådana perioder på högst två veckor då det görs arrangemang eller ombyte av bestånd i växthusen behöver inte anges i odlingsplanen. I fråga om växter för vilka stöd söks i produktgrupp anges i odlingsplanen bara de viktigaste växter som odlas i produktgruppen.

7 §
Fastställande av odlingssäsong

Odlingssäsongen består av de odlingstider för stödberättigade växter som anges i odlingsplanen.

Den period då växthuset inte används i odling dras av vid beräkning av odlingssäsongens längd. Om växthuset står tomt i högst två veckor på grund av ombyte av bestånd eller arrangemang i växthuset, behöver dessa uppehåll inte avdras från odlingssäsongens längd.

Om det är uppehåll i odlingsplanen den 1 maj 2005 eller odlingen består av frilandsgurka, kinakål eller isbergsallat, kan stöd för lång odlingssäsongen beviljas, om den odling som berättigar till stöd har pågått i minst två månader före den 1 maj 2005 och odlingen i övrigt i sin helhet uppfyller kraven för beviljande av stöd för lång odlingssäsongen under 2005.

8 §
Normal jordbrukarsed på orten

Till normal jordbrukarsed på orten hör inom växthusproduktionen att sådana växtarter och växtsorter skall användas som lämpar sig för växthusodling, att det vid planteringen används ett plantmaterial vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig samt att skötselåtgärder och odlingsförhållanden ombesörjs. Till jordbrukarseden hör också att bärga skörden.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2005. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 januari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Lea Anttalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.