42/2005

Given i Helsingfors den 27 januari 2005

Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning tillämpas när statsunderstöd under moment 29.69.34 i statsbudgeten för 2003, 2004 och 2005 beviljas för höjande av utbildningsnivån hos vuxna.

Understöd beviljas i syfte att förbättra möjligheterna för vuxna som avlagt examen på högst grundnivå att kvarstå i arbetslivet och att förbättra deras karriärutveckling, lindra arbetskraftsunderskottet till följd av att de stora åldersklasserna går i pension samt påverka sysselsättningsnivån.

2 §
Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för

1) ordnande av utbildning som syftar till en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller prov för ett nationellt eller europeiskt datakörkort samt examenstillfällen för dessa (utbildning och examenstillfällen),

2) studier som förbättrar studiefärdigheterna, studier i språk och matematisk-naturvetenskapliga ämnen, studiehandledning, åtgärder för att individualisera studierna och andra åtgärder som stöder studierna (studiestödjande åtgärder),

3) uppsökande verksamhet, information och rådgivning samt andra åtgärder genom vilka ansökning till studier främjas (ansökningsfrämjande åtgärder).

Med understöd för studiestödjande åtgärder kan även understödas studier inom sådan utbildning som finansieras enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och som syftar till en yrkesinriktad examen, fullgörande av lärokursen för den grundläggande utbildningen eller slutförande av tidigare avbrutna gymnasiestudier.

Understödet skall inriktas så att de åtgärder som vidtas med hjälp av stödet i regel gäller personer i arbete.

Understöd kan inom ramen för statsbudgeten beviljas för verksamhet som slutar senast 2009.

3 §
Förutsättningar för deltagande i verksamhet som understöds

De utbildningar, examenstillfällen och studiestödjande åtgärder som finansieras med understödet är avsedda för personer som är i åldern 30―59 år det år utbildningen inleds och som inte har avlagt någon examen efter grundnivå. Understödet för studiestödjande åtgärder i utbildning som syftar till att deltagarna fullgör lärokursen för den grundläggande utbildningen är dock avsett för personer som är i åldern 25―59 år det år utbildningen inleds.

Besluten om huruvida förutsättningarna enligt 1 mom. är uppfylla fattas av understödstagaren eller den i 4 § 2 mom. avsedda aktören i ett regionalt projekt. För beslutet skall beslutsfattaren av den som söker till verksamheten begära en utredning över sökandens fullgjorda utbildningar och examina. Undervisningsministeriet kan utfärda preciserande anvisningar om när en person anses ha avlagt examen efter grundnivå.

4 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner eller registrerade sammanslutningar eller stiftelser som har sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), lagen om yrkesutbildning (630/1998), gymnasielagen (629/1998) eller lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller att vara huvudman för en läroanstalt enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), samt kommuner eller samkommuner som anordnare av grundläggande utbildning. För ansökningsfrämjande åtgärder kan understöd beviljas även till registrerade arbetslivsorganisationer och medborgarorganisationer.

I första hand beviljas understöd för sådana gemensamma regionala projekt som ordnas av aktörer som avses i 1 mom. och där det ordnas såväl ansökningsfrämjande åtgärder, utbildning och examina som studiestödjande åtgärder. För regionala projekt beviljas understöd för sökande som har sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller lagen om yrkesutbildning och som har träffat överenskommelse om nödvändigt samarbete med andra aktörer.

5 §
Förutsättningar för beviljande som ansluter sig till understödets kompletterande karaktär i fråga om statsandelsfinansieringen

Understöd kan beviljas för ordnande av utbildning som syftar till yrkesinriktad grundexamen samt examenstillfällen, om sökanden i sin plan i ansökan visar att grundläggande yrkesutbildning kommer att ordnas med hjälp av statsandelsfinansiering för minst det antal studerande som undervisningsministeriet lagt till grund för den statsandelsfinansiering som beviljats för grundläggande yrkesutbildning enligt 45 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Understöd kan beviljas för ordnande av utbildning som syftar till yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt examenstillfällen, om sökanden i sin plan i ansökan visar att yrkesinriktad tilläggsutbildning som syftar till yrkesexamen eller specialyrkesexamen kommer att ordnas med hjälp av statsandelsfinansiering för minst det antal studerandeårsverken som undervisningsministeriet lagt till grund för den statsandelsfinansiering som beviljats enligt 45 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning i fråga om utbildning som syftar till yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Understöd kan beviljas för ordnande av utbildning som syftar till yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt examenstillfällen i form av läroavtalsutbildning, om sökanden i sin plan i ansökan visar att yrkesinriktad tilläggsutbildning i form av läroavtalsutbildning kommer att ordnas för minst det antal studerande som undervisningsministeriet i sitt beslut om det årliga maximiantalet läroavtal har dimensionerat enligt 6 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

I regionala projekt skall den sökande visa att de utbildningsanordnare som är delaktiga i projektet och som avser att ordna verksamhet enligt 1―3 mom. finansierad med understöd, uppfyller villkoren för att understöd skall beviljas.

6 §
Samarbete med arbetslivet

Samordningen av de åtgärder som syftar till att höja utbildningsnivån hos vuxna samordnas av en av undervisningsministeriet tillsatta styrgrupp på riksnivå, där arbetslivsorganisationerna är representerade.

Som samarbetsorgan för länsstyrelserna och arbetskrafts- och näringscentralerna fungerar de förutsägelse- och anskaffningskommissioner som avses i 15 a § förordningen om arbetskrafts- och näringscentraler (93/1997), om inte länsstyrelserna och arbetskrafts- och näringscentralerna har kommit överens om andra samarbetsorgan.

Understödstagarna skall i genomförandet av verksamheten på enskilda arbetsplatser åläggas att samarbeta med arbetsgivaren och arbetstagarna.

7 §
Ansökan om, beviljande och utbetalning av understöd

Understöd söks hos länsstyrelsen.

Understöden beviljas och utbetalas av länsstyrelsen.

8 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 22 januari 2004 om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna (35/2004).

På understöd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser om understöd som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 27 januari 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Undervisningsråd
Jorma Ahola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.