36/2005

Given i Helsingfors den 26 januari 2005

Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2005 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen av den 4 augusti 2000 om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om den grundersättning och tilläggsersättning som av statens medel skall betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster, vilken har ingått avtal med länsstyrelsen, för ändamålsenlig produktion av dessa tjänster samt om grunderna för dessa ersättningar.

De kostnader som förorsakas av att ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster produceras ersätts inom gränserna för det anslag som har reserverats för detta syfte i statsbudgeten för 2005.

2 §
Utbetalning av ersättningar

Konsumentverket betalar ut ersättning till en kommun som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster. Till en annan tjänsteproducent betalas ersättningen av länsstyrelsen.

Grundersättningen betalas ut före utgången av mars månad. Tilläggsersättningen betalas ut i enlighet med länsstyrelsens beslut i en eller två rater antingen före utgången av mars månad eller före utgången av september månad.

För fördelningen av anslaget tillställer länsstyrelsen Konsumentverket senast den 14 februari uppgifterna för den rat som skall betalas ut i mars och senast den 15 augusti uppgifterna för den rat som skall betalas ut i september.

3 §
Grundersättning

Den grundersättning som skall betalas för produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är 0,73 euro per år och invånare i verksamhetsområdet.

Som invånarantal beaktas kommunens invånarantal enligt 18 § i befolkningsdatalagen (507/1993) vid ingången av det år som föregår det år då grundersättningen betalas ut.

4 §
Tilläggsersättning

Som tilläggsersättning allokeras 1 337 620 euro fördelade mellan länen i proportion till deras invånarantal enligt 3 § 2 mom. och 50 000 euro på basis av de resekostnader som föranleds av att rådgivarna deltar i utbildning.

En tjänsteproducent betalas tilläggsersättning utgående från länsstyrelsens behovsprövning. Grunder för tilläggsersättningen är främst tryggande av tillgången på tjänster, rådgivningsområdets omfattning och de specifika kostnader som förorsakas av de ärenden gällande ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som är anhängiga samt resekostnaderna för ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare i samband med sådan utbildning som ordnas av Konsumentverket.

5 §
Återkrav

De ersättningar som har betalats till en kommun för produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster återkrävs av Konsumentverket på basis av länsstyrelsens beslut. De ersättningar som har betalats till en annan tjänsteproducent återkrävs av länsstyrelsen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2004 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster (36/2004).

Helsingfors den 26 januari 2005

Minister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Ulla Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.