35/2005

Given i Helsingfors den 26 januari 2005

Inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13―15 § i lagen av den 30 december 2004 om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om löneklass, ersättning på grund av gällande förhållanden och ersättande av extra kostnader som fullgörandet av uppgifterna orsakar när det gäller en person i ett sådant anställningsförhållande som avses i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004).

2 §
Löneklasser

I ett avlöningssystem som grundar sig på uppgiftens svårighetsgrad utgår månadslönen för civilpersonal som deltar i krishantering enligt löneklasserna i bilagan till denna förordning.

Inrikes- eller utrikesministeriet, vilka representerar staten som arbetsgivare, placerar uppgifterna i löneklasser. Om uppgiftens svårighetsgrad förändras under anställningsförhållandet omplaceras uppgiften vid behov i en annan löneklass.

Inrikes- eller utrikesministeriet, vilka representerar den statliga arbetsgivaren, kan i särskilda fall med den person som utnämns till ett anställningsförhållande ingå ett skriftligt avtal om den månadslön som skall betalas i uppgiften.

3 §
Lönen för en ofullständig kalendermånad

För en ofullständig kalendermånad betalas lön enligt kalenderdagar så att lönen för en kalenderdag beräknas genom att månadslönen divideras med antalet kalenderdagar i månaden.

4 §
Ersättning på grund av gällande förhållanden

Storleken på den ersättning på grund av gällande förhållanden som är specifik för mållandet eller krishanteringsoperationen och som betalas för varje anställningsdag till den person som anställts i anställningsförhållandet stämmer överens med bilagan till denna förordning.

5 §
Ersättning på grund av gällande förhållanden i vissa fall

Ersättning på grund av gällande förhållanden kan i början av anställningsförhållandet betalas en och en halv gånger för högst 60 dagar, om de särskilda kostnader och ökade levnadskostnader som orsakas en person på grund av förhållandena bedöms vara särskilt höga under perioden i fråga.

6 §
Utbetalning av lön och ersättning på grund av gällande förhållanden

Månadslön och ersättning på grund av gällande förhållanden betalas för varje kalendermånad i efterhand senast den sista vardagen i kalendermånaden.

7 §
Hälsovård

Hälsovård för en person i anställningsförhållande ordnas i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/1987) med reseförsäkring.

Till övriga delar ersätts kostnader som föranleds av nödvändig hälsovård i enlighet med giltiga verifikat som uppvisats.

8 §
Försäkring

Den statliga arbetsgivaren tecknar en resgods- och resenärsförsäkring för en person i anställningsförhållande för den tid anställningsförhållandet pågår.

9 §
Ersättning för resekostnader

En resa som krävs för skötseln av uppgifterna skall göras på så kort tid och till så låga totalkostnader som möjligt med beaktande av resans syfte och ett ändamålsenligt utförande av de uppgifter som personen förordnats att sköta.

Som resekostnader beaktas resekostnadsersättning, inkvarterings- eller hotellersättning, fraktavgifter som föranleds av transport av nödvändig utrustning och andra med dessa jämförbara ersättningar som direkt hänför sig till det egentliga resandet.

10 §
Ersättning för resekostnader innan ett anställningsförhållande börjar

Innan ett anställningsförhållande börjar betalas ersättning till en person för resekostnaderna, med undantag för dagpenningen, i enlighet med statens vid respektive tidpunkt gällande tjänstekollektivavtal angående ersättande av resekostnader, då han eller hon deltar i

1) intervjuer ordnade av den instans som avses i 6 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering,

2) sådan genomgång av olika förberedelser inför avresan som ordnas av den statliga arbetsgivaren, och

3) sådan av den statliga arbetsgivaren ordnad kontroll eller undersökning som görs i syfte att konstatera den fysiska och psykiska hälsa som uppgiften kräver.

11 §
Resekostnader under pågående anställningsförhållande

En i anställningsförhållande stående persons resa från hemorten eller från den ort där arbetsplatsen är belägen till det tjänstgöringsområde som utses av den instans som avses i 6 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering då anställningsförhållandet börjar och resan från tjänstgöringsområdet till hemorten eller till den ort där arbetsplatsen är belägen då anställningsförhållandet upphör ersätts på det sätt som anges i 9 § eller ordnas genom den statliga arbetsgivarens försorg och på den statliga arbetsgivarens bekostnad.

En resa som företas under anställningsförhållandet och som förordnats av en instans som avses i 1 mom. eller av staten som arbetsgivare ersätts på det sätt som anges i 9 § eller ordnas genom den statliga arbetsgivarens försorg eller på den statliga arbetsgivarens bekostnad.

12 §
Ersättningar för resekostnader efter det att anställningsförhållandet upphört

Efter det att anställningsförhållandet upphört betalas ersättning för resekostnaderna till en person i anställningsförhållande på det sätt som anges i 10 § då han eller hon deltar i av den statliga arbetsgivaren ordnade

1) respons- och rapporteringsmöten, och

2) kontroller eller undersökningar som görs i syfte att konstatera den fysiska och psykiska hälsan.

13 §
Reseräkning och verifikat

Ersättning för resekostnader skall sökas med en skriftlig reseräkning, som inom tre månader från det att resan avslutades skall tillställas det ämbetsverk som representerar den statliga arbetsgivaren.

Till reseräkningen skall fogas verifikat över kostnaderna i de fall då ett verifikat över dessa kostnader har varit tillgängligt.

14 §
Ersättningarnas subsidiaritet

Då den instans som avses i 6 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering betalar dagpenning eller någon annan ersättning till en person i anställningsförhållande för täckande av särskilda kostnader och ökade levnadskostnader betalas till honom eller henne högst skillnaden mellan den ersättning på grund av gällande förhållanden som avses i 4 § och den dagpenning eller annan ersättning som utbetalas av nämnda instans.

Om denna instans utöver den ersättning som nämns i 1 mom. dessutom betalar ersättning för resekostnaderna till en person i anställningsförhållande, betalas till honom eller henne högst skillnaden mellan de ersättningar för resekostnader som anges i denna förordning och den ersättning för resekostnader som instansen i fråga betalar.

15 §
Utrustning

Under den tid anställningsförhållandet varar ges den beklädnad och personliga utrustning som den instans som avses i 6 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering kräver eller som den statliga arbetsgivaren fastställer vederlagsfritt för att användas av personen i fråga eller ersätts anskaffningen av dessa på grundval av uppvisade giltiga kvitton i enlighet med särskilt beslut av den statliga arbetsgivaren.

Då anställningsförhållandet upphör skall utrustningen återlämnas till den statliga arbetsgivaren.

16 §
Förskott

Ett belopp som motsvarar ersättningar på grund av gällande förhållanden för högst 60 dagar kan betalas i förskott till en i anställningsförhållande stående person.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Helsingfors den 26 januari 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Regeringssekreterare
Keijo Siiskonen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.