30/2005

Given i Helsingfors den 21 januari 2005

Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 5 § 3 mom., 6 § 1 mom. och 12 § samt

fogas till 5 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 13 a § som följer:

5 §
Information innan avtal ingås

Vid distansförsäljning av försäkringar skall konsumenten dessutom ges den förhandsinformation som avses i 6 a kap. i konsumentskyddslagen (38/1978).

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas närmare bestämmelser om vilken information försäkringsgivaren skall ge försäkringssökanden innan ett avtal ingås.

6 §
Överlämnande av vissa handlingar

Efter att försäkringsavtalet ingåtts skall försäkringsgivaren utan obefogat dröjsmål till försäkringstagaren överlämna en skriftlig handling som upptar avtalets viktigaste innehåll (försäkringsbrev), samt försäkringsvillkoren. Vid distansförsäljning av försäkringar till en konsument skall dock 6 a kap. 11 § i konsumentskyddslagen tillämpas.


12 §
Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen skall ske skriftligen. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angivit något datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till försäkringsgivaren. Någon uppsägningsrätt finns dock inte, om försäkringsperioden enligt avtalet är kortare än 30 dagar.

13 a §
Försäkringstagarens rätt att frånträda en pensionsförsäkring eller sparlivförsäkring

Försäkringstagaren har rätt att frånträda ett avtal om pensionsförsäkring eller sparlivförsäkring genom att meddela detta skriftligen till försäkringsgivaren inom 30 dagar efter den dag då försäkringstagaren fick kännedom om godkännandet av försäkringsansökan eller anbudet. Ångerfristen börjar dock inte löpa innan försäkringstagaren fått de handlingar som avses i 6 § eller, vid distansförsäljning av försäkringar, förhandsinformationen och avtalsvillkoren enligt 6 a kap. i konsumentskyddslagen i varaktig form.

Försäkringsgivaren skall, utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter att ha fått meddelandet om frånträde, återbetala de premier som försäkringstagaren har betalat enligt försäkringsavtalet. Om försäkringens sparandel beror på hur det valda placeringsobjektets värde utvecklas, får dock försäkringsgivaren från de premier som skall återbetalas dra av ett belopp som motsvarar minskningen i placeringsobjektets värde den dag då meddelandet om frånträde kom fram. Kan någon annan utredning inte lämnas om den tidpunkt vid vilken ett meddelande om frånträde har kommit fram, anses ett meddelande som sänts per post ha kommit fram till försäkringsgivaren den sjunde dagen efter avsändandet och ett elektroniskt meddelande den dag som det avsändes.

Om det till en pensionsförsäkring eller sparlivförsäkring hör någon annan försäkring, återgår den accessoriska försäkringen när försäkringstagaren frånträder huvudförsäkringen. Angående försäkringsgivarens rätt att kräva premie för det försäkringsskydd som försäkringstagaren fått före den accessoriska försäkringens återgång gäller vad som föreskrivs i 45 § 1 mom.

Försäkringsgivaren har rätt att göra ett avdrag som avses i 2 mom. eller debitera premie för en i 3 mom. avsedd försäkrings giltighetstid endast om detta meddelats försäkringstagaren på förhand.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På avtal som har ingåtts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 122/2004
EkUB 20/2004
RSv 166/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG (32002L0065); EGT nr L 271, 9.10.2002, s. 16

Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.