26/2005

Given i Helsingfors den 20 januari 2005

Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 17 december 1982 om skyddsupplag (970/1982):

1 §

Inom ramen för statsbudgeten kan år 2005 skyddsupplagringsavtal ingås om skyddsupplagring av de läkemedelssubstanser, hjälpsubstanser och tillsatsämnen som förtecknats i 1 § förordningen om obligatorisk upplagring av läkemedel (608/1984), sådana 1, 2, 4, 6, 7, 9 och 11 punkten i denna paragraf lyder ändrade genom förordning 745/1990 samt det inledande stycket och 3, 5, 8, 10 och 12―16 punkten ändrade genom förordning 985/1997, samt följande varor, hänförliga till tulltariffens inom parentes nämnda positioner:

― Utsädesfrö av grönsaker och rotfrukter (07.13 och 12.09)

― Orostat kaffe (09.01)

― Sojabönor (12.01)

― Rypsfrön (12.05)

― Rå rypsolja (15.14)

― Foderjäst (21.02)

― Etanol (22.07)

― Natriumklorid (25.01)

― Svavel (25.03)

― Kaolin (25.07)

― Krita (25.09)

― Eldfasta varor (25.18, 69.02 och 69.03)

― Gipssten (25.20)

― Borater (25.28 och 28.40)

― Järnmalmspellets (26.01)

― Nickelmalm, även anrikad (26.04)

― Molybdenmalm (26.13)

― Stenkol, förutom antracit, stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen (27.01)

― Bränntorv (27.03)

― Koks och halvkoks av stenkol eller brunkol (27.04)

― Råoljor (27.09)

― Oljor för framställning av gummiprodukter (27.10)

― Smörjoljor och -fetter (27.10)

― Toppad råolja (27.10)

― Motorbensin (27.10)

― Flygpetroleum (27.10)

― Dieseloljor och lätta brännoljor (27.10)

― Tunga brännoljor (27.10)

― Oljor för framställning av tryckfärger (27.10)

― Joedoljegaser och andra gasformiga kolväten (27.11)

― Kemikalier för behandling av vatten (kapitel 28)

― Sot (kimrök) (28.03)

― Kiselmetall och kisel med halvledaregenskaper (28.04)

― Svaveldioxid (28.11)

― Koldisulfid (28.13)

― Ammoniak (28.14)

― Natronlut (28.15)

― Bariumhydroxid (28.16)

― Aluminiumhydroxid (28.18)

― Mangandioxid (28.20)

― Kobolt (28.22)

― Bariumsulfat (28.33)

― Kromsulfat (28.33 och 32.02)

― Mangansulfat (28.33)

― Polyfosfater (28.35)

― Natriumkarbonat (28.36)

― Väteperoxid (28.47)

― Kalciumkarbid (28.49)

― Toluen (29.02)

― Metanol och glykol (29.05)

― Tillsatsämnen till smörjmedel (29.19, 29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 och 40.02)

― Polyaminer (29.21)

― Acceleratorer och stabilisatorer för vulkanisering inom gummiindustrin (29.21, 29.25, 29.30, 29.32, 29.33, 29.34, 38.12)

― Lysin (29.22)

― Isocyanater (29.29)

― Metionin (29.30)

― A-, D- och E-vitaminer (29.36)

― Kaliumsulfat (31.04)

― Färgämnen och tryckfärgspigment (32.03, 32.04 och 32.05)

― Tryckfärg (32.15)

― Sulfonsyra (34.02)

― Strålningskänsliga plåtar, offsetplåtar och grafiska filmer och fotografiska filmer i rullar (37.01 och 37.02)

― Ljuskänsligt papper (37.03)

― Filmframkallare (37.07)

― Elektrodmassa (38.01)

― Aktiverat kol (38.02)

― Kiselgur (38.02)

― Insekt-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel samt råämnen för dessa (38.08)

― Katalysatorer för oljeraffineringsindustrin och den kemiska industrin (38.15)

― Eldfast murbruk (38.16)

― Kemikalier (38.23)

― HD-polyeten (39.01)

― Polypropen (39.02)

― ABS- och SAN-plaster (39.03)

― Polyetrar (39.07)

― Tryckfärgshartser (38.06, 39.05 och 39.07)

― Polyamid (39.08)

― Polyuretan (39.09)

― Silikongummi (39.10)

― Gjuterihartser (39.13)

― Jonbytarmassa (39.14)

― Plastprodukter (39.26)

― Naturgummi (40.01)

― Syntetiskt gummi (40.02 och 40.05)

― Gummiduk (40.08 och 40.16)

― Lös ull och garn av ull (51.01 och 51.06―51.09)

― Bomullfiber (52.01)

― Garn av bomull (52.04―52.06)

― Vävda tyger av bomull (52.08―52.11)

― Syntetiska filamentgarn (54.01 och 54.02)

― Vävda tyger av garn av syntetfilament och syntetstatpelfibrer (54.07 och 55.12―55.15)

― Cordväv (54.08 och 59.02)

― Konststapelfibrer och garn av konstfibrer (55.03, 55.06 och 55.08―55.10)

― Polyamidpapper och polyamidfilm (56.03)

― Gummibehandlade textilvävnader av konstfibrer hänförliga till position 54.01 eller 54.02 (59.06)

― Filterduk och diafragmaduk (59.11)

― Skivskärpare för verktyg av hårdmetall (68.04)

― Mikanitpappersband (68.14)

― Glasskärv och annat glasavfall och -skrot (70.01)

― Kvartsrör (70.02)

― Laminat (70.19)

― Ferrolegeringar (72.02)

― Järn- och stålskrot (72.04)

― Dynamo- och transformatorplåt, spännstål, pläterad ståltråd, specialstål, ihåligt borrstål, processrör och rörnätsdelar (kapitlen 72 och 73)

― Med tenn överdragen eller pläterad plåt (72.10 och 72.12)

― Raffinerad obearbetad katodkoppar och gjutgods (74.03)

― Ämne av mässing (74.03)

― Rundstång av mässing (74.07)

― Nickel (75.01, 75.02 och 75.03)

― Aluminium (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 och 76.08)

― Bly (78.01 och 78.02)

― Tenn (80.01, 80.02 och 80.03)

― Utbytbara verktyg för verktygsmaskiner (82.07, 82.08 och 82.09)

― Lödningsförnödenheter (83.11)

― Kärnbränsle, pannor, pumpar, fläktar, vattenbehandlingssystem, vatten-, ång- och gasturbiner med anordningar och delar (kapitel 84)

― Dieselmotorer och delar till dem (84.08 och 84.09)

― Fläktar för anläggningar (84.14)

― Delar och tillbehör till maskiner och anordningar (84.66)

― Delar och tillbehör till elektroniska och elektriska apparater och maskiner samt till adb-maskiner (84.71 och 84.73)

― Rullager (84.82)

― Universaldelar (84.85)

― Styrstavar, manövreringsapparater för styrstavar och positionsangivningsapparater med delar (kapitlen 84, 85 och 90)

― Eltekniska anordningar (kapitlen 85 och 90)

― Elektromagneter, permanenta magneter och ämnen till dessa av speciella material samt andra apparater och delar (85.05)

― Batterier (85.06)

― Ackumulatorer (85.07)

― Elektriska anordningar för dieselmotorer (85.11)

― Elektriska apparater och delar till dem (85.14 och 85.15)

― Delar till elektriska apparater och bärfrekvensutrustning för trådtelefoni eller trådtelegrafi (85.17)

― Mikrofoner, högtalare och tonfrekvensförstärkare (85.18)

― Delar och tillbehör till apparater för upptagning eller återgivning av ljud och bilder (85.22)

― Adb- och andra dataregistreringar (85.24)

― Delar till apparater för sändning eller mottagning av radiotelegrafi, apparater för sändning eller mottagning av radiotelefoni eller rundradio eller television, televisionskameror, apparater för radionavigering, radarapparater och apparater för radiofjärrstyrning (85.29)

― Delar till elektriska trafikkontroll- och trafikmanöverapparater för järnvägar, landsvägar, insjöfarleder, hamnar eller flygfält (85.30)

― Delar till elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (85.31)

― Elektriska kondensatorer (85.32)

― Elektriska apparater för brytning och omkoppling av elektriska kretsar, för skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, motstånd, tryckta kretsar, kopplingstavlor och manöverpaneler (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 och 85.38)

― Reservdelar och komponenter för text- och bildbehandling (85.38, 85.40, 85.41 och 85.42)

― Delar till elektriska glödlampor och elektriska gasurladdningslampor (85.39)

― Elektronrör, katodstrålerör, rör för televisionskameror och kvicksilverlikriktarrör, fotoceller, piezoelektriska kristaller, dioder, transitorer och liknande halvledarkomponenter, ljusmitterande dioder och elektroniska mikrokretsar (85.40, 85.41 och 85.42)

― Isolerad elektrisk tråd (85.44)

― Artiklar av kol för elektriska ändamål (85.45)

― Isolatorer (85.46)

― Isolerdetaljer för elektriska maskiner, apparater eller tillbehör (85.47)

― Fordons transmissionsanordningar och lager (87.08)

― Delar till flygplan (88.03)

― Optiska fibrer, optiska fiberknippen och optiska fiberkablar samt deras anslutningsdon (90.01)

― Delar och tillbehör till fotokopierings- och värmekopieringsapparater (90.09)

― Instrument och apparater som används inom medicinen och kirurgin (90.18)

― Delar och tillbehör till instrument för mätning eller reglering av täthet, tryck, fuktighet, temperatur, hastighet, strömning, nivå eller annan fysikalisk storhet (90.25, 90.26. och 90.32)

― Fordons givare, termostater och mätare (90.28, 90.29 och 90.32)

― Färgband (96.12)

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Helsingfors den 20 januari 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.