21/2005

Given i Helsingfors den 21 januari 2005

Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 23 december 1992 om offentlig upphandling (1505/1992) 9 b § 3 mom., sådant det lyder i lag 1009/2001, samt

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

2 kap.

Verkställande av upphandlingen

7 a §
Upphandlingsbeslut och upphandlingsavtal

En upphandlingsenhet skall fatta ett skriftligt beslut om de avgöranden som påverkar kandidaternas eller anbudsgivarnas ställning samt om anbudsförfarandets utgång. Till beslutet som skall motiveras skall dessutom fogas en i 9 b § avsedd anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om ansökan). Beslutet jämte anvisningen om ansökan skall skriftligt delges de parter som saker gäller.

Efter att ett upphandlingsbeslut har fattats skall upphandlingsenheten ingå ett skriftligt avtal om upphandlingen. Upphandlingsavtal får ingås och beslut verkställas tidigast 21 dagar efter det att kandidaterna eller anbudsgivarna har fått eller anses ha fått del av beslutet och anvisningen om ansökan.

Avvikelse från tidsfristen enligt 2 mom. kan göras, om ingående av avtal är absolut nödvändigt av skäl som är tvingande på grund av allmänt intresse eller av någon annan oförutsebar orsak som inte beror på upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten skall i sitt beslut ange grunderna för avvikelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 237/2004
EkUB 25/2004
RSv 182/2004
Rådets direktiv 89/665/EEG (31989L0665); EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 33

Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.