18/2005

Given i Helsingfors den 21 januari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 273/2003, och 64 § 3 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant det lyder i lag 44/2000:

1 §
Nya kompensationsbidragsförbindelser som ingås 2005

En ny förbindelse om kompensationsbidrag kan 2005 ingås av en sökande som inte har någon gällande förbindelse av detta slag. En jordbrukare som 2000 har förbundit sig vid stödet i fråga kan dock ingå en ny förbindelse under ansökningstiden 2005 för arealbaserade stöd. En sökande som av något annat skäl än ett oöverstigligt hinder har frånträtt en förbindelse, som varit i kraft i tre år och som ingåtts 2000 eller senare, kan inte ingå en ny förbindelse.

En åker som införlivas i den nya förbindelsen skall uppfylla kraven i 10 a § i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (913/2004).

2 §
Nya miljöstödsförbindelser som ingås 2005

En ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder för växtodlingslägenheter i samband med miljöstöd för jordbruket kan 2005 ingås av en sökande som inte har någon gällande förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder. En jordbrukare som 2000 har förbundit sig vid miljöstöd kan inte ingå en ny förbindelse. En sökande som av något annat skäl än ett oöverstigligt hinder har frånträtt en förbindelse, som varit i kraft i tre år och som ingåtts 2000 eller senare, kan inte ingå en ny förbindelse. Den som ingår en ny förbindelse kan inte tidigare ha varit delägare i en sammanslutning som ingått en förbindelse om miljöstöd.

En åker som införlivas i den nya förbindelsen skall uppfylla kraven i 10 a § i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (913/2004).

3 §
Nya områden och gällande förbindelser

På grund av de knappa anslagen godkänns i fråga om gällande kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som gäller 2005 som stödberättigande inga sådana nya åkerområden som tidigare inte varit stödberättigande. Vissa arealer kan dock fogas till förbindelsen enligt de gällande förbindelsevillkoren, såsom åkerarealer som härrör från sådana jordbrukare över 65 år som inte har ingått någon förbindelse.

4 §
Överföring av förbindelse

Om det på lägenheten görs en överföring av hela gårdens besittning, kan det göras en överföring av förbindelsen i fråga, om den nya innehavaren uppfyller de villkor som föreskrivs för mottagare av stöd. Om en jordbrukare eller make som uppfyller förbindelsens ålderskrav har fyllt 65 år 2004 och hela gårdens besittning före inlämningen av den årliga stödansökan 2005 överförs på gårdens nya innehavare, kan gårdens tidigare förbindelse i fråga, som var i kraft 2004, överföras på den nya innehavaren. I de fall som avses ovan kan den nya innehavaren inte 2005 ingå en ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd för jordbruket. Den nya innehavaren kan ingå en ny förbindelse om kompensationsbidrag endast i de fall när den tidigare innehavaren av gården ingått en förbindelse om kompensationsbidrag 2000. I det sistnämnda fallet skall en överföring av förbindelsen inte göras.

5 §
Kringgående av bestämmelserna

Om det i fråga om besittningen av en åker som hör till lägenhetskomplexet har vidtagits sådana åtgärder vilkas uppenbara syfte är att bilda en ny lägenhet som uppfyller villkoren för minimiareal så att en ny förbindelse för denna lägenhet kan sökas, anses det vara en situation som avses i 53 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan i ett sådant fall inte godkänna en ny förbindelse.

6 §
Nya avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2005

Alla avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal, kan ingås 2005, bortsett från avtal om kalkfilterdikning, under förutsättning att det i statsbudgeten anvisats ett tillräckligt anslag för ingående av avtal.

Om jordbrukaren med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995) har ingått ett specialstödsavtal som är i kraft den 1 juni 2005, kan jordbrukaren ansöka om ett sådant nytt avtal som avses i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket som motsvarar det gamla. Samtidigt kan jordbrukaren också ansöka om att områden som inte omfattats av det tidigare avtalet skall införlivas i det nya avtalet, under förutsättning att områdena uppfyller de föreskrivna kraven.

Det är emellertid inte möjligt att ansöka om avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning eller återanvändning av avrinningsvatten i stället för det motsvarande tidigare avtalet.

7 §
Införlivande av nya områden med ett avtal om ekologisk produktion

Till gällande avtal om ekologisk produktion som ingåtts 2003 eller 2004 kan på ansökan fogas nya åkerområden 2005. De nya åkerområden som fogas till avtalen skall vara områden som 2004 varit berättigande till bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd för jordbruket eller områden som enligt de gällande förbindelsevillkoren för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd inte räknas som arealökningar för jordbrukaren. För de nya områdenas del skall övergången till ekologisk produktion förverkligas samtidigt enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell.

Det nya ersättande avtalet om ekologisk produktion kan ingås om den åkerareal som avtalet omfattar 2001―2003 eller 2004 ensam eller tillsammans med de arealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsområde. De åkerområden som godkänns i avtalen skall vara områden som 2004 varit berättigande till bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd för jordbruket eller områden som enligt de gällande förbindelsevillkoren för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd inte räknas som arealökningar för jordbrukaren.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 januari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.