15/2005

Given i Helsingfors den 20 januari 2005

Statsrådets förordning om anmälan om export av vissa farliga kemikalier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 3 mom. och 42 § 3 mom. i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 3 mom. i lag 1412/1992 och 42 § 3 mom. i lag 450/2004, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs om kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner och som avses i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (FördrS 107/2004) och om anmälningsförfarandet vid export av dessa kemikalier.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på kemikalier vars export skall anmälas så som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier.

3 §
Kemikalier som skall anmälas

De kemikalier på vars export det anmälningsförfarande som avses i denna förordning tillämpas, anges i bilagan till förordningen.

4 §
Anmälan

Den som första gången sedan denna förordning trätt i kraft exporterar en i bilagan avsedd kemikalie till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall göra en anmälan om exporten till Finlands miljöcentral senast 30 dygn före exporten av kemikalien. Anmälan är landsspecifik. En ny anmälan skall göras om den första exporten varje kalenderår av en kemikalie senast 15 dygn före kemikalien exporteras.

5 §
Innehållet i anmälan

Anmälan skall innehålla följande uppgifter:

1) identifikationsuppgifter om kemikalien,

2) uppgifter om exporten,

3) en utredning om de olägenheter som är förknippade med möjliga användningssätt för ämnet, klassificering och märkning samt ett skyddsinformationsblad,

4) ett sammandrag av de fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaperna,

5) kemikaliens användningssyfte och en uppskattning av mängden kemikalie som exporteras samt

6) övriga uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan.

Förändras uppgifterna om exporten av en kemikalie väsentligt efter att anmälan gjorts, skall den som exporterar kemikalien omedelbart anmäla detta till Finlands miljöcentral.

6 §
Behandling av anmälan

Finlands miljöcentral skall kontrollera anmälan inom 15 dygn och i enlighet med den i 1 § avsedda konventionen förmedla anmälan till myndigheterna i destinationslandet.

7 §
Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning utövas av Finlands miljöcentral och tullverket inom deras respektive ansvarsområden.

Tullverket skall även övervaka importen och exporten av de kemikalier som anges i bilaga I till den EG-förordning som avses i 2 §.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Europaparlamentets och rådets förordning 304/2003/EG; EUT nr L 63, 6.3.2003, s. 1

Helsingfors den 20 januari 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Pirkko Kivelä

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.