14/2005

Given i Helsingfors den 20 januari 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i förordningen av den 12 april 1991 om mätteknikcentralen (678/1991) 2 § 2 mom. 4 punkten, 3 §, 5 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom., 8―11 § och mellanrubriken före 11 §, 13 § 2 mom. och 14 § 2 mom.,

av dem 3 § samt 5 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning 1377/1994, 9 § sådan den lyder i förordning 1089/1997 samt 10 och 11 § och mellanrubriken före 11 § sådana de lyder i förordning 455/2000, som följer:

2 §

Direktionen skall


4) behandla andra betydande ärenden som överdirektören överför till direktionen.

3 §

Till mätteknikcentralens direktion hör överdirektören för mätteknikcentralen samt högst sex andra personer som känner centralens verksamhetsområde och som statsrådet utnämner för fyra år i sänder. Av direktionens medlemmar skall en vara utnämnd av centralens personal. Statsrådet utser direktionens ordförande och vice ordförande. Arvodena för direktionens medlemmar fastställs av handels- och industriministeriet.

5 §

Chef för mätteknikcentralen är en överdirektör med titeln professor. Dessutom har centralen personal i andra tjänster och arbetsavtalsförhållande.

Verksamheten vid mätteknikcentralen utvecklas och leds av överdirektören. Denne svarar för att centralens verksamhet är resultatrik och att målen uppnås samt rapporterar dem årligen till handels- och industriministeriet.


7 §

De ärenden som hör till mätteknikcentralen avgörs av direktionen, överdirektören eller någon annan tjänsteman som enligt arbetsordningen har sådan fullmakt.


8 §

Överdirektören avgör de ärenden som inte skall avgöras av direktionen eller som enligt arbetsordningen inte skall avgöras av någon annan tjänsteman.

Överdirektören kan i enskilda fall avgöra ett ärende som annars ankommer på någon av hans eller hennes underlydande.

9 §

Av överdirektören krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med centralens verksamhetsområde, i praktiken visad ledarförmåga samt ledarerfarenhet.

Av chefen för en resultatenhet som är direkt underställd överdirektören krävs högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och god förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten.

10 §

Överdirektören utnämns av statsrådet.

Chefen för en resultatenhet som är direkt underställd överdirektören utnämns av direktionen.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Överdirektörens ställföreträdare
11 §

Vid förhinder för överdirektören tjänstgör en av direktionen förordnad tjänsteman som hans eller hennes ställföreträdare.

13 §

Arbetsordningen fastställs av överdirektören.

14 §

En tjänsteman eller någon annan som hör till personalen vid centralen får inte utan skriftligt tillstånd av överdirektören ge privata sakkunnigutlåtanden inom något område som hör till centralens verksamhetsområde. Tillstånd kan beviljas om det inte står i strid med den anställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att ge sådana utlåtanden.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Helsingfors den 20 januari 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Yngre regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.