13/2005

Given i Helsingfors den 20 januari 2005

Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. samt 9 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 (1559/2001) om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen:

1 §
Tillämpningsområde

Som annat stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt 6 § 4 punkten lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenterna för 2005 arealbaserat nationellt stöd för potatisproduktion till ett belopp av högst 7,2 miljoner euro så som bestäms i denna förordning.

Av det anslag som anvisats för nationellt stöd för potatisproduktion kan högst fyra procent beviljas olika forskningsinstitut och utvecklingsorganisationer i potatisbranschen för undersökningar och utredningar som gäller potatisproduktion, marknad och marknadsföring.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) certifikatutsäde utsädespotatis som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (nr 112/2000), vilken har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (1010/2000), eller utsädespotatis som har importerats från Europeiska unionens område och där klassificerats officiellt samt godkänts i sundhetskontrollen och i fråga om vilket odlaren kan uppvisa ett garantibevisväxtpass från utsädets ursprungsland,

2) matpotatis potatis som odlas för att som sådan användas som livsmedel, även tidig potatis som inte odlas under täckmaterial,

3) tidig potatis som odlas under täckmaterial tidig potatis som odlas under flyttbart täckmaterial på friland,

4) industrimatpotatis potatis som produceras som kontraktsproduktion för livsmedelsindustrin, dock inte stärkelsepotatis,

5) egen fröförökning på lägenheten potatis som produceras av certifikatutsäde som skaffats till lägenheten för produktion av matpotatis, industrimatpotatis eller tidig potatis under täckmaterial 2006,

6) fröförökning av stärkelsepotatis potatis som produceras av certifikatutsäde som skaffats till lägenheten för produktion av stärkelsepotatis 2006,

7) stödberättigad potatis produktion av potatis som avses i 1―6 punkten,

8) stärkelsepotatis industripotatis som odlas för att användas som råvara för potatisstärkelse,

9) annan potatis potatis som satts med utsädespotatis som inte kan beviljas stöd, potatis som används för lägenhetens eget bruk eller som foder och utsädespotatis som odlats för dessa ändamål för produktion år 2006,

10) trädgårdsland odlingsareal där trädgårdsväxter och potatis odlas för eget bruk.

3 §
Fastställande av stöd för potatisproduktion

Minimiarealen för ett jordbruksskifte som kan beviljas stöd är fem ar.

Stöd för arealen betalas bara en gång, trots att det på arealen odlas flera stödberättigade grödor efter varandra under vegetationsperioden.

Nationellt stöd för potatisproduktion betalas inte för arealer som uppgetts som trädgårdsland.

4 §
Odling som berättigar till stöd

Beviljandet av stöd förutsätter att

1) stödberättigad potatis odlas för marknadsföring eller fröförökning,

2) odlingsarealen med stödberättigad potatis är över två hektar, i fråga om tidig potatis att tidig potatis odlas under täckmaterial på en areal över en hektar eller i fråga om fröförökning av stärkelsepotatis att stärkelsepotatis odlas på en areal över en halv hektar, samt att

3) det vid potatissättningen används certifikatutsäde eller utsäde som har uppförökats därav högst en gång på den egna lägenheten.

Om odlingsarealen enligt 1 mom. 2 punkten överskrids, kan stöd betalas för lägenhetens hela stödberättigade potatisodlingsareal.

I fråga om fröförökning av stärkelsepotatis kan den stödberättigade odlingsarealen utan särskild utredning utgöra högst 15 procent av kontraktsarealen med stärkelsepotatis. På basis av en särskild skriftlig utredning kan en utvidgning av produktionen eller en fröproduktionsring beaktas.

5 §
Stödets storlek

Stöd för potatisproduktion beviljas högst till ett belopp av 303 euro per hektar.

För en odlingsareal för vilken odlaren har ett odlingskontrakt om marknadsföring av potatisproduktionen enligt 6 § beviljas stöd till ett belopp som är 118 euro högre per hektar.

På ett produktionsområde som avses i 1 § lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (574/2002) beviljas för den produktion som avses i 2 § 2―6 punkterna kompletterande stöd till ett belopp som är högst 48 euro per hektar eller för en odlingsareal för vilken odlaren har ett odlingskontrakt om marknadsföring av potatisproduktionen enligt 6 § ett belopp som är högst 67 euro per hektar.

Stödet sänks om det stödbelopp som beräknas på basis av de godtagbara ansökningarna överskrider maximibeloppet enligt 1 § 1 mom., minskat med den post som avses i 1 § 2 mom.

6 §
Odlingskontrakt för potatis

Förhöjt stöd enligt 5 § 2 och 3 mom. kan beviljas om ett skriftligt odlingskontrakt om potatisproduktionen har ingåtts med stöd av vilket skörden från hela kontraktsarealen levereras till den avtalspart som är köpare, samt

1) åtminstone en mängd som beräknas utgående från en hektarskörd om 20 000 kilogram levereras till den avtalspart som är köpare eller

2) åtminstone en mängd som beräknas utgående från en hektarskörd om 10 000 kilogram levereras till den avtalspart som är köpare, då det gäller tidig potatis som odlas under täckmaterial.

I de fall som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten beviljas förhöjt stöd dock endast för den areal, som beräknad enligt den skördenivå som anges i nämnda punkt, behövs för produktion av den överenskomna mängden.

Den som söker stöd kan inte vara köpande avtalspart i fråga om sin egen produktion. Den avtalspart som är köpare skall ha ett i 9 § företags- och organisationsdatalagen (244/2001) avsett företags- och organisationsnummer, som inte får vara detsamma som företags- och organisationsnumret för den odlare som är säljare.

I odlingskontraktet för potatis, i vilket inte får ingå något sådant villkor som gör det möjligt att fritt häva kontraktet, skall följande uppgifter ingå:

1) avtalsparterna, köparen och den odlare som är säljare samt deras företags- och organisationsnummer,

2) användningsändamålet för potatisen,

3) den avtalsenliga mängden angiven i kilogram samt den areal angiven i hektar som är avsedd för produktion av potatis enligt avtal med beaktande av skördenivån för lägenheten,

4) det avtalsenliga priset, som kan vara ett fast pris eller ett dagspris,

5) ett omnämnande om att avtalet gäller skörden 2005,

6) ett omnämnande om att avtalet gjorts upp i två likadana exemplar, ett för vardera parten.

Odlingskontraktet för potatis skall dateras och undertecknas av parterna.

För att förhöjt stöd skall beviljas förutsätts att odlingskontraktet senast den 15 juni 2005 lämnas in till den behöriga myndighet som mottagit stödansökan.

7 §
Register

För att stöd skall betalas förutsätts att den som söker stöd för potatisproduktion är registrerad i växtskyddsregistret enligt 4 § lagen om skydd för växters sundhet (702/2003).

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 januari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.