5/2005

Given i Helsingfors den 13 januari 2005

Statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen av den 3 december 2002 om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd (1021/2002):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning föreskrivs om användningsändamål, beviljande, utbetalning och användning av de understöd som avses i lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd (1021/2002), nedan reparationsunderstödslagen.

2 kap.

Understöd för reparation av bostäder för åldringar och handikappade

2 §

Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten i reparationsunderstödslagen kan beviljas, om till hushållet hör minst en i bostaden stadigvarande bosatt person som fyllt 65 år eller är handikappad och om de nedan i 3-5 § föreskrivna behovsprövningsgrunderna gällande inkomster och förmögenhet uppfylls.

Om understöd beviljas för reparation av en sådan byggnad där det finns minst två bostadslägenheter, skall andelen hushåll som uppfyller de grunder för beviljande som nämns i 1 mom. vara minst hälften av de i bostäderna stadigvarande bosatta hushållen.

3 §

Understöd kan beviljas om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte överskrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster €/mån 1 020 1 700 2 270 2 895

Som inkomst betraktas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § i förordningen om bostadsbidrag (949/1993).

Inkomstgränserna höjs med 625 euro för varje ytterligare person.

4 §

Om en frontveteran hör till hushållet tillämpas i stället för inkomstgränserna i 3 § 1 mom. följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster €/mån 1 275 2 125 2 840 3 620

Med frontveteran avses en person som har beviljats frontmanna-, fronttjänst-, front- eller veterantecken.

5 §

Understöd beviljas inte, om hushållet har så stor förmögenhet att det förmår reparera sin bostad utan understöd. Som förmögenhet beaktas härvid den sammanlagda förmögenheten för medlemmarna i hushållet, om inte förmögenhetens värde är obetydligt eller förmögenheten är nödvändig för att hushållets medlemmar genom närings- eller yrkesutövning skall kunna skaffa sig en skälig utkomst. Som förmögenhet beaktas även sådan betydande egendom som har överlåtits vederlagsfritt under de två år som föregår den tidpunkt då ansökan har lämnats in. Den bostad som är i hushållets egen användning beaktas inte vid uppskattningen av förmögenheten.

6 §

I understöd beviljas högst 40 procent av de godtagbara reparationskostnaderna.

Understöd kan dock beviljas till ett belopp av högst 70 procent av de godtagbara reparationskostnaderna, om en åldring eller handikappad person som hör till hushållet annars vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av rörelsehinder eller på grund av att sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden.

Hör en frontveteran till hushållet, kan förutom det understöd som nämns i 1 mom. beviljas veterantillägg, om det med beaktande av hushållets sociala eller ekonomiska situation är särskilt nödvändigt. I veterantillägg kan beviljas högst 30 procent av de godtagbara reparationskostnaderna.

3 kap.

Understöd för installerande av hiss och avlägsnande av rörelsehinder

7 §

Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 2 punkten i reparationsunderstödslagen kan beviljas för installerande av hiss eller hissar i redan befintliga flervåningshus samt för reparation av hiss i syfte att avlägsna rörelsehinder. Understöd kan även beviljas för andra reparationsåtgärder som gör det möjligt för rörelsehindrade att komma in i bostadsbyggnaden, bostäderna i byggnaden eller andra utrymmen i byggnaden.

I understöd beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

4 kap.

Understöd för förbättring av fastighetsvisa system för hushållsavloppsvatten

8 §

Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen kan beviljas för byggande av sådana avlopp och anordningar för behandling av avloppsvatten och avfall som behövs för genomförandet av ett avloppssystem som uppfyller de uppställda kraven. Understöd kan beviljas även för anslutningsavgifter vid anslutning till ett samfällt avlopp.

Understöd beviljas enbart om bostadsbyggnaden inte redan tidigare har anslutits till vattentjänsteverkets avloppssystem.

9 §

Understöd kan beviljas om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte överskrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster €/mån 1 200 2 045 2 675 3 330

Som inkomst betraktas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § i bostadsbidragsförordningen (949/1993).

Inkomstgränserna höjs med 650 euro för varje ytterligare person.

10 §

Understöd beviljas inte, om hushållet har förmögenhet i en sådan utsträckning att det förmår reparera systemet för hushållsavloppsvatten utan understöd. Förmögenheten uppskattas så som föreskrivs i 5 §.

11 §

I understöd beviljas högst 35 procent av de godtagbara kostnaderna.

5 kap.

Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter

12 §

Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 4 punkten i reparationsunderstödslagen kan beviljas, om understödet är nödvändigt på grund av omfattande reparationer och det ansökande hushållets svåra ekonomiska situation.

Understödet kan beviljas endast av särskilda skäl, om det har gått mindre än tre år sedan bostadsbyggnaden eller bostaden förvärvades.

I understöd beviljas högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för reparationsåtgärderna.

6 kap.

Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet

13 §

Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 5 punkten i reparationsunderstödslagen kan beviljas för uppgörande av bedömningar och undersökningar av en byggnads skick och för uppgörande av servicebok samt för planering av ombyggnadsåtgärder.

14 §

Understöd för kostnaderna för bedömning av en byggnads skick kan beviljas, om nivån på bedömningen motsvarar en i branschen överenskommen god nivå och om den omfattar bedömning av konstruktionernas och byggnadsdelarnas, värme- och ventilationssystemets, vatten- och avloppsanordningarnas, elsystemets samt gårdsområdets skick ur teknisk och energiekonomisk (utvidgad bedömning) samt vid behov ur funktionell synvinkel.

15 §

Understöd för kostnaderna för undersökning av en byggnads skick kan beviljas, om det är fråga om undersökning av betongfasad, rappad fasad, inomhusklimat, vatten- och avloppsnät, elsystem eller en fuktskadad byggnad.

16 §

Understöd för kostnaderna för uppgörandet av en servicebok för en bostadsbyggnad kan beviljas om serviceboken gäller hela byggnaden, om serviceboken innehåller både en underhållsdel och en servicedel och om nivån på serviceboken motsvarar god nivå i branschen. Om en bedömning av en byggnads skick har gjorts tidigare, kan understöd beviljas för uppgörande av en servicedel i serviceboken.

17 §

Understöd för planering av ombyggnadsåtgärder kan beviljas, om de beräknade kostnaderna för åtgärderna uppgår till minst 50 euro per kvadratmeter lägenhetsyta eller om det är fråga om planering för byggande av hiss i ett gammalt flervåningshus.

18 §

I understöd för kostnaderna för bedömning av en byggnads skick och för servicebok beviljas högst 65 cent per kvadratmeter lägenhetsyta i bostadsbyggnaden, dock högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för bedömningen av byggnadens skick eller för serviceboken.

I understöd för kostnaderna för undersökning av en byggnads skick beviljas högst 1 euro 35 cent per kvadratmeter lägenhetsyta i bostadsbyggnaden, dock högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna för undersökningen av byggnadens skick.

I understöd för planering av ombyggnadsåtgärder beviljas högst 4 euro 20 cent per kvadratmeter lägenhetsyta, dock högst 50 procent av de godtagbara planeringskostnaderna.

7 kap.

Energiunderstöd

19 §

För ett sådant ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen beviljas understöd för följande åtgärder så, att understödets belopp inte får överstiga understödets maximibelopp i euro eller den maximala procentandelen av de godtagbara kostnaderna för åtgärden enligt 22 §:

Energikartläggning

Åtgärd Understödets maximibelopp
1) särskild energikartläggning, då bostadsbyggnadens lägenhetsyta är
a) under 1 000 m2 720 €, dock högst 40 %
b) 1 000 - 3000 m2 960 €, -"-
c) över 3 000 m2 1 360 €, -"-

Byggnadens klimatskärm

Åtgärd Understödets maximibelopp
2) förbättring av fönster genom renovering och genom montering av extra rutor eller extra ytterfönster 15 €/fönster-m2
3) byte av fönster till fönster med ett U-värde på högst 1,4 W/m2K 30 €/fönster-m2
4) reparation eller byte av balkongdörrar i samband med åtgärder enligt 2 eller 3 punkten så att dörrarnas U-värde blir högst 0,7 W/m2K (massiva dörrar) eller högst 1,4 W/m2K (fönsterdörrar) 75 €/st.
5) tilläggsisolering av yttervägg med mineralull från utsidan enligt följande eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt:
a) minst 50 mm tilläggsisolering 5 €/vägg-m2
b) minst 100 mm tilläggsisolering 10 €/vägg-m2
6) tilläggsisolering av vindsbjälklag ovanifrån med minst 150 mm mineralull eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt 1 €/vindsbjälklag-m2

Ventilationssystem

Åtgärd Understödets maximibelopp
7) injustering av ventilationssystem (förutsätts alltid efter åtgärderna 2-5) 10 %
8) installation av särskilda tillufts- och frånluftsventiler, då det är nödvändigt i samband med åtgärderna 2-5 10 %
9) installation av värmeåtervinning av ventilationsluft 10 %

Uppvärmningssystem och förnybara energikällor

Åtgärd Understödets maximibelopp
10) anslutning till fjärr- eller regionvärme 10 %
11) förnyande av fastighetsvis installerad värmedistributionscentral för distribution av fjärrvärme 10 %
12) förnyande av oljepanna eller förnyande av oljepanna och oljebrännare då den nya pannan i fråga om energieffektivitet är märkt med tre stjärnor enligt miljöministeriets anvisningar av den 22 december 1997 om effektivitetskrav för pannor (Finlands byggbestämmelsesamling D 7) 10 %
13) byte av direktverkande eluppvärmning eller av vattenburen eluppvärmning till ett centralvärmesystem med jordvärmepump; jordvärmepumpen skall utnyttja värme från marken, berggrund, grundvatten eller ytvattendrag 10 %
14) komplettering av direktverkande eluppvärmning med luftvärmepump 10 %
15) byte av uppvärmningssystem till ett centralvärmesystem med pellettpanna med låg emissionsgrad 15 %
16) installation av vattenmätare lägenhetsvis 10 %
17) värmesystem
a) injustering av värmesystem; justeringen skall alltid utföras i samband med de understödsberättigade åtgärderna 2-5 samt 9 10 %
b) vid behov förnyande av radiatorventiler och linjereglerventiler på grund av injustering av värmesystem i samband med en sådan åtgärd som avses i underpunkt a 10 %
18) komplettering av el- eller oljeuppvärmningssystem med soluppvärmning av bruksvatten 15 %

Om understödstagaren har förbundit sig till en verksamhet på lång sikt gällande energisparande samt uppföljning genom att ansluta sig till ett riksomfattande avtal om energisparande som gäller branschen, kan i stället för de maximibelopp som avses i 1 mom. följande förhöjda maximibelopp tillämpas:

1 punkten underpunkt a: 900 €, dock högst 50 %

1 punkten underpunkt b: 1 200 €, -"-

1 punkten underpunkt c: 1 700 €, -"-

2 punkten: 20 €/fönster-m2

3 punkten: 40 €/fönster-m2

4 punkten: 110 €/st

5 punkten underpunkt a: 8 €/vägg-m2

5 punkten underpunkt b: 15 €/vägg-m2

6 punkten: 1,50 €/vindsbjälklag-m2

7-14 punkten: 15 %

15 punkten: 20 %

16 och 17 punkten: 15 % och

18 punkten: 20 %

20 §

Understöd för i 19 § 1 mom. 2-18 punkten avsedda åtgärder förutsätter att åtgärden grundar sig på en energikartläggning eller någon annan godtagbar energiekonomisk bedömning.

21 §

Understöd enligt 19 § 1 mom. beviljas för reparation av bostadsbyggnader där det finns minst tre bostäder. Kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar kan beviljas understöd även då det i bostadsbyggnader som ingår i samma reparationsprojekt finns sammanlagt minst tre bostäder.

8 kap.

Övriga bestämmelser

22 §

De godtagbara kostnaderna enligt denna förordning kan omfatta kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för reparationsarbetet och av fasta anordningar som installeras i en byggnad och avgiften för anslutningen till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt för övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller kostnader för arbete som har utförts utan ersättning.

23 §

Det sammanlagda beloppet av understöd som avses i denna förordning samt lån som beviljas av Statens bostadsfond eller Gårdsbrukets utvecklingsfond för samma ändamål eller lån för vilka understöd för räntebetalning har beviljats av nämnda fonder eller stöd som beviljats av statens medel med stöd av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) får uppgå till högst 95 procent av de godtagbara kostnaderna.

24 §

Understödet betalas av en i 5 § i reparationsunderstödslagen avsedd statsbidragsmyndighet på ansökan i efterskott i den takt som arbetet framskrider och enligt uppkomna kostnader i en eller flera poster i enlighet med understödsbeslutet. Om det med beaktande av understödstagarens betalningsförmåga är nödvändigt, kan högst 20 procent av statsunderstödet betalas ut i förskott.

Om kommunen är statsbidragsmyndighet, betalar Statens bostadsfond understödsmedlen till kommunens konto för vidarebetalning till understödstagaren.

25 §

Statens bostadsfond beslutar om ansökningstiderna för understöden och fastställer formulär för ansökningsblanketterna.

9 kap.

Ikraftträdande

26 §

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 30 januari 2003 om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd (57/2003) jämte ändringar.

Helsingfors den 13 januari 2005

Minister
Hannes Manninen

Bostadsråd
Riitta Kimari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.