4/2005

Given i Helsingfors den 13 januari 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras 10 § 1 mom. i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden av 21 september 2000 (808/2000), sådant det lyder i förordning 280/2003, som följer:

10 §
Tillstånd att lyfta lån

Om stöd som hänför sig till lån som har beviljats delfinansierat eller lån har beviljats för samma projekt eller ändamål som delfinansierat bidrag eller det beviljade lånet utgör en del av delfinansierat startstöd för unga jordbrukare, skall låntagaren för att kunna lyfta lån som avses i 8 och 9 § visa för kreditinstitutet ett beslut av arbetskrafts- och näringscentralen om att förutsättningarna för lyftande av lån finns. När tillstånd att lyfta lån söks hos arbetskrafts- och näringscentralen skall verifikat över beloppet av de faktiska och godtagbara byggnads- och anskaffningskostnaderna samt de utredningar som föreskrivs genom en i 64 § 3 mom. finansieringslagen avsedd förordning av jord- och skogsbruksministeriet uppvisas. På verifikat som skall bifogas ansökan om tillstånd att lyfta lån tillämpas vad som bestäms om verifikat vid ansökan om betalning av bidrag som har beviljats för byggande eller anskaffning av lösöre. Tillstånd att lyfta lån skall sökas senast en månad innan tidsfristen för lyftande av den rat som avses i ansökan utgår. Ansökan om tillstånd att lyfta lån skall behandlas inom två veckor från det att den anhängiggjordes.Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2005.

Denna förordning tillämpas på ansökan som har blivit anhängiga den 7 april 2004 eller därefter.

Helsingfors den 13 januari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.