1/2005

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av handels- och industriministeriet och nämnder som är verksamma i anslutning till ministeriet tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om annat inte har bestämts om dem någon annanstans. Avgifter enligt denna förordning, vilka avses i 2 och 3 §, tas också ut för beslut om avslag.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut enligt vidstående avgiftstabell.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) rådgivnings-, utbildnings-, konsulterings-, och andra utvecklingstjänster som baserar sig på uppdrag,

2) användning av verksamhetslokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

3) publikationer, undersökningar, utredningar och förlagstjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

4) användning av personalen för tjänsteuppdrag i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder handels- och industriministeriets avgiftsfria verksamhet,

5) biblioteks- och informationstjänster,

6) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt uppgifter i datasystemen till utomstående på beställning,

7) utomståendes meddelanden i ministeriets publikationer,

8) kopior och andra avskrifter,

9) utlåtanden av nämnden för arbetstagares uppfinningar,

10) tillfällig överlåtelse av bruksrättigheter samt andra rättigheter samt

11) en annan prestation som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004 och gäller t.o.m. den 30 juni 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Minister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Markku Jänkälä

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.