Ursprungliga författningar: 2004

1000/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
999/2004
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § statsrådets förordning om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiska stöd
998/2004
Statsrådets förordning om tulldistrikten och vissa tullanstalter
997/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om rättshjälp
996/2004
Lag om ändring av 5 § i vallagen
995/2004
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
994/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
993/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
992/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
991/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
990/2004
Lag om ändring av patentlagen
989/2004
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
988/2004
Statsrådets förordning om upphävande av 13 § 3 mom. i avfallsförordningen
987/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
986/2004
Lag om ändring av lagen om underhållstrygghet
985/2004
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
984/2004
Lag om ändring av lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
983/2004
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
982/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
981/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på dikobidrag, förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd samt bidrag per tacka, dess LFA-tillägg och tilläggstöd för år 2004
980/2004
Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om stoppande av fortskaffningsmedel
979/2004
Inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel
978/2004
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
977/2004
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2005 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
976/2004
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om hovrätternas domkretsar
975/2004
Statsrådets förordning om begränsningar gällande asbest
974/2004
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
973/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
972/2004
Lag om ändring av rättshjälpslagen
971/2004
Lag om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande
970/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning
969/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2005
968/2004
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
967/2004
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av konventionen angående flyktingars rättsliga ställning
966/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
965/2004
Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
964/2004
Lag om allmänna språkexamina
963/2004
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
962/2004
Lag om ändring av 2 och 4 § i lotteriskattelagen
961/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
960/2004
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
959/2004
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
958/2004
Statsrådets förordning om ändring av skogsskatteförordningen
957/2004
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd
956/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
955/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av utsädespotatis
954/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
953/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
952/2004
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
951/2004
Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.