Ursprungliga författningar: 2004

1050/2004
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
1049/2004
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1048/2004
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
1047/2004
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1046/2004
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift
1045/2004
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1044/2004
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar
1043/2004
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2003
1042/2004
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
1041/2004
Lag om ändring av 4 § i lagen om Finansinspektionen
1040/2004
Lag om ändring av avfallslagen
1039/2004
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1038/2004
Lag om ändring av lagen om läskedrycksaccis
1037/2004
Lag om accis på vissa dryckesförpackningar
1036/2004
Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1035/2004
Statsrådets förordning om temporär ändring av 7 § i förordningen om stöd för närståendevård
1034/2004
Statsrådets förordning om fastställande av det räntestöd som avses i lagen om studiestöd (28/1972)
1033/2004
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1032/2004
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1031/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1030/2004
Lag om ändring av 6 kap. i arbetsavtalslagen
1029/2004
Lag om ändring av 13 och 22 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1028/2004
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1027/2004
Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1026/2004
Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1025/2004
Lag om ändring av 6 § i lagen om särskilt stöd till invandrare
1024/2004
Lag om ändring av 15 a § i familjepensionslagen
1023/2004
Lag om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen
1022/2004
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1021/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2004
1020/2004
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
1019/2004
Statsrådets förordning om förverkligande av rätten att få vård och om regionalt samarbete
1018/2004
Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen
1017/2004
Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
1016/2004
Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
1015/2004
Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond
1014/2004
Lag om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen
1013/2004
Lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå
1012/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen
1011/2004
III tilläggsbudgeten för 2004
1010/2004
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
1009/2004
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1008/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
1007/2004
Lag om ändring av 25 och 26 § i lagen om sammankomster
1006/2004
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
1005/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
1004/2004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1003/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av partiella ersättningar för översvämningsskador som förorsakats bostadsbyggnader under den andra hälften av 2004
1002/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av 2―4 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift
1001/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.