Ursprungliga författningar: 2004

1100/2004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 39 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
1099/2004
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
1098/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dagen för utbetalning av barnbidrag
1097/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Kirgisien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1096/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen
1095/2004
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt
1094/2004
Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005―2009
1093/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocenter och i 9 § lagen om pension för företagare avsedda premieprocenter
1092/2004
Sosial- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedda arbetstagares pensionsavgifter
1091/2004
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2004
1090/2004
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1089/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
1088/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen
1087/2004
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2005
1086/2004
Statsrådets förordning om Statens filmgranskningsbyrå
1085/2004
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om brandskyddsfonden
1084/2004
Handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel
1083/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdandet av vissa bestämmelser i lagen om utsläppshandel
1082/2004
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2005
1081/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om storleken av de avgifter som uppbärs för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan
1080/2004
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
1079/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
1078/2004
Handels- och industriministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
1077/2004
Handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa främmande ämnen
1076/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
1075/2004
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2005
1074/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
1073/2004
Statsrådets förordning om Finlands ekonomiska zon
1072/2004
Lag om ändring av 2 § i lagen om gränsbevakningsväsendet
1071/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om skydd för vissa undervattensledningar
1070/2004
Lag om ändring av 3 § i lagen om skydd av valar och arktiska sälar
1069/2004
Lag om ändring av naturvårdslagen
1068/2004
Lag om ändring av jaktlagen
1067/2004
Lag om ändring av strafflagen
1066/2004
Lag om ändring av lagen om fiske
1065/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall
1064/2004
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
1063/2004
Lag om ändring av 73 a § i avfallslagen
1062/2004
Lag om ändring av 1 kap. 3 § och 16 kap. 7 § i vattenlagen
1061/2004
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1060/2004
Lag om ändring av havsskyddslagen
1059/2004
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
1058/2004
Lag om Finlands ekonomiska zon
1057/2004
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2005
1056/2004
Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1055/2004
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
1054/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1053/2004
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1052/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finlands Akademi
1051/2004
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.