Ursprungliga författningar: 2004

1150/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om villkoren för registrering av frivilliga tilläggsförmåner som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare
1149/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av pension enligt lagen om sjömanspensioner i vissa fall
1148/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall
1147/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare
1146/2004
Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
1145/2004
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1144/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om rehabilitering av frontveteraner
1143/2004
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
1142/2004
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1141/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller
1140/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
1139/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare
1138/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1137/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare
1136/2004
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1135/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse
1134/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
1133/2004
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1132/2004
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2004
1131/2004
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk 2004
1130/2004
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen
1129/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1128/2004
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2005
1127/2004
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1126/2004
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1125/2004
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1124/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1123/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Reso stad
1122/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Siilinjärvi kommun
1121/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Peräseinäjoki kommun
1120/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Nivala stad
1119/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kesälahti kommun
1118/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1117/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete och om ikraftträdande av en lag om ändring av patentlagen
1116/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till överenskommelsen
1115/2004
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1114/2004
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1113/2004
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner
1112/2004
Statsrådets förordning om delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering
1111/2004
Lag om ändring av 3 a § i lagen om statsbudgeten
1110/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1109/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1108/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1107/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1106/2004
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
1105/2004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 11 § i kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
1104/2004
Statsrådets förordning om det bolag som avses i lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter
1103/2004
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1102/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av partiella ersättningar för översvämningsskador som förorsakats bostadsbyggnader under den andra hälften av 2004
1101/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2005 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.