Ursprungliga författningar: 2004

1200/2004
Statsrådets förordning om ändring av 52 b § patentförordningen
1199/2004
Lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner
1198/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter
1197/2004
Lag om ändring av 8 § i brottsskadelagen
1196/2004
Lag om ungdomsstraff
1195/2004
Lag om ändring av 6 och 7 kap. i strafflagen
1194/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsläppshandel
1193/2004
Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning
1192/2004
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om studiestöd
1191/2004
Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli
1190/2004
Lag om ändring av 38 § i lagen om riksdagens tjänstemän
1189/2004
Lag om ändring av 4 och 29 § i lagen om riksdagens tjänstemän
1188/2004
Lag om ändring av 5 § i statstjänstemannalagen
1187/2004
Lag om ändring av 6 § i lagen om statsrådet
1186/2004
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2005
1185/2004
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för ägarbostäder
1184/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
1183/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § i förordningen angående verkställigheten av lagen om kyrkans centralfond
1182/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
1181/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan om transport av farligt gods på järnväg (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan
1180/2004
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1179/2004
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1178/2004
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1177/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
1176/2004
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
1175/2004
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1174/2004
Statsrådets förordning om ändring av elmarknadsförordningen
1173/2004
Lag om ändring av marknadsdomstolslagen
1172/2004
Lag om ändring av elmarknadslagen
1171/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
1170/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag 2005
1169/2004
Lag om ändring av lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet
1168/2004
Lag om ändring av järnvägslagen
1167/2004
Lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet
1166/2004
Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
1165/2004
Lag om ändring av 10 och 34 § i förmögenhetsskattelagen
1164/2004
Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
1163/2004
Statsrådets förordning om allmänna språkexamina
1162/2004
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1161/2004
Lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen
1160/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå
1159/2004
Lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund
1158/2004
Lag om ändring av 45 § i barnskyddslagen
1157/2004
Lag om ändring av 8 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
1156/2004
Lag om ändring av 33 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
1155/2004
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
1154/2004
Lag om ändring av 119 och 125 § i äktenskapslagen
1153/2004
Lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
1152/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
1151/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut angående villkoren för registrering av i 11 § lagen om pension för lantbruksföretagare och 11 § lagen om pension för företagare avsett pensionsskydd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.