Ursprungliga författningar: 2004

1250/2004
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet
1249/2004
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1248/2004
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1247/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken
1246/2004
Lag om ändring av 24 a och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning
1245/2004
Lag om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
1244/2004
Lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet
1243/2004
Lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse
1242/2004
Statsrådets förordning om ändring av 4 § inkomstskatteförordning
1241/2004
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1240/2004
Lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1239/2004
Lag om ändring av 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
1238/2004
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
1237/2004
Lag om ändring av 38 § i lagen om studiestöd
1236/2004
Lag om ändring av 11 § och 69 § i fordonsskattelagen
1235/2004
Lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen
1234/2004
Lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen
1233/2004
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av inkomstskattelagen
1232/2004
Lag om ändring av 34 § i lagen om Finansinspektionen
1231/2004
Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän
1230/2004
Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets arbetsordning
1229/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1228/2004
Lag om ändring av 11 § i lagen om försäkringsdomstolen
1227/2004
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
1226/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1225/2004
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift
1224/2004
Sjukförsäkringslag
1223/2004
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statstjänstemannaförordningen
1222/2004
Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd
1221/2004
Lag om barnombudsmannen
1220/2004
Lag om ändring av varumärkeslagen
1219/2004
Lag om upphävande av 6 § 2 mom. i lagen om statens familjepensioner
1218/2004
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner
1217/2004
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1216/2004
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1215/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena
1214/2004
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2005
1213/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1212/2004
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1211/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning gällande skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
1210/2004
Lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1209/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1208/2004
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1207/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll
1206/2004
Lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
1205/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar
1204/2004
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om specialomsorgsdistrikt
1203/2004
Statsrådets förordning om bindande av ersättningar som utgår enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, vid förändringar i löne- och prisnivån
1202/2004
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1201/2004
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.