Ursprungliga författningar: 2004

1300/2004
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1299/2004
Lag om vattenvårdsförvaltningen
1298/2004
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2004
1297/2004
Lag om ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan
1296/2004
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
1295/2004
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1294/2004
Lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen
1293/2004
Lag om ändring av naturgasmarknadslagen
1292/2004
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1291/2004
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1290/2004
Lag om ändring av 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1289/2004
Lag om ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna
1288/2004
Lag om ändring av 76 § i inkomstskattelagen
1287/2004
Lag om civilpersonals deltagande i krishantering
1286/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
1285/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av det engångsbelopp som det föreskrivs om i 19 b § i lagen om pension för arbetstagare
1284/2004
Statsrådets förordning om ungdomsstraff
1283/2004
Lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond
1282/2004
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1281/2004
Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
1280/2004
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
1279/2004
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2005―2009 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden
1278/2004
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av bilskattelagen
1277/2004
Lag om ändring av bilskattelagen
1276/2004
Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning
1275/2004
Lag om ändring av 105 a och 124 § i inkomstskattelagen
1274/2004
Lag om inkomstskatteskalan för 2005
1273/2004
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1272/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om justering av yrkesexamensstipendiets belopp enligt 6 § i lagen om Utbildningsfonden
1271/2004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
1270/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om värdering av masskuldebrevslån i arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital
1269/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer
1268/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1267/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1266/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1265/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper
1264/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2005
1263/2004
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1262/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift
1261/2004
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1260/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
1259/2004
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1258/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet
1257/2004
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av klorparaffiner med kort kolkedja och av penta- och oktabromdifenyleter
1256/2004
Statsbudgeten för 2005
1255/2004
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1254/2004
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
1253/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
1252/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
1251/2004
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.