Ursprungliga författningar: 2004

50/2004
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
49/2004
Försvarsministeriets förordning om militärfordon som skall införas i fordonstrafikregistret och militärfordonsregistret
48/2004
Statsrådets förordning om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
47/2004
Statsrådets förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
46/2004
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2004
45/2004
Statsrådets förordning om ändring av 54 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
44/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om avskaffande av färdblad för tillfällig trafik med buss inom Norden enligt artikel 18 punkt 1 i rådets förordning om gemensamma regler för internationell persontransport med buss
43/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättning (kompensationsbetalning) för 2003 till den som producerar stärkelsepotatis samt utbetalning av förskott på beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för 2003
42/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food -trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2003
41/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2004
40/2004
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2004
39/2004
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
38/2004
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2003 års skördeskador
37/2004
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2004
36/2004
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2004 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
35/2004
Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
34/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken
33/2004
Statsrådets förordning om upphävande av 12 § tullförordningen
32/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
31/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvodet vid rättshjälp
30/2004
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
29/2004
Lag om ändring av 1 § aravabegränsningslagen
28/2004
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
27/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dödskriterierna
26/2004
Lag om ändring av 12 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare
25/2004
Lag om ändring av 11 § statstjänstemannalagen
24/2004
Lag om ändring av sjömanslagen
23/2004
Lag om ändring av 2 kap. 2 § arbetsavtalslagen
22/2004
Lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen
21/2004
Lag om likabehandling
20/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2003
19/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för 2003
18/2004
Statsrådets förordning om ändring av 7 § förordningen om passgranskningsställen
17/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av Pakris vindpark
16/2004
Lag om ändring av 2 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
15/2004
Lag om ändring av lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag
14/2004
Lag om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag
13/2004
Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton
12/2004
Lag om ändring av 4 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen
11/2004
Lag om finansiella säkerheter
10/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2004
9/2004
Statsrådets förordning om behörighetsvillkor som gäller officerares kunskaper i finska och svenska
8/2004
Statsrådets förordning om konfrontation
7/2004
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
6/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom stöd för jordbruksgrödor 2004
5/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
4/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett satellitbaserat kontrollsystem för fiskefartyg som seglar under finsk flagg
3/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande tilläggsstöd per djur för renskötselåret 2003/2004
2/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
1/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utveckling av landsbygden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.