Ursprungliga författningar: 2004

150/2004
Lag om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål
149/2004
Lag om ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
148/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen
147/2004
Lag om ändring av 98 § lagen om pensionsstiftelser
146/2004
Lag om ändring av 22 § lagen om stiftelser
145/2004
Lag om ändring av 129 § lagen om försäkringskassor
144/2004
Lag om ändring av 120 § sparbankslagen
143/2004
Lag om ändring av 75 § lagen om bostadsrättsföreningar
142/2004
Lag om ändring av 19 kap. 31 § lagen om andelslag
141/2004
Lag om ändring av 5 kap. 8 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag
140/2004
Lag om ändring av 13 kap. 19 § lagen om aktiebolag
139/2004
Lag om ändring av 19 § handelsregisterlagen
138/2004
Lag om ändring av 100 a § lagen om företagssanering
137/2004
Lag om konkurs- och företagssaneringsregistret
136/2004
Lag om ändring av 6 § lagen om lönegaranti för sjömän
135/2004
Lag om ändring av 7 och 11 § lönegarantilagen
134/2004
Lag om ändring av 3 § lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
133/2004
Lag om ändring av 8 § lagen om företagssanering
132/2004
Lag om ändring av 17 § lagen om hypoteksbanker
131/2004
Lag om ändring av 1 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
130/2004
Lag om ändring av 15 § lagen om inteckning i bil
129/2004
Lag om ändring av 17 § lagen om borgen och tredjemanspant
128/2004
Lag om ändring av 23 § lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
127/2004
Lag om ändring av 10 kap. 2 § handelsbalken
126/2004
Lag om ändring av 9 och 16 § passlagen
125/2004
Lag om ändring av utsökningslagen
124/2004
Lag om upphävande av 3 § lagen om godkännande och verkställighet av den i Köpenhamn den 7 november 1933 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen angående konkurs
123/2004
Lag om ändring av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
122/2004
Lag om ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
121/2004
Lag om ändring av lagen om återvinning till konkursbo
120/2004
Konkurslag
119/2004
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
118/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot år 2004
117/2004
Statsrådets förordning om behandling av ärenden i diskrimineringsnämnden
116/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
115/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
114/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
113/2004
Lag om ändring av vägtrafiklagen
112/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2003
111/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt, färska bär och färska grönsaker
110/2004
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om delegationen för arbetarskydd beträffande kemiska ämnen
109/2004
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar
108/2004
Statsrådets förordning om verkställigheten av samiska språklagen
107/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
106/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2004
105/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
104/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
103/2004
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 68 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg
102/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
101/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.