Ursprungliga författningar: 2004

1350/2004
Lag om tillfällig ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
1349/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av i 5 kap. 1 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda och på medicinska grunder nödvändiga läkemedelspreparat som får säljas utan recept
1348/2004
Statsrådets förordning om inköpstillfälle som avses i 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen
1347/2004
Statsrådets förordning om läkemedel som skall ersättas på särskilda grunder samt om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som allvarliga
1346/2004
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som skall ersättas
1345/2004
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvarig sjukdomar och i fråga om vilka nödvändiga läkemedel ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen
1344/2004
Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1343/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för fastställandet av vad som är öppenvård och institutionsvård enligt 2 kap. 4 § sjukförsäkringslagen
1342/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1341/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1340/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1339/2004
Statsrådets förordning om folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71
1338/2004
Statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
1337/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon
1336/2004
Statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxarna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
1335/2004
Statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1334/2004
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av förordningen om registrering av fordon
1333/2004
Lag om ändring av 7 § i lagen om vuxenutbildningsstöd
1332/2004
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1331/2004
Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor
1330/2004
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1329/2004
Lag om ändring av 9 § i bränsleavgiftslagen
1328/2004
Lag om ändring av fordonslagen
1327/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
1326/2004
Lag om ändring av lagen pension för lantbruksföretagare
1325/2004
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1324/2004
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1323/2004
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1322/2004
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1321/2004
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
1320/2004
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
1319/2004
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
1318/2004
Finansministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i finansministeriets förordning om placeringsfonders bokslut, årsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut
1317/2004
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag
1316/2004
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillfällig förvaring av bokföringsmaterial utomlands
1315/2004
Handels- och industriministeriets förordning om värdering samt upptagning av finansiella instrument i bokslut och koncernbokslut
1314/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bokföringsnämnden
1313/2004
Statsrådets förordning om ändring av bokföringsförordningen
1312/2004
Lag om ändring av 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen
1311/2004
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1310/2004
Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
1309/2004
Lag om ändring av 3 och 16 § lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
1308/2004
Lag om ändring av sparbankslagen
1307/2004
Lag om ändring av lagen om andelslag
1306/2004
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
1305/2004
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1304/2004
Lag om ändring av bokföringslagen
1303/2004
Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden
1302/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
1301/2004
Lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.